Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình

TRƯNG THPT BÌNH MINH ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT NĂM HC 2019-2020
Trang 1
S GDĐT NINH BÌNH
TRƯNG THPT BÌNH MINH
ĐỀ THI TH TN THPT
gm 06 trang)
NĂM HC 2019 - 2020
MÔN: TOÁN
Thi gian: 90 phút
H và tên: ....................................................... SBD:..................................
Câu1.T các ch s 1,2,3,4 , lập được bao nhiêu s có 4 ch s khác nhau?
A. 24 B. 256 C. 4 D. 12
Câu2.Cho cp s cng
( )
n
u
vi
1
3u =
công sai
3d =
. S hng
3
u
ca cp s cộng đã cho bằng
A. 27. B. 3. C. 9. D. 6.
Câu3.Nghim của phương trình
1
4 64
x
=
A.
. B.
3x =
. C.
5x =
. D.
15x =
.
Câu4.Th tích ca khi lập phương bng 64 , cnh ca khi lập phương là
A.
16
. B.
8
. C.
4
. D.
2
.
Câu5.Tập xác định ca hàm s
3
log ( 1)yx=
A.
[
)
1; +∞
. B.
( )
1; +∞
. C.
( )
0; +∞
. D.
[
)
0; +∞
.
Câu6.Cho hàm s
() 2 1fx x=
. H nguyên hàm ca hàm s
()fx
A.
2
xx
. B.
2
2x xC−+
. C.
2xC+
. D.
2
x xC−+
.
Câu 7.Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
và chiu cao
. Th tích khối chóp đã cho bằng
A.
6
. B.
12
. C.
36
. D.
4
.
Câu 8.Cho khi tr có chiu cao
4h =
và bán kính đáy
6r =
. Th tích khối nón đã cho bằng
A.
48
π
. B.
32
π
. C.
96
π
. D.
24
π
.
Câu9.Cho khi cu có bán kính
3R =
. Th tích khi cầu đã cho bằng
A.
36
π
. B.
9
π
. C.
27
π
. D.
36
π
.
Câu10.Cho hàm s
)(xf
có đồ th như hình bên dưới
Hàm s đã cho đồng biến trên khoảng nào ?
A.
( )
1; +∞
. B.
( )
1;1
. C.
( )
0;1
. D.
( )
1; 0
.
Câu11.Vi
,ab
là s thực dương tùy ý,
( )
2
2
log ab
bng
A.
22
2log logab+
. B.
22
2(log log )ab+
. C.
2
2 log b+
. D.
2
2log ( )ab
.
Câu12.Din tích xung quanh của hình nón có đường sinh
l
và bán kính đáy
r
bng
A.
rl
π
2
. B.
rl
π
. C.
1
3
rl
π
. D.
rl
π
4
.
Câu13.
Cho hàm s
)(xfy =
có bng biến thiên như sau
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
TRƯNG THPT BÌNH MINH ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT NĂM HC 2019-2020
Trang 2
Hàm s đạt cc đi tại đim
0
x
bng
A.
3
.
B.
4
.
C.
0
.
D.
1
.
Câu14.
Đồ th hàm s nào có dạng như dạng như đường cong trong hình vẽ bên dưới
?
A.
3
2
+= xy
. B.
32
24
++= xxy
. C.
32
24
+= xxy
. D.
32
24
+= xxy
.
Câu15.Tim cận đứng ca đ th hàm s
1
23
+
=
x
x
y
A.
3=y
. B.
1y =
. C.
3=x
. D.
1=x
.
Câu 16.Tp nghim ca bất phương trình
42 >
x
A.
);4( +∞
. B.
);2( +∞
. C.
[
)
+∞;2
. D.
)2;(−∞
.
Câu 17.Cho hàm s
)(xfy =
có đ th như hình v . S nghim của phương trình
( )
3 20fx−=
A.
0. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 18.Nếu
=
2
1
2)( dxxf
thì
[ ]
dxxf
+
2
1
2)(
bng
A.
5
. B.
4
. C.
2
. D.
8
.
Câu19.Môdun ca s phc
iz 23 =
A.
13
. B.
5
. C.
1
. D.
5
.
Câu20.Cho hai s phc
iz 21
1
+=
iz += 3
2
. Phn o ca s phc
12
zz+
bng
A.
1
. B.
3
. C.
4
. D.
2
.
Câu21.Trên mt phng ta độ, điểm biu din s phc
iz 23 =
là điểm nào dưới đây?
A.
)3;2(M
. B.
)2;3(N
. C.
)2;3( P
. D.
)2;3(
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
TRƯNG THPT BÌNH MINH ĐỀ THI TH TT NGHIP THPT NĂM HC 2019-2020
Trang 3
Câu22.Trong không gian
( )
Oxyz
, hình chiếu vuông góc ca đim
)2,1;3( M
trên mt phng
)(Oyz
ta đ
A.
)0;1;0(
. B.
)0;0;3(
. C.
)2;1;0(
. D.
)2;0;0(
.
Câu23.Trong không gian
( )
Oxyz
, cho mt cu
07442:)(
222
=+++ zyxzyxS
. Bán kính ca
( )
S
bng
A.
7
. B.
2
. C.
7
. D.
4
.
u24.Trong không gian
( )
Oxyz
, cho mt phng
( )
:2 3 2 0P x yz+ ++=
. Đim nào dưới đây thuộc
mt phng
( )
P
.
A.
)0;0;
1(M
. B.
)4;0;1( N
. C.
)0;1;1(P
. D.
)1;3;2(Q
.
Câu 25. Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
32
2
1
1
:
zyx
d =
+
=
. Véc tơ nào dưới đây là véc
tơ ch phương của
d
A.
)3;2;1(
. B.
)0;2;1(
. C.
)0;2;1(
. D.
)3;2;1(
.
Câu 26. Cho hình chóp
ABCDS.
SA
vuông góc vi mt phng
( )
ABCD
,
6aSA =
,
ABCD
là hình
vuông cnh
a
. Góc gia đưng thng
SC
và mt phng
)(ABCD
bng
A.
30°
. B.
45°
. C.
60°
. D.
90°
.
Câu27. Cho hàm s
( )
fx
, biết
)2()1()('
2
= xxxxf
S điểm cc tr ca hàm s đã cho là
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 28. Giá tr ln nht ca hàm s
13)(
3
+= xxxf
trên đoạn
[ ]
2;0
bng
A.
4
. B.
1
. C.
1
. D.
3
.
Câu 29.Cho
1,0,1,0 >> bbaa
yx,
là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A.
log log .log
b ba
x ax=
. B.
11
log
log
a
a
xx
=
.
C.
( )
log log log
a aa
xy x y+= +
. D.
log
log
log
a
a
a
x
x
yy
=
.
Câu 30. S giao điểm ca đ th hàm s
1
3
= xxy
và đường thng
22 = xy
A.
3
. B.
0
. C.
2
. D.
1
.
Câu31.Tp nghim ca bt phương trình
082.34
1
+
+xx
A.
( )
2;1
. B.
[ ]
2;1
. C.
( )
1;
. D.
[
)
1;+∞
.
Câu32.Trong không gian, cho hình chữ nht
ABCD
vuông ti
, =A AB a
aBC 2=
. Khi quay
ABCD
xung quanh cnh
AD
thì đưng gấp khúc
ABCD
to thành một hình trụ. Din tích
xung quanh của hình trụ đó bằng
A.
2
5
π
a
. B.
2
a
π
. C.
2
2 a
π
. D.
2
4 a
π
.
Câu33.Xét
10
5
2
1xx
, nếu đặt
1
2
= xu
thì
10
5
2
1xx
bng
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP

Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình

Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùn tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Toán Sở GD&ĐT Ninh Bình, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 70
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm