Cấu trúc Because trong tiếng Anh

VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
1. Cu trúc Because
Cu trúc:
Because + S + V + (O).
Ví d:
I don't like her because she is mean and arrogant.
Her key was lost because her children had dropped it on the road.
I like this picture because it's beautiful.
She could only eat a salad in the restaurant because she is a vegetarian.
2. Cu trúc Because of
"Because of" mt gii t p, được dùng trưc danh t, V-ing, đại t để ch nguyên nhân ca
s vic, hành đng.
Cu trúc:
Because of + pro (noun)/ noun phrase
Ví d:
I pass the exam because of your help.
Because of being on time we have to run very fast.
He has an accident because of his carelessness.
They moved to Liverpool because of her job.
Minh went to the party yesterday because of his girlfriend's invitation.
3. Quy tc chuyn đi cu trúc because sang cu trúc because of
Mt quy tc chung khi chuyển đổi t cu trúc because sang cu trúc because of:
- Theo sau Because, Though, Although là mt mệnh đề (tc là theo sau 3 chy phi có "S" và
"V").
- Theo sau Because of không đưc mt mệnh đề, mà là mt danh t, cm danh từ, danh động
t.
Quy tc chuyển đổi cu trúc because sang cu trúc because of
Như vậy theo quy tc trên khi chuyn t cu trúc ng pháp tiếng Anh Because sang cu trúc
Because of ta phi làm sao cho không còn mệnh đề na bi theo sau Because of không đưc
là mt mệnh đề. Chúng ta phải đi tìm một danh t, cm danh từ, danh động t b vào đó.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Nhìn phía sau Because (câu đ), thy có "there, to be" thì b.
Nếu thy 2 ch ng ging nhau thì b ch ng gần Because, động t thêm "ing".
Ví d: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.
=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.
Nếu thy ch còn li danh t thì ch vic gi li danh t mà dùng.
Ví d: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...
Sau khi b "there", b "to be" (was) ch còn li danh t => ch vic ly mà dùng.
Nếu thy có danh t tính t thì đưa tính t lên trước danh t, còn li b hết.
Ví d: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...
Sau khi b "to be" (is) thy có danh t và tính t nên ta ch việc đưa tính từ lên trưc danh t.
Nếu thy ch có mình tính t => đổi nó thành danh t
Ví d: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...
Nếu thy có s hu ln nhau => Dùng danh t dng s hu
Ví d: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...
Ví d: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trng t đổi thành tính t)
- Trong 2 d trên ta thy có s s hu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta
dùng s hu. Nếu có trng t các em nh chuyn nó thành tính t.
Cách cui cùng các bn th dm cụm "the fact that" đặt vào trưc mệnh đề để biến mệnh đề
đó thành một "danh t" là th s dng cho bất trường hp nào. Tuy nhiên cách này ch nên
dùng khi các bn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.
d: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is
tall, ...
4. Bài tp v cu trúc because
1. We stopped playing tennis ....... the rain.
2. It was all ........ her that we got into trouble.
3. We had to hurry indoors ...... it was raining.
4. I am late ....... the traffic.
5. We didn't arrive until seven o'clock ........ the traffic was terrible.
VnDoc. Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
6. She found the exam easy ........ she had worked hard during the course.
7. He can't drive ........ his illness.
8. The restaurant closed down ........ the recession.
9. He found working in Japan very difficult ......... the language problem.
10. He's very difficult to understand ......... his accent.
Đáp án :
1. We stopped playing tennis because of the rain.
2. It was all because of her that we got into trouble.
3. We had to hurry indoors because it was raining.
4. I am late because of the traffic.
5. We didn't arrive until seven o'clock because the traffic was terrible.
6. She found the exam easy because she had worked hard during the course.
7. He can't drive because of his illness.
8. The restaurant closed down because of the recession.
9. He found working in Japan very difficult because of the language problem.
10. He's very difficult to understand because of his accent.
Mi các bn vào tham kho các bài tiếp theo ti: https://vndoc.com/tieng-anh

Cấu trúc Because

Cấu trúc Because trong tiếng Anh mang nghĩa bởi vì dùng để chỉ nguyên nhân của sự việc, hành động. Đây là một trong những cấu trúc rất thường gặp trong học tập cũng như trong giao tiếp hàng ngày. Mời các bạn vào tham khảo và tải về để có kiến thức chắc chắn nhé!

Trong ngữ pháp tiếng Anh, Thì là sợi chỉ đỏ xuyên suốt môn học này. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm...cũng rất hữu ích giúp các bạn nâng cao hiệu quả môn học.

Đánh giá bài viết
4 728
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm