Câu hỏi thi dân vận khéo

Câu hỏi trắc nghiệm dân vận khéo

Cuộc thi dân vận khéo với mục đích tuyên truyền, triển khai các công tác dân vận của Đảng nhằm tìm ra các tấm gương dân vận khéo tiêu biểu. Trong bài viết này VnDoc xin được chia sẻ một số câu hỏi trắc nghiệm thi dân vận khéo, mời các bạn cùng tìm hiểu.

Câu hỏi trắc nghiệm hội thi Dân vận khéo

Câu hỏi 1: Báo Sự Thật ngày 15-10 -1949 đăng Bài "Dân vận" của Bác Hồ, trong bài báo của Bác thì ai phụ trách dân vận ?

A. Tất cả cán bộ chính quyền.

B. Tất cả cán bộ Ðoàn thể và tất cả hội viên của các tổ chức nhân dân.

C. Cả hai phương án A và B.

* Trả lời đúng: C “Cả hai phương án A và B”

Câu hỏi 2: Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 25/7/2008 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X bàn về chuyên đề nào dưới đây:

A- Về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

B- Về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân”

C- Về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

* Trả lời đúng: A

(B- Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông thôn, nông dân” là Nghị quyết số 26 -NQ/TW Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X ngày 05/8/2008; C- Nghị quyết “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là Nghị quyết số 27 -NQ/TW Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Khóa X ngày 06/8/2008)

Câu hỏi 3: Chỉ thị số 42 - CT/TW, ngày 06/11/1998 của Bộ Chính trị có nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về vấn đề gì ?

A- Về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đai hóa đất nước”

B- Về “Tăng cường sự lãnh dạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng”

C- Cả hai nội dung trên

* Trả lời đúng: B

(Chỉ thị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” là nội dung Chỉ thị số 42, ngày 06/10/2011 của Bộ Chính tri - khóa XI)

Câu hỏi 4: Điều 22 Chương IV Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh ban hành theo Quyết định số 40-QĐ/TU ngày 05/11/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định trách nhiệm của người được phân công phụ trách công tác dân vận về chế độ định kỳ sinh hoạt, tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của sở, ngành, cơ quan, tổ chức và địa phương được phụ trách ít nhất một tháng mấy lần ?

A- Mỗi tháng 1 lần

B- Mỗi tháng 2 lần

C- Mỗi tháng 3 lần

* Trả lời đúng: A

Câu hỏi 5: Theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh (Chương III, điều 19) Quy định định kỳ chế độ thông tin, báo cáo của UBND tỉnh, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh, lực lượng vũ trang, Sở Nội vụ, Thanh tra nhà nước về tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo bằng văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy như thế nào?

A- Định kỳ hàng tháng, 6 tháng và một năm

B- Định kỳ hàng tháng, một năm

C- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm

* Trả lời đúng: C

Câu hỏi 6: Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận của chính quyền quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức ở Trung ương, tỉnh, huyện thực hiên:

A- Có chương trình đi cơ sở, bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc với dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân.

B- Tuyên truyền giải thích chính sách pháp luật của nhà nước.

C- Cả hai yêu cầu A và B

* Trả lời đúng: C “Cả hai yêu cầu A và B”

Câu hỏi 7: Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ xác định mục đích thực hiện Quy chế dân chủ trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

A- Tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động.

B- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty đối với người lao động; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động.

C- Thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

D- Cả ba nội dung trên (A,B,C)

* Trả lời đúng: D “Cả ba nội dung trên (A,B,C)”

Câu 8: Pháp lệnh số 34/2007/ PL- UBTVQH quy định trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc tổ chức thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định như thế nào?

A- Uỷ ban nhân dân cấp xã lập, thông qua kế hoạch thực hiện những nội dung nhân dân bàn và quyết định; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức thực hiện; chỉ đạo Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố thực hiện kế hoạch đã được thông qua.

B- Uỷ ban nhân dân cấp xã báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về quá trình và kết quả thực hiện các nội dung nhân dân bàn và quyết định tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.

C- Cả hai nội dung A và B

* Trả lời đúng: C “Cả hai nội dung A và B”

Câu 9: Điều 24 Pháp lệnh số 34/2007/ PL-UBTVQH quy định hình thức để thực hiện việc giám sát của nhân dân như thế nào?

A- Nhân dân thực hiện việc giám sát thông qua hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

B- Nhân dân trực tiếp thực hiện việc giám sát thông qua quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc kiến nghị thông qua Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

C- Cả hai hình thức trên ( cả A và B)

* Trả lời đúng: C “Cả hai hình thức trên ( cả A và B)”

Câu 10: Điều 25 Pháp lệnh số 34/2007/ PL-UBTVQH quy định Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện giám sát của nhân dân như thế nào?

A- Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng;

B- Xem xét, giải quyết và trả lời kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, kiến nghị của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cấp xã hoặc báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình;

C- Xử lý người có hành vi cản trở hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc người có hành vi trả thù, trù dập công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

D- Cả 03 (ba) nội dung trên (A,B,C)

* Trả lời đúng: D “Cả 03 (ba) nội dung trên ( A, B, C)”

Câu 11: Chỉ thị số 59-CT/TW ngày 27/9/1995 của Ban Bí thư Trung ương- khóa VII nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về vấn đề gì ?

A. Chỉ thị “về chăm sóc người cao tuổi”

B. Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn”

C. Cả hai vấn đề nêu trên

*Trả lời đúng: A

Câu 12: Việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, các quyết định hành chính có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân được quy định như thế nào tại Điều 15 Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh?

A- Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện, chủ động phối hợp với Ban Dân vận của cấp ủy để phổ biến, triển khai tới Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; Mặt trận và các đoàn thể làm nòng cốt vận động nhân dân thực hiện.

B- Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin về việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết định hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân cho Ban Dân vận của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân để có cơ sở tham mưu cho cấp ủy và phối hợp vận động quần chúng nhân dân thực hiện.

C- Cả hai nội dung trên (cả A và B)

* Trả lời đúng : C “Cả hai nội dung trên (cả A và B)”

Câu 13: Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 30 -CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm nào?

A- Năm 1996

B. Năm 1998

C- Năm 2000

* Trả lời đúng là B, “Năm 1998”

(Ngày 12/8/1998, Bộ Chính trị khóa VIII đã ban hành Chỉ thị số 30 - CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở)

Câu 14: Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 09 -NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” năm nào ?

A. Năm 2000

B. Năm 2001

C- Năm 2002

* Trả lời đúng là C, “Năm 2002”

( Ngày 08/01/2002, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 09 -CT/TW “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” )

Câu 15: Trong Luật Cán bộ, Công chức: cán bộ, công chức được giám sát, kiểm tra những việc gì?

A. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan; Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan.

B. Thực hiện nội quy, quy chế cơ quan; Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan.

C. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan.

D. Tất cả các nội dung trên (A,B,C)

* Trả lời đúng : D “Tất cả các nội dung trên (A,B,C)”

Câu 16: Theo Hướng dẫn số 03-HD/BDV ngày 15/02/2011 của Ban Dân vận Tỉnh ủy thì nội dung tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo” bao gồm những lĩnh vực nào?

A. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội

B. Về lĩnh vực Quốc phòng an ninh

C. Về xây dựng hệ thống chính trị

D. Cả 3 lĩnh vực trên

* Trả lời đúng: D “Cả 3 lĩnh vực trên”

(Nội dung tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo” có thể là những tập thể đạt được kết quả toàn diện, nhưng cũng có thể chỉ đạt được kết quả xuất sắc trên 1 số lĩnh vực: Lĩnh vực kinh tế - xã hội; lĩnh vực Quốc phòng – an ninh; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị).

Đánh giá bài viết
1 735
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm