Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

1 353

Câu hỏi Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019 được ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND, ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh Lào Cai. Mời quý bạn đọc cùng tham khảo.

Câu hỏi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” năm 2019

CÂU HỎI

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật an ninh mạng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2859/QĐ-UBND, ngày 13/9/2019

của UBND tỉnh Lào Cai)

Câu 1. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng?

Câu 2. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí, vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Câu 3. Điều 2 Luật An ninh mạng quy định: "An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân". Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Câu 4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa "Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia" được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và "Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia" trong Luật An ninh mạng năm 2018?

Câu 5. Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về việc bảo vệ quyền con người như thế nào?

Câu 6. Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Câu 7. Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Câu 8. Vấn đề lưu dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

Câu 9. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng?

Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật an ninh mạng?

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các bài thu hoạch và bài dự thi khác trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 353
Bài thu hoạch Xem thêm