Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 4 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

I. Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Linh/ subjects/ today/ What/ have/ does?

___________________________________________________?

2. Can/ a / bike/ you/ ride?

___________________________________________________?

3. letter/ a/ I/ writing/ am/ now.

___________________________________________________.

4. He/ very/ cooking/ much/ hates.

___________________________________________________.

II. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác.

1. A. music B. build C. cut D. student
2. A. foot B. book C. good D. moon
3. A. Sunday B. come C. home D. some
4. A. holiday B. many C. stay D. date

III. Điền chữ cái thích hợp vào chỗ trống

1. N_ce t_ see _ou again.

2. She is a p_p_ _ in Cau Giau primary.

3. W_ere a_ _ you f_om? - I am from Ha Noi.

4. T_ _ay is W_dn_sd_y.

5. I'm f_ne, tha_ _ you.

6. My br_ thday is in De_ _mber.

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 4 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

II. Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh số 2 có đáp án

I. Chọn từ khác loại.

1. A. Science B. Vietnam C. English D. Vietnamese
2. A. Well B. What C. Who D. Why
3. A. map B. photo C. poster D. Australia
4. A. Cook B. walk C. Go D. Does
5. A. today B. Monday C. Friday D. Thursday

II. Cho dạng đúng của các động từ sau

1. She cannot (climb) _________________ the wall.

2. When (be) _________________ her birthday?

3. I (visit) _________________ my grandparents yesterday.

4. What ______________ he (do) ______________ now?

5. She (play) _________________ the guitar now.

Xem chi tiết tai: Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh 2020 có đáp án

III. Đề ôn thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh 4 có đáp án

I. Choose the odd one out.

1. A. morning B. evening C. afternoon D. birthday
2. A. Japan B. American C. English D. Vietnamese
3. A. Monday B. birthday C. Friday D. Tuesday
4. A. second B. third C. five D. fifth
5. A. piano B. badminton C. football C. volleyball

II. Read and match.

A B
1. Nice to see you again. a. He is from Canada.
2. Can he play the piano? b. Next Monday.
3. Where is Peter from? c. Nice to see you again, too.
4. What day is it today? d. It is Wednesday.
5. When is your mother's birthday party? e. No, he can't.

III. Read and answer the questions.

Hi. I am Anna. I am from America. I am American. Today is Wednesday, the seventh of October. It's a school day. I go to school from Monday to Friday. And I do not go to school at the weekend. On Monday afternoon, I go to the English club. I go to school library on Tuesday with my best friends, Linda. On Thursday, I go swimming on Wednesday afternoon. I visit my grandparents on Saturday and Sunday.

1. What is her name?

2. When does she go to school?

3. When does she go swimming?

4. What does she do on Monday afternoon?

5. What does she do on Sunday?

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online, Đề thi học kì 2 lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 4, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
5 689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm