Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

1 4

Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng là gì? Mẫu bản cam kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng là gì?

Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết và đề nghị về việc cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin đề nghị, thông tin thương nhân...

2. Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

TÊN THƯƠNG NHÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v Cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày tháng…. năm

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Tên thương nhân (ghi rõ tên tiếng Việt đầy đủ và tên viết tắt): ..................................

2. Điện thoại:................................... Fax:................................ E-mail: ......….................

3. Mã số thuế:........................................................................................….....…..............

4. Địa chỉ giao dịch: .......................................................................................….............

5. Người đại diện pháp luật:......................................... số CMND/Hộ chiếu:.................

6. Hồ sơ kèm theo (liệt kê các tài liệu kèm theo);...........................................................

Căn cứ Quyết định số …/2019/QĐ-TTg ngày ... tháng ... năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tôi/chúng tôi đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, như sau:

STT

Tên sản phẩm

Mã HS

Xuất xứ

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi/Chúng tôi cam kết:

- Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu và các quy định khác của pháp luật;

- Hàng hóa nhập khẩu chỉ để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và không gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Tái xuất hoặc tiêu hủy hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu theo quy định pháp luật sau khi kết thúc hoạt động nghiên cứu khoa học./.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Mẫu cam kết và đề nghị cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm