Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án số 1

1 186
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN
(Đề có 6 trang)
THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN TOÁN
Thời gian làm bài : 90 Phút; (Đề có 50 câu)
Họ tên :............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Cho hàm số
1
2
x
y
x
=
+
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
.
B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
C. Hàm số đồng biến trên
\{ 2}
.
D. Hàm số đồng biến trên từng khoảng của miền xác định.
Câu 2: Với C là hằng s. Tìm
()
x
e x dx+
.
A.
2
()
2
xx
x
e x dx e C+ =−+
. B.
() 2
xx
e x dx e x C+ =++
.
C.
2
()
2
xx
x
e x dx e C+ =++
. D.
.
Câu 3: Cho tập
A
có 8 phn tử. Số tp con gm 5 phn t của A là bao nhiêu?
A. 28. B. 8. C. 56. D. 70.
Câu 4: Tìm tập xác định
D
của hàm số
2
(1 )yx=
A.
(1; )D = +∞
. B.
\ {1}D =
. C.
( ;1)D = −∞
. D.
D =
.
Câu 5: Cho
0a >
. Biết
3
3
3
3
x
aaaa a=
. Tìm
x
.
A.
4
9
x =
. B.
1
81
x =
. C.
40
81
x =
. D.
13
27
x =
.
Câu 6: Tìm tập nghiệm
S
ca bất phương trình
1
8
2
x

>


.
A.
( 3; )S = +∞
. B.
( ;3)S = −∞
. C.
( ; 3)S = −∞
. D.
(3; )S = +∞
.
Câu 7: Đồ th sau đây là của hàm số nào?
A.
42
23yx x=+−
.
B.
42
33yx x=−−
.
C.
42
23yx x=−−
.
D.
42
1
33
4
y xx= +−
.
Mã đề 126
Câu 8: Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào?
A.
{4; 3}
. B.
{3; 5}
. C.
{3; 3}
. D.
{3; 4}
.
Câu 9: Cho hình nón tròn xoay có đường cao
30h cm=
, bán kính đáy
40r cm=
. Tính độ dài đường sinh
l
của hình nón?
A.
50l cm=
. B.
50 2l cm=
.
C.
40l cm=
. D.
52l cm=
.
Câu 10: Cho
log 2,log 5
aa
bc=−=
trong đó
, , 0; 1abc a>≠
. Tính
2
3
log
a
ab
S
c
=
.
A.
17S =
. B.
18S =
. C.
18S =
. D.
19S =
.
Câu 11: Trong không gian với hệ trc
Oxyz
, cho hai vectơ
(1;0; 3)u =
( 1; 2; 0 )v =−−
. Tính
cos( , )uv

.
A.
1
cos( , )
52
uv
=

. B.
1
cos( , )
10
uv
=

. C.
1
cos( , )
10
uv =

. D.
1
cos( , )
52
uv =

.
Câu 12: Tính thể tích
V
của khối hộp ch nhật có ba kích thước 3,4,5.
A.
20V =
. B.
60V =
. C.
15V =
. D.
30V =
.
Câu 13: Tìm tập xác định
D
của hàm số
2
ln( 2 1)xx−+
.
A.
D =
. B.
(1; )D = +∞
. C.
D =
. D.
\ {1}D =
.
Câu 14: Cho hàm số
()y fx=
có bảng biến thiên như hình vẽ.
Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?
A. Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
B. Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng
2x =
.
C. Tiệm cận ngang của đồ thị là đường thẳng
1x =
.
D. Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.
Câu 15: Giải phương trình sau
2cos 2 0x −=
.
A.
2,
4
x kk
π
π
=−+
. B.
2,
4
x kk
π
π
=+∈
. C.
2,
4
x kk
π
π
=±+
. D.
,
4
x kk
π
π
=±+
.
Câu 16: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy là tam giác đều cạnh
a
, cạnh bên
SA
vuông góc với đáy,
3SA a=
. Tính thể tích
V
của khối chóp.
A.
2
4
a
V =
. B.
3
3
4
a
V =
. C.
3
4
a
V =
. D.
3
3
2
a
V =
.
Câu 17: Đồ th hàm số
42
21yx x=−+
ct trc
Ox
tại bao nhiêu điểm?
A. 4. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 18: Cho hàm số
32
3 61yx x x= ++
có đồ th (C). Tiếp tuyến của (C) có hệ s c nh nhất là bao
x
−∞
1
+∞
y
+
+
y
2
+∞
−∞
2
nhiêu?
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 19: Tính thể tích V của khối tr có diện tích đáy bằng
2
2a
và chiều cao bằng
2a
A.
3
4
3
a
V =
. B.
2
4
3
a
V =
. C.
3
4Va=
.
D.
3
2
3
a
V =
.
Câu 20: Tính diện tích
S
ca mt cầu có bán kính bằng
2a
.
A.
2
16Sa
π
=
. B.
2
4Sa
π
=
.
C.
3
32
3
Sa
π
=
. D.
2
16
3
Sa
π
=
.
Câu 21: Tìm giá tr lớn nht
M
của hàm số
32
14
33
y xxx= +−
trên
[ 1; 1]
.
A.
1M =
.
B.
11
3
M =
. C.
1M =
. D.
4
3
M =
.
Câu 22: Hàm s
42
32yx x=−+
có bao nhiêu điểm cc tr ?
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng
a
, SA vuông góc với mặt phng đáy
2SA a=
. Tính thể tích
V
của khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD.
A.
3
43Va
π
=
. B.
3
4
3
Va
π
=
. C.
3
82
3
Va
π
=
. D.
3
6
a
V
π
=
.
Câu 24: Tính đạo hàm của hàm số
1
4
x
x
y
+
=
A.
2
1 2( 1) ln 2
'
2
x
x
y
++
=
. B.
2
1 2( 1) ln 2
'
2
x
x
y
−+
=
. C.
2
1 2( 1) ln 2
'
2
x
x
y
−+
=
. D.
2
1 2( 1) ln 2
'
2
x
x
y
++
=
.
Câu 25: Hình vẽ bên dưới biểu diễn đồ th hai hàm số
; log
x
b
yay x= =
. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề
đúng.
A.
2
log 0
a
b >
. B.
log 0
a
b <
. C.
log 0
a
b >
. D.
log 0
b
a >
.
Câu 26: Biết
23
log 5; log 5ab= =
. Hãy biểu diễn
6
log 5
theo
,ab
.
A.
6
log 5 ab= +
. B.
6
1
log 5
ab
=
+
. C.
6
log 5
ab
ab
=
+
. D.
22
6
log 5 ab= +
.

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án số 1. Nội dung tài liệu gồm 10 đề thi thử sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 có đáp án số 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 186
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm