Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019

715 119.038
PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI
TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN
Đề chính thức
BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC I
MÔN: TOÁN LỚP 6 - Đề 1
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HK 1
Cấp đ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cao
Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Chủ đề 1:
Ôn tập
bổ túc về
số tự nhiên
Biết được
các thuật
ngữ về tập
hợp,phần
tử của tập
hợp,sử
dụng các
hiệu
Hiu v
thc hiện
các php
tính đn
gin về du
hiệu chia
hết,C䳌N,
BCNN , 
ngun t
Tìm một s
khi biết điều
kiện chia hết
Số câu hỏi
1
3
2
1
7
Số điểm
0,5
1,5
1,0
2,0
5,0 điểm 50%
Chủ đề 2 :
Số Nguyên
Biết được
các s
ngun
dưng,các
s ngun
âm,s
không, bội
v ước của
s ngun
Hiu các
tính cht
của php
cộng các s
ngun đ
thc hiện
các php
tinh
Số câu hỏi
1
1
2
4
Số điểm
0,5
0,5
1,0
2điểm (20%)
Chủ đề 3 :
Đoạn
thẳng
Hiu được
đim thuộc
đưng
thng, đim
nm giữa,
tUung đim
của đo댳n
thng
Số câu hỏi
2
3
5
Số điểm
1,0
2,0
3,0điểm(30%)
TS câu hỏi
2
6
7
1
16
TS Điểm
1,0
3,0
2,0
10điểm (100%)
Tỷ lệ %
10%
30%
20%
Đề:
I.Phần trắc nghiệm
: (4,0 đim) Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau:
Câu 1:Cho
8;12;14M
trong cc cch viết sau,cch viết nào Đúng
A.
14 M
B.
8;12 M
C.
12 M
D.
8 M
Câu 2:Số nào chia hết cho cả 2;3;5;9 trong cc số sau
A. 45 B.78 C.180 D.210
Câu 3 : Trong cc số nguyên âm sau, số lớn nhất :
A. -375 B. -218 C. -199 D. -12
Câu 4: Cho đoạn thẳng CD, nếu M là điểm nằm giữa CD thì:
A. CM v MC l hai tia đi nhau;
B. CM v DM l hai tia đi nhau;
C. MC v MD l hai tia đi nhau;
D. CM v DM l hai tia tng nhau.
Câu 5: ƯCLN(12;24;6)
A.12 B.6 C.3 D.24
Câu 6: Kết quả (-17) + 21 bằng :
A.-34 B.34 C.- 4 D.4
Câu 7: BCNN(6 ;8) :
A.48 B.24 C. 36 D.6
Câu 8: Điểm M trung điểm của đoạn thẳng AB nếu:
A.MA=MB B.AM+MB=AB C.
2
AB
AM MB
II.Phần tự luận.(6,0 đim)
Câu 1:Thc hiện tính(1,0 đ)
a) 41.36 + 64.41 b) (-15) + 14 + (- 85)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
….…………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………….
PHÒNG GD&ĐT BÁC ÁI
TRƯỜNG PTDTBT THCS NGÔ QUYỀN
Đề chính thức
Họ v tn:……………………………………..
䳌ớp:……
KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN - KHỐI 6
Năm học: 2018 - 2019
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Điểm
Lời phê
Gim thị 1
Gim thị 2
Gim khảo 1
Gim khảo 2
C
D
M
Câu 2: Tìm x biết (1,0 đ)
a) 2x + 5 = 3
4
: 3
2
b) x - 7 = (-14) + (-8)
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
….…………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………….…………………
……………………………………………
……………………………………………..
...................................................................
Câu 3: (2 đ)
 học sinh của một tUưng khi xếp thnh 12 hng ,18 hng, 21 hng đều vừa đủ.Hỏi tUưng
đó bao nhiu học sinh? Biết s học sinh tUong khong từ 500 đến 600 .
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Câu 4: (2 đ)
Cho đo댳n thng AB = 8 cm.TUn tia AB l đim C sao cho AC = 4cm.
a) Đim C nm giữa hai đim A,B không? sao?
b) nh độ di CB.
c) Đim C l tUung đim của đo댳n thng AB không?Vì sao?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………
……………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Toán năm học 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết và hướng dẫn giải cho từng phần giúp các bạn học sinh nhằm củng cố lại kiến thức, nâng cao kỹ năng giải đề, biết cách phân bổ thời gian hợp lý khi làm bài để đạt được kết quả học tập cao, chuẩn bị cho bài thi học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2018 - 2019 được tải nhiều nhất:

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 bao gồm 4 đề thi mới nhất bao gồm 2 phần: Trắc nghiệm và tự luận giúp các em học sinh chuẩn bị cho bài thi cuối học 1, củng cố kỹ năng giải Toán toàn bộ chương trình học môn Toán trong chương trình học kì 1.

Tham khảo đề ôn tập học kì 1 lớp 6

Để chuẩn bị cho kết quả thi học kì 1 đạt kết quả cao, các em học sinh tham khảo trọn bộ đề cương ôn tập, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 lớp 6 sau đây:

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Địa lý 6, Lịch sử 6 ....và các đề thi học kì 1 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
715 119.038
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm