Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là tài liệu tổng hợp kiến thức gồm có 04 đề thi môn Toán, giúp cho các em luyện tập và rèn luyện các bài kiểm tra học kì 1 lớp 3 đạt kết quả cao.

1. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 1

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

T N

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

TN

KQ

T L

Số học

Số câu

1

2

1

1

3

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

1,0

Câu số

1

4, 5

6

9

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

2,0

2,0

Câu số

2,3

8

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

Câu số

6

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

6

3

Số điểm

3,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

6,0

4,0

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 1

MÔN TOÁN (Thời gian làm bài: 40 phút)

A. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

Câu 2: (1,0 điểm) Kết quả của phép tính 50g x 2 là:

A. 100

B. 200

C. 100g

Câu 3: (1 điểm) Bao gạo 45 kg cân nặng gấp số lần bao gạo 5kg là:

A. 9 lần

B. 9

C. 8 lần

Câu 4: (1 điểm) Tìm x, biết: 56 : x = 8

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

Câu 5: (1 điểm) 30 + 60: 6 = ... Kết quả của phép tính là:

A. 15

B. 40

C. 65

Câu 6: (1 điểm) Hình bên có số góc vuông là:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 2

B. 3

C. 4

B. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 203 x 4

b) 684: 6

Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 9. (1 điểm) Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: A

B. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm):

Câu 7. (1,0 điểm): Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm:

a) 812

b) 114

Câu 8. (2,0 điểm):

Giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 – 282 = 130 (m) (0,75 điểm)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số mét vải là: (0,25 điểm)

412 + 130 = 542 (m) (0,5 điểm)

Đáp số: 542 mét vải (0,25 điểm)

Câu 9. HS nêu đúng: Có thể chia được ít nhất 6 nhóm học sinh (1,0 điểm)

1. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (M1 – 1đ)

Đồng hồ bên chỉ:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 10 giờ 10 phút

B. 2 giờ 10 phút

C. 10 giờ 2 phút

Câu 2: Giá trị của biểu thức 45 + 27 : 3 là: (M2 – 1đ)

A. 24

B. 36

C. 54

Câu 3: 3m 8cm = .... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: (M2 – 1đ)

A. 38

B. 308

C. 380

Câu 4: Cho số bé là 5, số lớn là 35. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé ? (M3 – 1đ)

A. 8 lần

B 9 lần

C. 7 lần

Câu 5: Hình vẽ (Hình dưới) có số góc vuông là: (M1 -1đ)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 6: Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là: (M-1)

A. 600

B. 60

C. 61

Câu 7: Trong các số 24,51,62 số chia cho 5 có số dư lớn nhất là số nào? (M4 – 1đ)

A. 24

B. 51

C. 62

Câu 8: Giá trị của X trong phép tính: 926 - x = 175 (M3 – 1đ)

A. 951

B. 751

C. 851

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (M2 – 1đ)

a) 106 x 8

b) 480 : 6

Câu 10: Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi 1/4 kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? (M3 -1 đ)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Câu 1: A (1đ)

Câu 2: C (1đ)

Câu 3: B (1đ)

Câu 4: C (1đ)

Câu 5: A (1đ)

Câu 6: B (1đ)

Câu 7: A (1đ)

Câu 8: B (1đ)

Câu 9: 1đ)

- Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 0.5 điểm

a) 848

b) 80

Câu 10: (1đ)

Bài giải

Số kg gạo cửa hàng đã bán đi là: (0.25)

104 : 4 = 26 (kg) (0.25)

Số kg gạo cửa hàng còn lại là: (0.25)

104 - 26 = 78 (kg) (0.25)

Đáp số: 78 kg

3. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng cộng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính cộng, trừ trong phạm vi 1000.

Số câu

1

1

1

2

1

1

7

Số điểm

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

7.0

Câu số

6

2

9

4,8

10

7

Đại lượng và đo đại lượng: xăng -ti-mét.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1.0

1.0

2.0

Câu số

1

3

Yếu tố hình học: hình tứ giác.

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1.0

Câu số

5

Tổng cộng

Số câu

3

2

1

2

1

1

10

Số điểm

3.0

2.0

1.0

2.0

1.0

1.0

10.0

Tỉ lệ điểm cho mức độ nhận thức

30%

30%

30%

10%

1. Ma trận Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên.

Số câu

2

1

1

1

1

3

3

Số điểm

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Giải toán về gấp một số lên nhiều lần, giảm một số đi nhiều lần.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

Đại lượng và đo đại lượng..

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học: góc vuông và góc không vuông.

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Giải bài toán có lời văn

Số câu

1

1

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

5

1

1

1

1

6

4

Số điểm

3,0

1,0

2,0

3,0

1,0

4,0

6,0

2. Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3

ĐIỂM

NHẬN XÉT CỦA GV

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Bài 1. Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 6

B. 60

C. 600

Bài 2. Giá trị của biểu thức: 27 : 3 + 45 là:

A. 54

B. 55

C. 56

Bài 3. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 3m 8dm = .... dm.

A. 38

B. 380

C. 308

Bài 4. Hình dưới đây có số góc vuông là:

 Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

A. 2

B. 3

C. 4

Bài 5. 124 x 3 = .... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362

B. 372

C. 374

Bài 6. Gấp số 5 lên 4 lần ta được số……?

A. 20

B. 25

C. 30

II: Phần tự luận (6 điểm)

Bài 7. Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 4

d) 84 : 6

Bài 8. Một quyển sách truyện dày 128 trang. An đã đọc được 1/4 số trang đó. Hỏi An đã đọc được bao nhiêu trang sách?

Bài giải :

Bài 9. Tìm x, biết:

a/ 28 – x = 18

b/ x – 123 = 321

3. Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 - Đề 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

1

B

0,5

2

A

0,5

3

A

0,5

4

A

0,5

5

B

1,0

6

A

1,0

II. Phần tự luận (6 điểm):

Câu

Nội dung

Điểm

7

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm

a) 363

b) 343

c) 424

d) 14

2,0

8

Số trang sách đã đọc là:

0,5

128: 4 = 32 (trang)

1

Đáp số: 32 trang

0,5

9

a/ 28 – x = 18

x = 28 – 18

x = 10

b/ x – 123 = 321

x = 321 + 123

x = 444

2,0

Mời các em cùng làm trắc nghiệm Đề thi học kì 1 lớp 3:

Hi vọng qua những đề mẫu trên, các em có thể áp dụng triệt để những bí quyết trên để ôn thi học kì 1 môn toán hiệu quả và có thể rút kinh nghiệm cho kì thi thật đạt kết quả cao nhất. Tham khảo thêm các bộ đề hay khác:

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán 3 hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
26 9.002
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm