Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

1 798

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Ngày 15/3/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1022/TCT-TNCN hướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (TLTC). VnDoc.com hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN năm 2017 chi tiết từng chỉ tiêu trên các Phụ lục 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN và 05-3/BK-TNCN, thực hành trên phần mềm HTKK mới nhất.

Cách kê khai thuế theo phương pháp khoán

Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài mới nhất

Hướng dẫn cách kiểm tra hóa đơn mới nhất năm 2016

Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2015:

Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013

Thông tư Số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014

Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013

Thông tư Số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015

Theo khoản 1 điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

"a.3) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân."

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN trên phần mềm HTKK:

- Sau khi đăng nhập vào phần mềm HTKK => Chọn "Quyết toán thuế thu nhập cá nhân" => Chọn "Tờ khai 05/KK-TNCN" (Đây là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân).

- Tiếp đó các bạn chọn "Kỳ tính thuế", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN

Lưu ý: Nếu quyết toán không tròn năm thì các bạn click vào ô: "Quyết toán không tròn năm" và bắt buộc phải nhập vào ô lý do nhé.

- Để cick chọn được vào đây thì các bạn phải quay lại bước trên: Khi chọn "Kỳ tính thuế" => Các bạn phải từ tháng mấy => Thì khi vào trong tờ khai các bạn mới cick được vào đây. (Thường những DN mới thành lập)

Chú ý: Các bạn không cần phải nhập vào tờ khai 05/KK-TNCN phần mềm sẽ tự động cập nhật ở các Phụ lục PL 05-1BK-TNCN, PL 05-2BK-TNCN và PL 05-3BK-TNCN.

Các bạn chỉ cần lập như sau:

1. Cách lập PL 05-1BK-TNCN:

- Những cá nhân cư trú ký hợp đồng > 3 tháng các bạn kê khai vào phụ lục này nhé!

- Các chỉ tiêu từ [07] đến [09] các bạn tự nhập nhé.

- Nếu có cá nhân nào uỷ quyền cho DN bạn thì bạn click vào ô vuông.

Hướng dẫn lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN từ tiền lương

Mục "Thu nhập chịu thuế":

Chỉ tiêu [11] Tổng số:

- Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Cụ thể:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế

Tổng thu nhập: Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp...

Các khoản được miễn thuế bao gồm:

- Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vựt quá: 680.000/ tháng (Nếu Doanh nghiệp tự nấu ăn cho nhân viên thì được miễn toàn bộ)

- Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000/năm. (Nếu nhận được bằng hiện vật thì được miễn toàn bộ)

- Tiền phụ cấp công tác phí, xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định trong quy chế của DN. (Các bạn tự xây dựng quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp... và không được vượt quá mức đó.. Nếu vượt quá sẽ tính vào thu nhập tính thuế).

- Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà)

- Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.

VD: Làm ban ngày được 40.000 đ/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được 60.000 đ/h. Thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 - 40.000 = 20.000đ/h.

VD: Trong năm 2015 nhân viên A có Tổng thu nhập là 100.000.000. Trong đó: Tiền ăn ca: 6.000.000. Tiền trang phục là: 3.000.000. Tiền điện thoại và xăng xe là: 4.000.000.

=> Nhập vào chỉ tiêu 11 - Tổng thu nhập chịu thuế = 100.000.000 - (6.000.000 + 3.000.000 + 4.000.000)

Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT:

- Là các khoản thu nhập chịu thuế mà DN trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có).

Chỉ tiêu [13] Theo hiệp định:

- Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Mục: "Các khoản giảm trừ"

Chỉ tiêu [14] Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh:

- Là tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

Trong đó:

- Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm.

+) Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.

- Giảm trừ cho người phụ thuộc = 3,6 triệu đồng/người x Tổng số tháng đã tính giảm trừ cho người phụ thuộc trong kỳ.

+) Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho DN thì giảm trừ cho người phụ thuộc được tính đủ theo thực tế phát sinh nêu cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo quy định.

Chỉ tiêu [15] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học:

- Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

Chỉ tiêu [16] Bảo hiểm được trừ:

- Là các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

Cụ thể: BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%

VD: Hàng tháng các bạn trích BH của nhân viên A là 500.000/tháng (trừ vào lương của họ). Như vậy: Số tiền nhập vào chỉ tiêu [16] = 500.000 x 12 tháng = 6.000.000

Chỉ tiêu [17] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ:

- Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ.

Chỉ tiêu [18]: Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [19] Số thuế TNCN đã khấu trừ:

- Là tổng số thuế TNCN mà DN đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

VD: Trong năm 2015 DN bạn đã kê khai và nộp thuế TNCN hàng tháng/quý của Nhân viên A là 600.000, thì nhập vào đây.

Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong KKT:

- Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế.

Chỉ tiêu [20] = ([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) x {[12]/([11] – [13])} x 50%.

Chỉ tiêu [21] Tổng số thuế phải nộp:

- Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay.

Chỉ tiêu [21]=([18] x thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

Chỉ tiêu [22] Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì các bạn có thể làm thủ hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

Chỉ tiêu [23] Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này các bạn phải đi nộp thêm tiền thuế.

2. Cách lập PL 05-2BK-TNCN:

- Những cá nhân lao động thời vụ < 3 tháng hoặc những cá nhân không cư trú các bạn kê khai vào đây nhé!.

- Các chỉ tiêu từ [07] đến [09] các bạn tự nhập nhé.

- Nếu là cá nhân không cư trú thì bạn click vào ô vuông.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNCN theo quý mẫu 05/KK-TNCN

Đánh giá bài viết
1 798
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm