Câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin đầy đủ nhất

27 26.381
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÁC - LÊ NIN
1.
Đặc điểm bản của chủ nghĩa Mác giai đoạn 1842 1844: (Đáp án nào dưới đây
đúng nhất?)
a) Kế tục triết học Hê-ghen.
b) Phê phán các thành tựu triết học của nhân loại.
c) Sự chuyển biến về tưởng từ chủ nghĩa duy tâm dân chủ cách mạng sang chủ
nghĩa duy vật cộng sản chủ nghĩa.
d) Phê phán tôn giáo.
2.
Xét về lịch sử hình thành giá trị tưởng thì chủ nghĩa Ph.Ăngghen giai đoạn
1844 1848: (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a) Tiếp tục hoàn thành các tác phẩm triết học nhằm phê phán tôn giáo.
b) Hình thành những nguyên lý triết học duy vật biện chứng, duy vật lịch sử chủ
nghĩa hội khoa học.
c) Nghiên cứu về vai trò của hoạt động thực tiễn đối với nhận thức.
d) Hoàn thành bộ “Tư Bản”.
3.
Tác phẩm nào được xem văn kiện tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa
Mác? (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a) Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844.
b) Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
c) Hệ tưởng Đức.
d) Gia đình thần thánh.
4.
Tác phẩm quan trọng điển hình nhất của chủ nghĩa Mác trong giai đoạn
1848 1895? (Đáp án nào ới đây đúng nhất?)
a) Chống Duy-rinh
b) Biện chứng của tự nhiên
c) Bộ bản
d) Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của nhà nước
5.
Trong giai đoạn từ năm 1876 đến năm 1878, tác phẩm nào của Ph.Ăngghen đã chỉ
ra mối liên hệ hữu giữa ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác? (Đáp án nào dưới
đây đúng nhất?)
a)
Chống Duy-rinh
b)
Biện chứng của nhiên
c)
Nguồn gốc của gia đình, của chế độ hữu của nhà nước
d)
Lút-vích Phoi-ơ-bắc sự cáo chung của triết học cổ điển Đức
6. Khi bàn về vai trò của triết học trong đời sống, C.Mác đã một phát biểu một luận
điểm rất sâu sắc, cho thấy sự khác biệt về chất giữa triết học của Ông với các trào
lưu triết học trước đó, nguyên văn của phát biểu đó gì? (Đáp án nào dưới đây
đúng nhất?)
a)
Phương pháp biện chứng của tôi không những khác phương pháp của Hê-ghen về bản
còn đối lập hẳn với phương pháp ấy nữa
b)
Tôn giáo thuốc phiện của nhân dân
c)
Các nhà triết học đã chỉ giải thích thế giới bằng nhiều cách khác nhau, song vấn đề là
cải tạo thế giới
d)
Bản chất của con người tổng hòa những mối quan hệ hội
7.
Đặc điểm chính trị của thế giới những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? (Đáp
án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Toàn cầu hoá.
b)
Chủ nghĩa bản chuyển thành chủ nghĩa Đế quốc thường xuyên tiến hành những cuộc
chiến tranh giành thuộc địa.
c)
CNTB Tổ chức cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II để phân chia thị trường thế giới.
d)
Ba đáp án trên đều sai.
8.
Những cống hiến của V.I.Lênin đối với triết học Mác - Ăngghen? (Đáp án nào dưới
đây đúng nhất?)
a) Phê phán, khắc phục chống lại những quan điểm sai lầm xuất hiện trong thời đại đế
quốc chủ nghĩa như: chủ nghĩa t lại chủ nghĩa Mác; chủ nghĩa duy tâm vật lý học, bệnh
ấu trĩ tả khuynh trong triết học, chủ nghĩa giáo điều…
b) Hiện thực hóa luận chủ nghĩa Mác bằng sự thắng lợi của Cách mạng tháng 10 Nga.
c) Bổ sung hoàn chỉnh về mặt lý luận thực tiễn những vấn đề như luận về cách
mạng sản trong thời đại đế quốc chủ nghĩa, luận về nhà nước chuyên chính sản,
chính sách kinh tế mới…
d) Cả ba đáp án trên.
9.
V. I. Lênin đã đưa ra định nghĩa khoa học về phạm trù vật chất trong tác phẩm nào?
(Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Chủ nghĩa duy vật chủ nghĩa kinh nghiệm p phán.
b)
Thế nào người bạn dân
c)
Chủ nghĩa duy vật chiến đấu
d)
Cả ba tác phẩm trên
10.
Luận điểm của Lênin về khả năng thắng lợi của CNXH bắt đầu một số nước, thậm
chí một nước riêng r được rút ra từ sự phân tích quy luật nào? (Đáp án nào dưới
đây đúng nhất?)
a)
Qui luật về kinh tế thị trường XHCN.
b) Qui luật về sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản chủ nghĩa
c)
Qui luật về cạnh tranh quốc tế
d)
Cả ba đáp án trên
11.
V. I. Lênin đã đưa ra quan điểm về việc xây dựng nền kinh tế thị trường trong thời
kỳ quá độ lên CNXH trong luận nào? (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Học thuyết giai cấp đấu tranh giai cấp
b)
NEP
c)
thuyết về sự phân kỳ trong thời kỳ quá độ lên CNXH.
d)
Học thuyết về nhà nước cách mạng.
12.
Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc ta từ việc tìm hiểu tác
phẩm nào của V.I.Lênin? (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Bàn về quyền dân tộc tự quyết
b)
Làm gì?
c)
Bản thảo lần thứ nhất về những vấn đề dân tộc và thuộc địa.
d)
Chủ nghĩa đế quốc giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa bản.
13.
Sự kiện hội nào lần đầu tiên đã chứng minh tính hiện thực của chủ nghĩa Mác -
Lênin trong lịch sử? (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Tháng Mười Nga năm 1917.
b)
Công Pa-ri
c)
Cách mạng tháng tám 1945 Việt Nam.
d)
Chiến tranh thế giới lần thứ II.
14.
Từ những năm 90 của thế kỷ thứ XX, hệ thống hội chủ nghĩa b khủng hoảng
rơi vào giai đoạn thoái trào. Tuy nhiên, hiện nay tưởng hội chủ nghĩa vẫn
tồn tại trên phạm vi toàn cầu; quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa hội vẫn
được khẳng định nhiều quốc gia chiều hướng đi theo con đường hội chủ
nghĩa vẫn lan rộng đâu? (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Một số nước khu vực Mỹ La tinh.
b)
Các nước SNG
c)
Các nước Bắc Âu
d)
Các nước ASEAN.
15.
Mục đích Học tập nghiên cứu những nguyên bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
nước ta hiện nay: (Đáp án nào dưới đây đúng nhất?)
a)
Xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học vận dụng sáng tạo những nguyên
đó trong hoạt động nhận thức thực tiễn.

Câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin

Triết học Mác - Lênin chưa bao giờ là dễ, vì vậy để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi môn triết học Mác - Lênin VnDoc xin được gửi tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm Mác - Lênin đầy đủ nhất để các bạn cùng tham khảo. Hy vọng với các câu hỏi ôn thi trắc nghiệm Mác - Lênin dưới đây sẽ giúp các bạn đạt kết quả tốt trong kỳ thi.

Đánh giá bài viết
27 26.381
Cao học - Sau Cao học Xem thêm