Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 huyện Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016-2017

VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
PHÒNG GD&ĐT
THÁI THY
Mã đ 135
KIM TRA CHT LƯNG HC K I
NĂM HC 2016-2017
MÔN: TING ANH 8 - Chương trình đi trà
(Thi gian làm bài 45 phút)
PART ONE
I. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete each sentence.
Câu 1. Martina has been a professional tennis player . . . . . 1994.
A. in B. on C. since D. for
Câu 2. I used . . . . . fishing when I was young.
A. to enjoy B. enjoy C. enjoying D. to enjoying
Câu 3. Ten countries participated in the discussions.
A. hold B. took part C. buying D. told
Câu 4. I'm afaid our team's doing very . . . . . .
A. goodly B. good C. bad D. badly
Câu 5. She was used . . . . . on the left when she stayed in England.
A. driving B. to driving C. to drive D. drive
Câu 6. According to the announcer, the train to Hai Phong . . . . . at 6.15 a.m tomorrow
morning.
A. is going to leave B. will leave C. is leaving D. leaves
Câu 7. Those workers are skillful, so they have . . . . . difficulty in their work.
A. a little B. few C. a few D. less
Câu 8. We left at 6 a. m . . . . . late.
A. so as not being B. so as to be C. so as not being D. so as not to be
Câu 9. The doctor . . . . . he should take a few days off.
A. said B. ask C. tell D. say
Câu 10. Could you . . . . . me a favour? - Yes. Of course. No problem.
A. do B. make C. help D. give
Câu 11. He went to England in 2010 and . . . . . there for 4 years.
A. has studying B. has studied C. studied D. is studying
Câu 12. My father asked . . . . . harder.
A. me studying B. to studying C. me to study D. me study
Câu 13. Nam's house is the same . . . . . Lan's.
A. from B. with C. as D. than
Câu 14. He tried to give up smoking but couldn't break the . . . . .
A. favor B. hobby C. habit D. pastime
Câu 15. We heard you . . . . . to England three days ago.
A. have gone B. go C. going D. went
Câu 16. We . . . . . England twice.
A. are going to B. have gone C. went to D. have been to
Câu 17. I like . . . . . activities such as walking and camping.
A. outside B. inside C. indoor D. outdoor
Câu 18. My grandfather is not . . . . . enough to walk as fast as she used to.
A. strengthen B. strong C. stronger D. strength
Câu 19. . . . . . Monday night, I went to bed at 11 o'clock.
A. at B. in C. on D. from
Câu 20. Of my parents, my father is . . . . .
A. the stricter B. the strictest C. stricter D. strictest
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
II. Choose one word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently.
Câu 21. A. month B. grocery C. mother D. money
Câu 22. A. resident B. effect C. selection D. delicious
Câu 23. A. cat B. any C. candy D. bank
Câu 24. A. tasty B. page C. change D. table
Câu 25. A. since B. written C. driven D. mine
III. Read the passage below carefully, choose the best anwer (A, B, C or D) to fill in each
numbered blank from number 26 to number 30.
Young people prefer the city (26) . . . . . the country because they love the noisy and busy
life there. They also think that it is easier to get money in the city (27) . . . . . in the country.
Therefore, more and more young people leave the country (28) . . . . . the city every year.
Different from young people, old people like living in the country (29) . . . . . it is not so noisy
and busy as the city. The (30) . . . . . in the country is much fresher than the air in the city, too.
Therefore, after stopping working, many of old people move to their home villages.
Câu 26. A. than B. from C. get D. to
Câu 27. A. so B. and C. than D. to
Câu 28. A. for B. that C. go to D. move
Câu 29. A. but B. because C. in oder to D. and
Câu 30. A. vegetables B. water C. air D. fruits
IV. Choose the word or the phrase (A, B, C or D) that are not correct.
Câu 31. He has taken (A) five exams and hasn't got (B) any (C) poor grades for (D) January.
Câu 32. On (A) Christmas, neighborhoods are (B) beautiful with (C) many bright Christmas lights
(D).
Câu 33. He said (A) that my (B) sister was a good (C) cooker (D).
Câu 34. I have to (A) get up (B) early because I had (C) a physics class at 6 in the morning (D).
Câu 35. She taught (A) her children how (B) to care after (C) their pets (D).
PART TWO
Listen carefully and choose the best answer (A, B, C or D) to complete each sentence.
Câu 36. Sarah has worked very hard this year and her grades are very . . . . .
A. hard B. good C. bad D. poor
Câu 37. She missed 5 days of school because of her . . . . .
A. sickness B. hard work C. bad grades D. headache
Câu 38. Her speaking and reading are excellent and her . . . . . is good.
A. talking B. pronunciation C. writing D. listening
Câu 39. She is not very good at . . . . .
A. writing letters B. listening comprehension
C. speaking English with her friends D. doing grammar exercises
Câu 40. Her mother should encourage her to . . . . .
A. sing English songs B. talk to foreigners
C. read magazines in English D. listen to English radio programs
- The end -
PHÒNG GD&ĐT
THÁI THY
KIM TRA CHT LƯNG HC K I
NĂM HC 2016-2017
MÔN: TING ANH 8 - Chương trình đi trà
VnDoc - Ti tài liu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Mã đ 169
(Thi gian làm bài 45 phút)
PART ONE
I. Choose the word or the phrase (A, B, C or D) that are not correct.
Câu 1. He said (A) that my (B) sister was a good (C) cooker.
Câu 2. He has taken (A) five exams and hasn't got (B) any (C) poor grades for (D) January.
Câu 3. On (A) Christmas, neighborhoods are (B) beautiful with (C) many bright Christmas lights
(D).
Câu 4. I have to (A) get up (B) early because I had (C) a physics class at 6 in the morning (D).
Câu 5. She taught (A) her children how (B) to care after (C) their pets (D).
II. Choose one word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently.
Câu 6. A. change B. tasty C. table D. page
Câu 7. A. month B. grocery C. money D. mother
Câu 8. A. cat B. candy C. bank D. any
Câu 9. A. driven B. since C. mine D. written
Câu 10. A. effect B. delicious C. selection D. resident
III. Choose the best answer (A, B, C or D) to complete each sentence.
Câu 11. Martina has been a professional tennis player . . . . . 1994.
A. in B. on C. for D. since
Câu 12. He went to England in 2010 and . . . . . . there for 4 years.
A. has studying B. has studied C. is studying D. studied
Câu 13. According to the announcer, the train to Hai Phong . . . . . at 6.15 a.m tomorrow
morning.
A. will leave B. leaves C. is leaving D. is going to leave
Câu 14. My father asked . . . . . harder.
A. to studying B. me studying C. me study D. me to study
Câu 15. The doctor . . . . . he should take a few days off.
A. said B. ask C. tell D. say
Câu 16. Could you . . . . . me a favour? - Yes. Of course. No problem.
A. do B. give C. make D. help
Câu 17. I used . . . . . fishing when I was young.
A. to enjoying B. enjoy C. to enjoy D. enjoying
Câu 18. . . . . . Monday night, I went to bed at 11 o'clock.
A. from B. at C. in D. on
Câu 19. We heard you . . . . . to England three days ago.
A. going B. go C. went D. have gone
Câu 20. I like. . . . . activities such as walking and camping.
A. outside B. indoor C. inside D. outdoor
Câu 21. My grandfather is not . . . . . enough to walk as fast as she used to.
A. strength B. strengthen C. strong D. stronger
Câu 22. We left at 6 a. m . . . . . late.
A. so as not to be B. so as to be C. so as not being D. so as not being
Câu 23. Nam's house is the same . . . . . Lan's.
A. than B. as C. with D. from
Câu 24. We . . . . . England twice.
A. have gone B. are going to C. went to D. have been to

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh

Bộ đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 8 huyện Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016-2017 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây rất hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức cũng như tập dượt trước khi bước vào kì thi quan trọng chính thức của mình. Đề thi có đi kèm đáp án phía dưới tiện cho các bạn đối chiếu ngay sau khi làm bài. Chúc các bạn thi tốt!

Để có kì thi học kì 1 diễn ra thành công nhất, ngoài việc luyện đề, các bạn cũng cần ôn tập và hệ thống lại toàn bộ lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh trong học kì 1 vừa qua. Bên cạnh đó, việc thực hành nhuần nhuyễn bài tập sẽ giúp các bạn củng cố và ghi nhớ lý thuyết tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!

Đánh giá bài viết
10 2.497
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm