Các lệnh vẽ cơ bản trong Auto CAD

Thành phần nhỏ nhất trong bản vẽ đươc gọi là đối tượng (Object hoạc Entity). Đối tượng vẽ có thể là hình đơn (point, line, arc, circle, ray...) Không thể dùng lệnh Explode để phân rã thành hình nhỏ nữa, hay là một hình phức (pline, polygon...) có thể phân rã thành các hình đơn nhỏ hơn.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
1 5.567
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thiết kế - Đồ họa Xem thêm