Bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 lớp 5 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới khác nhau giúp các em ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản hiệu quả.

I. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

I. Chọn từ khác loại.

1. A. fine B. large C. not D. early
2. A. grass B. vegetable C. tree D. school
3. A. capital B. city C. countryside D. apartment
4. A. by B. at C. taxi D. from
5. A. went B. leave C. finish D. start

II. Khoanh tròn từ đúng hoàn thành câu.

1. ……… did Lan go on holiday? - Nha Trang.

A. What

B. Where

C. Which

2. He went to Da Nang - the ……… city

A. coastal

B. beach

C. town

3. Where ……… he last summer, Linda? - In his grandparents's.

A. are

B. was

C. were

4. _______ did you do when you were in Da Nang?

A. What

B. When

C. Where

5. Did you_______ any photos here?

A. took

B. take

C. takes

Xem chi tiết tại: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

II. Đề thi giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2020

I. Choose the odd one out.

1. a. magazine b. story book c. newspaper d. TV
2. a. flower festival b. singing contest c. join d. music concert
3. a. often b. sometimes c. usually d. on time
4. a. twice b. third c. fourth d. first
5. a. how often b. how old c. hi d. Where

II. Choose the correct answer.

1. ________ meet at 6.00 p. m.

a. Let’s

b. Let’s go

c. Let

2. Lien ________ 9 on his next birthday.

a. will be

b. will is

c. is

3. I live ________ my sisters in an apartment.

a. on

b. with

c. to

4. Quynh lives ________ 56 Duy Tan Street.

a. at

b. on

c. in

5. Will you be free next Saturday? - ________

a. Yes, I will

b. Yes, I do

c. Yes, I am

6. Where will we meet? - ________ the cinema.

a. To the left

b. Next to

c. In front

Xem chi tiết tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 1 năm 2020 - 2021

III. Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 5 có đáp án

I. Circle the odd one out.

1. A. coach B. ship C. train D. beach
2. A. have B. surfing C. watch D. play
3. A. played B. went C. was D. had
4. A. cave B. island C. apartment D. mountain
5. A. fruit B. play C. candle D. birthday cake

II. Complete the sentence with suitable word.

with; went; does; songs; how;

1. Nam often………morning exercise.

2. After school, he does his homework ………his classmates.

3. ………….did you get there? - by coach

4. I ………..to the theatre last night with my parents.

5. They sang English............ beautifully.

III. Read the passage and answer the question.

His name is Phong. He lives in a house in the city. Near his house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. He is a student. He studies at Le Duan primary school. His house is near his school so he often goes to school on foot. He goes to school in the morning. In the afternoon, he often does his homework and helps his mom with some little things.

1. What is his name?

2. What does he do?

3. Does he live in the countryside?

4. Where is his school?

5. When does he go to school?

Xem chi tiết tại: Đề ôn thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1 có đáp án

Trên đây là Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kỳ 2 lớp 5,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi), mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu ôn tập lớp 5 để tham khảo chi tiết các tài liệu học tập lớp 5 các môn năm 2020 - 2021.

Đánh giá bài viết
5 1.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm