Bỏ lương cơ sở, lương công chức viên chức được tính như thế nào?

Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành với quy định xóa bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, như vậy sẽ có sự thay đổi trong cách tính và xác định lương của công chức viên chức trong thời gian sắp tới.

Theo đó, căn cứ Điểm b Mục 3.1 Nghị quyết 27-NQ/TW thì về nguyên tắc chung lương công chức viên chức sẽ được tính theo vị trí việc làm và mức tiền lương sau cải cách không thấp hơn mức tiền lương hiện hưởng. Tùy vào vị trí, chức vụ, đối tượng thì nguyên tắc tính lương là khác nhau, cụ thể:

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo

- Mức lương chức vụ phải thể hiện thứ bậc trong hệ thống chính trị; giữ chức vụ lãnh đạo nào thì hưởng lương theo chức vụ đó, nếu một người giữ nhiều chức vụ thì hưởng một mức lương chức vụ cao nhất; giữ chức vụ lãnh đạo tương đương nhau thì hưởng mức lương chức vụ như nhau; mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp trên phải cao hơn mức lương chức vụ của người lãnh đạo cấp dưới.

- Quy định một mức lương chức vụ cho mỗi loại chức vụ tương đương; không phân loại bộ, ngành, ban, uỷ ban và tương đương ở Trung ương khi xây dựng bảng lương chức vụ ở Trung ương; không phân biệt mức lương chức vụ khác nhau đối với cùng chức danh lãnh đạo theo phân loại đơn vị hành chính ở địa phương mà thực hiện bằng chế độ phụ cấp.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo

- Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

- Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

3. Đối với lực lượng vũ trang

Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm:

- 1 bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- 1 bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an;

- 1 bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

4. Bổ sung tiền thưởng trong cơ cấu tiền lương công chức, viên chức từ năm 2021

Theo đó, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn bộ hệ thống chính trị. Để thực hiện mục tiêu này thì một trong những nội dung cải cách quan trọng là thực hiện thiết kế cơ cấu tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công)gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Đồng thời, thực hiện bổ sung tiền thưởng vào cơ cấu tiền lương cán bộ, công chức, viên chức (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Cũng theo Nghị quyết này, sẽ xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

Ngoài ra, Nghị quyết này cũng nêu rõ, đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp) sẽ không còn được áp dụng bảng lương công chức, viên chức như quy định hiện nay mà thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

"Theo chủ trương tại các văn bản ban hành cho đến lúc này cụ thể như tại Nghị quyết 27-NQ/TW đã nêu rõ sẽ không còn áp dụng chế độ lương cơ sở từ năm 2021, thay vào đó các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được áp dụng chế độ tiền lương mới được tính theo số tiền cụ thể theo từng vị trí việc làm và chính sách này sẽ được quy định cụ thể trong thời gian sắp tới. Hi vọng đây sẽ là bước cải cách mang tính đột phá, giúp cải thiện mức sống và tạo niềm hứng khởi cho các đối tượng làm việc trong khối Nhà nước".  

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
1 1.883

Video đang được xem nhiều

Giáo dục - Đào tạo Xem thêm