Bộ luật 64/2006/QH11

1 103
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
QUỐC HỘI
*****
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
*********
Số: 64/2006/QH11
Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoá XI, Kỳ họp thứ 9
(Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 m 2006)
LUẬT
PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI
NGƯỜI (HIV/AIDS)
Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc
hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Luật này quy định về phòng, chống HIV/AIDS.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Luật này quy định các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; việc chăm sóc, điều trị, hỗ
trợ người nhiễm HIV các điều kiện bảo đảm thực hiện biện pháp phòng, chống
HIV/AIDS.
2. Luật y áp dụng đối với quan, tổ chức, nhân trong nước và nước ngoài tại Việt
Nam.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu n sau:
1. HIV chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Human Immunodeficiency Virus" vi rút
gây suy giảm miễn dịch người, làm cho thể suy giảm khả năng chống lại các tác
nhân gây bệnh.
2. AIDS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Acquired Immune Deficiency Syndrome"
hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải do HIV gây ra, thường được biểu hiện thông qua
các nhiễm trùng hội, các ung thư thể dẫn đến tử vong.
3. Nhiễm trùng cơ hội nhiễm trùng xảy ra do thể bị suy giảm miễn dịch bị nhiễm
HIV.
4. Kỳ thị người nhiễm HIV thái độ khinh thường hay thiếu tôn trọng người khác biết
hoặc nghi ngờ người đó nhiễm HIV hoặc người đó quan hệ gần gũi với người nhiễm
HIV hoặc bị nghi ngờ nhiễm HIV.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
5. Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV hành vi xa lánh, từ chối, tách biệt, ngược đãi,
phỉ báng, thành kiến hoặc hạn chế quyền của người khác biết hoặc nghi ngờ người
đó nhiễm HIV hoặc người đó quan hệ gần gũi với người nhiễm HIV hoặc bị nghi ngờ
nhiễm HIV.
6. Hành vi nguy cao hành vi dễ m lây nhiễm HIV như quan hệ tình dục không an
toàn, dùng chung bơm kim tiêm những hành vi khác dễ làm lây nhiễm HIV.
7. Phơi nhiễm với HIV nguy bị lây nhiễm HIV do tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc
dịch sinh học của thể người nhiễm HIV.
8. Giám sát dịch tễ học HIV/AIDS việc thu thập thông tin định kỳ hệ thống về các chỉ
số dịch tễ học HIV/AIDS của các nhóm đối tượng nguy khác nhau để biết được
chiều hướng kết quả theo thời gian nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch,
dự phòng, khống chế đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.
9. Giám sát trọng điểm HIV/AIDS việc thu thập thông tin thông qua xét nghiệm HIV
theo định kỳ hệ thống trong các nhóm đối tượng được lựa chọn để theo dõi tỷ lệ
chiều hướng nhiễm HIV qua các năm nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự
phòng, khống chế đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.
10. Tư vấn về HIV/AIDS quá trình đối thoại, cung cấp các kiến thức, thông tin cần thiết
về phòng, chống HIV/AIDS giữa người vấn người được vấn nhằm giúp người
được vấn tự quyết định, giải quyết các vấn đề liên quan đến d phòng lây nhiễm HIV,
chăm sóc điều trị người nhiễm HIV.
11. t nghiệm HIV việc thực hiện các kỹ thuật chuyên môn nhằm xác định tình trạng
nhiễm HIV trong mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người.
12. HIV dương tính kết quả xét nghiệm mẫu máu, mẫu dịch sinh học của cơ thể người
đã được xác định nhiễm HIV.
13. Nhóm giáo dục đồng đẳng những người tự nguyện tập hợp thành một nhóm để
thực hiện công tác tuyên truyền, vận động giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.
14. Nhóm người di biến động những người thường xuyên sống xa gia đình, thay đổi
chỗ nơi làm việc.
15. Các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm tuyên
truyền, vận động, khuyến khích sử dụng bao cao su, bơm kim tiêm sạch, điều trị nghiện
các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế các biện pháp can thiệp giảm tác hại
khác nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các hành vi an toàn để phòng ngừa lây
nhiễm HIV.
Điều 3. Nguyên tắc phòng, chống HIV/AIDS
1. Kết hợp c biện pháp xã hội biện pháp chuyên môn kỹ thuật y tế trong phòng,
chống HIV/AIDS trên nguyên tắc lấy phòng ngừa chính, trong đó thông tin, giáo dục,
truyền tng nhằm thay đổi nh vi là biện pháp ch yếu.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Thực hiện việc phối hợp liên ngành huy động hội trong phòng, chống HIV/AIDS;
lồng ghép các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trong các chương trình phát triển kinh
tế - hội.
3. Kết hợp chặt chẽ phòng, chống HIV/AIDS với phòng, chống ma tuý, mại m, chú
trọng triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV.
4. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV thành viên gia đình họ; tạo
điều kiện để người nhiễm HIV thành viên gia đình họ tham gia các hoạt động hội,
đặc biệt các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.
Điều 4. Quyền nghĩa vụ của người nhiễm HIV
1. Người nhiễm HIV các quyền sau đây:
a) Sống hòa nhập với cộng đồng hội;
b) Được điều trị chăm sóc sức khoẻ;
c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;
d) Được giữ mật riêng liên quan đến HIV/AIDS;
đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối;
e) Các quyền khác theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật liên
quan.
2. Người nhiễm HIV các nghĩa vụ sau đây:
a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác;
b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng hoặc cho
người chuẩn b kết hôn với mình biết;
c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;
d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này các quy định khác của pháp luật
liên quan.
Điều 5. Trách nhiệm trong phòng, chống HIV/AIDS
1. quan, tổ chức, đơn vị trang nhân dân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được
giao trách nhiệm xây dựng tổ chức thực hiện các chương trình hành động v
phòng, chống HIV/AIDS.
2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tổ chức thành viên trách nhiệm tuyên truyền,
vận động nhân dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS; tham gia giám sát thực hiện
biện pháp phòng, chống HIV/AIDS; tổ chức, thực hiện phong trào h trợ về vật chất, tinh
thần đối với người nhiễm HIV.
3. quan, tổ chức, nhân trong nước nước ngoài tại Việt Nam trách nhiệm
thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS.
4. Gia đình trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống HIV/AIDS.

Luật phòng, chống, nhiễm virus HIV/AIDS 

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11 đã ban hành Bộ luật 64/2006/QH11 về phòng, chống, nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết sau đây của VnDoc.

Nội dung Luật phòng, chống, nhiễm virus HIV/AIDS

Thuộc tính văn bản

Số hiệu văn bản 64/2006/QH11
Loại văn bản Luật
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Nơi ban hành Quốc hội
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Ngày ký 29/6/2006
Ngày hiệu lực 1/1/2007
Đánh giá bài viết
1 103
Y tế - Sức khỏe Xem thêm