Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2019 - 2020

52 7.167
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC I LỚP 6 MÔN VẬT
Chủ đề
(chương/bài)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
thấp
Vận dụng
cao
Tổng
TN
TL
TN
TN
TL
TN
TL
1. Đo độ dài,
thể tích.
- Biết cách
chọn thước
đo thích hợp
để đo một
vật.
- Hiểu được
thể tích của
vật chính
bằng thể tích
nước tràn ra
- Đổi được
đơn vị
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1
0,5đ
5%
¾
1,5đ
15%
11/4
2,5đ
25%
2. Khối
lượng, trọng
lượng, khối
lượng riêng,
trọng lượng
riêng.
- Hiểu được
con số ghi
trên vỏ hộp
chỉ lượng
chất chứa
trong hộp đó
- Đổi được
đơn vị
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
1/4
0,5đ
5%
5/4
10%
3. Lực, phép
đo lực.
- Nhận biết
được đơn vị
của khối
lượng riêng
- Viết được
công thức
tính khối
lượng riêng
nêu tên
các đại
lượng, đơn
vị mặt
trong công
thức.
- Tính được
trọng lượng
của vật
- Tính
được khối
lượng riêng
trọng
lượng của
vật
Số câu
1
1
1
1
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số điểm
Tỉ lệ %
0,5đ
5%
1,5đ
15%
0,5đ
5%
2,5đ
25%
50%
4. Máy
đơn giản.
- Nhận biết
được dụng
cụ không
phải máy
đơn giản
- giải thích
được hiện
tượng liên
quan đến
mặt phẳng
nghiêng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%
2
1,5đ
15%
Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%
1
1,5đ
15%
2
10%
1
0,5đ
5%
1
20%
1
2,5đ
25%
10
10đ
100%
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học 1 lớp 6
Môn Vật 6 - Đề số 1
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm): Chọn khoanh tròn 1 chữ cái in hoa trước câu trả
lời đúng.
Câu 1: Khi sử dụng bình tràn bình chứa đ đo thể tích vật rắn không thấm nước
thì thể tích của vật bằng :
A. Thể tích phần nước tràn ra t bình tràn sang bình chứạ. B. Thể tích bình tràn.
C. Thể tích bình chứa. D. Thể tích nước còn lại trong bình tràn.
Câu 2: Trong số các thước dưới đây, thước nào thích hợp nhất để đo bề dày cuốn
sách giáo khoa vật 6.
A. Thước thẳng GHĐ 1m ĐCNN 1mm.
B. Thước cuộn GHĐ 5m ĐCNN 5mm
C. Thước dây GHĐ 150cm ĐCNN 1mm.
D. Thước thẳng GHĐ 30cm ĐCNN 1mm
Câu 3: Con số 250g được ghi trên hộp mứt tết chỉ ?
A. Thể tích của hộp mứt. B. Khối lượng sức nặng của hộp mứt.
C. Sức nặng của hộp mứt. D. Khối lượng của mức trong hộp.
Câu 4 : Trọng lượng của một vật 2kg bao nhiêu?
A. 0,2N. B. 2N C. 20N D. 200N
Câu 5: Dụng cụ nào sau đây không phải máy đơn giản?
A. Cái búa nhổ đinh. B. Cái bấm móng tay.
C. Cái thước dây. D. Cái kìm.
Câu 6: Đơn vị của khối lượng riêng là?
A. kg. B. kg/m
3
. C. N/m
3
. D. N .
Phần II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7 ( 2điểm): Đổi các đơn vị sau.
a. 0,5m
3
=…………………dm
3
. b. 150mm = ……………...m.
c. 1,2m
3
= ………………...lít. d. 40 lạng =……………....kg.
Câu 8 (1,5 điểm): Viết công thức tính khối lượng theo khối lượng riêng nêu các đại
lượng đơn vị mặt trong công thức?
Câu 9 (2,5 điểm): Một vật khối lượng 180000g thể tích 1,2 m
3
.
a.Tính khối lượng riêng của vật đó?
b.Tính trọng lượng của vật đó?
Câu 10 (1 điểm): Tại sao càng lên dốc thoai thoải, càng dễ dàng hơn?
Đáp án biểu điểm
I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Câu
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Đáp án
A
D
D
C
C
B
Điểm
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ
0,5 đ

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2019 - 2020 bao gồm chi tiết đáp án và bảng ma trận đề thi giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập trọng tâm ôn tập hệ thống lại kiến thức ôn tập ôn thi học kì 1 lớp 6 và cuối học kì 1 hiệu quả đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 1 lớp 6 năm 2019 - 2020 mới nhất

Bộ đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2019 - 2020 bao gồm 5 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận có đáp án chi tiết theo từng phần và bảng ma trận cấu trúc đề thi 4 mức độ, các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi hệ thống lại toàn bộ chương trình học môn Lý 6 học kì 1. Các thầy cô tham khảo ra đề thi học kì cho các em học sinh.

Ngoài ra, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Môn Địa lý, Môn Lịch sử ....và các đề thi học kì 1 lớp 6  mà VnDoc sưu tầm để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
52 7.167
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm