Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020
Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mục đích thương mại
Đề 1
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose
underlined part differs from the other three on pronunciation on each of the
following questions
1. A. destination
B. vacation
C. question
D. urbanization
2. A. prefer
B. wonder
C. quicker
D. consider
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs
from the other three in the position of primary stress in each of the following
questions
3. A. popular
B. politics
C. exciting
D. origin
4. A. millennium
B. congratulate
C. corporation
D. evacuate
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part
that needs correcting in each of the following questions
5. It has been said (A) that people was (B) not aware of (C) pollution years (D) ago
6. To reduce (A) pollution, we have to stop to use (B) many things that make (C) our
live comfortable (D)
7. There are (A) many researches show (B) that various species (C) of wild animals
have been (D) extinct.
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to
each of the following questions
8. Some people ______ sport to keep fit, not because they like it
A. do
B. make
C. train
D. practice
9. One _____ of the scheme is the very high cost
A. advantage
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
B. shortage
C. drawback
D. shortcoming
10. I really can’t ______ the twins apart. They look so alike
A. say
B. talk
C. take
D. tell
11. We ______Catherine yesterday when we were shopping
A. came across
B. bumped into
C. ran to
D. fell into
12. I don’t think she can get her message _____ to the students. She seems too nervous.
A. across
B. around
C. out
D. over
13. His speech ____little or no relation to the topic given
A. gave
B. reflected
C. bore
D. was
14. What’s wrong with you today? Did you get out of bed on the wrong _____?
A. end
B. side
C. foot
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. edge
15. When I told the doctor that I had had earache for nearly a month, he gave me a _____
ear-drops
A. ticket
B. recipe
C. receipt
D. prescription
16. I wish you _____ to leave now. The party has just begun
A. don’t have
B. not have
C. wouldn’t have
D. didn’t have
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable
response to complete each of the following exchanges
17. I’m taking my driving test tomorrow.” - “______!”
A. Luck
B. Best wishes
C. Good luck
D. Good chance
18. Mubarak: “Did you enjoy the movie yesterday?”
Mark: “______”
A. Certainly, I’d be glad to
B. Yes, it is warmer than today
C. Not really. I couldn’t follow the story
D. No, I dislike moving
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s)
CLOSEST in meaning to underlined word(s) in each of the following questions

Đề luyện thi vào lớp 10 môn Anh

Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong chuyên mục luyện thi vào 10 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp quan trọng sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 10

Đề luyện tập thi vào 10 do VnDoc.com biên soạn gồm các bài tập thông dụng, bám sát đề thi minh họa của Bộ Giáo Dục nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Lưu ý: Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bộ đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu luyện thi vào 10 hay như Chuyên đề từ trái nghĩa trong Tiếng Anh - Ôn thi vào 10, Bài tập Word Form - Ôn thi vào 10 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 72
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm