Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 3 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

I. Complete sentences with who, years, isn't, old.

1. A: Is that Phong?

B: No, it (1) .....................................

A: (2)..........’s that?

B: It’s Peter.

2. A: How (3).............. are you?

B: I’m ten (4) ..................................... old

II. Choose the odd one out.

1. A. people B. teacher C. girl D. its
2. A. how old B. who C. is D. what
3. A. Good evening B. Goodbye C. hello D. Good morning
4. A. I B. she C. he D. his
5. A. Peter B. Linda C. Hakim D. friends

III. Choose the correct answer A, B, C or D.

1. Is that Tom? – No, it__________

A. is

B. not

C. isn't

D. are

2. Are they your friends? – _____, they are.

A. No

B. Yes

C. Not

D. Oh

3. How do you spell ________name? – C-U-O-N-G

A. you

B. they

C. she

D. his

4. Nice to ___________you.

A. it

B. mete

C. see

D. this

5. How old are you? – I'm ________ years old.

A. five

B. nice

C. friend

D. fine

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1 có đáp án

II. Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh số 2 có đáp án

I. Choose the odd one out.

1. A. your B. her C. she D. his
2. A. hi B. how C. who D. where
3. A. nice B. fine C. six D. eight
4. A. are B. am C. be D. is
5. A. Bye B. Name C. Goodbye D. See you later

II. Choose the correct answer.

1/ Hi, my ………………… is Hakim.

A. I am

B. is

C. name

2/ What is ………………. name?

A. her

B. she

C. he

3/ How do you …………………. your name? - L - I - N - D - A.

A. speak

B. is

C. spell

4/ …………………. that Phong? - Yes, it is.

A. Am

B. is

C. it

5/ Stand ………… , please.

A. up

B. down

C. at.

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 2

III. Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 3 có đáp án

I. Circle the odd one out.

1. A. is B. are C. be D. am
2. A. Linda B. mom C. Peter D. Hakim
3. A. Hello B. Good evening C. Good afternoon D. Goodbye
4. A. do B. goes C. has D. has
5. A. Who B. What C. How D. That

II. Read and match.

A B
1. What's her name? a. I am not well. And you?
2. Hello! I am My Le. b. Hi, My Le. This is Phuong.
3. How are you? c. I am nine.
4. How do you spell her name? d. Her name is Linh.
5. How old are you? e. A - N - N - A. Anna.

III. Reorder the word.

1. name/ what/ is / its /?

...............................................................................................................

2. is/ That/ friend/ Tony/ my/

...........................................................................................................

3. eight/ She/ years/ is/ old/

...............................................................................................................

4. Lien/ are/ friends/ and/ his/ Long/

...............................................................................................................

5. Thank/ am/ ok,/ you/ I/

...............................................................................................................

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 3 môn tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã cập nhật rất nhiều tài liệu ôn tập lớp 3 các môn học khác nhau như: Giải bài tập Tiếng Anh 3 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, ... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
2 432
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm