Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 CÓ ĐÁP ÁN (5)

Bổ sung ngay vào bộ tài liệu ôn thi của bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2017. Việc trực tiếp giải đề thi của những năm học trước sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và ôn tập kiến thức. Hi vọng, đề thi học kì 2 lớp 5 này là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh số 1

PART I. LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 2. Listen and colour. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 3. Listen and match. (1pt)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5 năm 2015 trường Tiểu học Đặng Cương

Question 4. Listen and circle. (1pt)

1. Nga went to see her grandparents by _____________.

A. coach B. bus C. motorbike

2. Linda went to her hometown by _________________.

A. train B. plane C. coach

3. Linh went to her home village by ________________.

A. train B. ship C. motorbike

4. Mai went to her hometown by ___________________.

A. boat B. taxi C. plane

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. The girls (1) must use the zebra crossing.

2. The girls and the boys (2) _________________ their bikes there.

3. The woman (3) ______________________ a helmet.

4. The boys mustn’t play (4)_______________________.

5. The little boy mustn’t run after a (5)_____________________.

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out (2,5pts): Khoanh tròn từ khác loại vào A, B, C hoặc D.

1. A. Summer B. Winter C. Autumn D. Seasons

2. A. Train B. Bus C. Plane D. Book

3. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday

4. A. Turn right B. Turn left C. Museum D. Go straight ahead

5. A. Singer B. Player C. Sister D. Farmer

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

(Nối câu hỏi ở cột A với các câu trả lời thích hợp ở cột B, bằng cách viết vào phần đáp án Answers)

A B Đáp án
1. What are you going to do tonight? a. I have a headache. 1 -
2. What did you do last weekend? b. I usually go skiing. 2 -
3. What’s the matter with you? c. Turn right. It is on your left. 3 -
4. Where is the museum? d. I went to the zoo. 4 -
5. What do you usually do in winter? e. I’m going to the cinema. 5 -

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ sau thành câu đúng

1. wrote/ last weekend/ I/ a letter.

→ ………………………………………………………………………………..…

2. a doctor/ should/ You/ see

→ ………………………………………………………………………………..…

3. going/ to/ tomorrow/ are/ what/ you/ do?

→ ………………………………………………………………………………..…?

4. is/ Where/ zoo/ the?

→ ………………………………………………………………………………..…?

5. like/ weather/ in/ summer/ What’s/ the?

→ ………………………………………………………………………………..…?

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5pts)

1. Circle the odd one out: Khoanh tròn từ khác loại (2,5pts)

1. D 2. D 3. C 4. C 5. C

2. Match the questions in column A to their suitable answers in column B (2,5pts):

1 - e 2 - d 3 - a 4 - c 5 - b

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5pts)

3. Reorder the words to make the sentences (2,5pts): Sắp xếp các từ thành câu đúng.

1. I wrote a letter last weekend.

2. You should see a doctor.

3. What are you going to do tomorrow?

4. Where is the zoo?

5. What’s the weather like in winter?

4. Read and tick True or False (2,5pts) Đọc và viết: T (đúng), F (sai).

1. F 2. F 3. T 4. F 5. T

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh số 3

PART 1: LISTENING (20 minutes)

Question 1. Listen and number. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 2. Listen and color: (1pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 3. Listen and match the day to its weather. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

1. Monday______ 2. Wednesday_____ 3. Friday______ 4. Sunday_____

Question 4. Listen and tick. (1 pt)

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Question 5. Listen and complete. (1pt)

OUR SCHOOL PLAY by Katie Evans

This year, our school play was Little Riding Hood.

The (0) play was in the classroom on Thursday afternoon. Our families were there.

I (1)___________ the girl. Sidney was the wolf and Zoe was the grandma.

My costume was a big red (2)___________ with a hood. Sydney's costume was a big wolf's head. He was very scary.

The play was lots of fun. Our families (3)____________ happy and proud of us.

We love English. And we love acting (4)____________ stories. Thank you to our English teacher, Mrs Hope, for all her hard work. And thank you to our families for all their help.

ANSWER KEYS

Question 1:

1. B 2. C 3. A 4. D

Question 2:

1. pink 2. green 3. brown 4. red

Question 3:

1. D 2. B 3. C 4. A

Question 4:

1. D 2. B 3. C 4. A

Question 5:

  1. was 2. coat 3. were 4. English

Đề thi học kì 2 lớp 5 được tải nhiều nhất

Đánh giá bài viết
85 32.629
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Anh Xem thêm