Cấu trúc câu so sánh và bài tập Tiếng Anh lớp 8

Tổng hợp bài tập về câu so sánh có đáp án

Cấu trúc câu so sánh và bài tập Tiếng Anh lớp 8 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 8 học tập tốt hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh về câu so sánh tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh môn tiếng Anh lớp 8, các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Cấu trúc câu so sánh và bài tập Tiếng Anh lớp 8

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Lý thuyết

1. So sánh hơn

a. Đối với tính từ ngắn, trạng từ ngắn (tức là chỉ có một âm tiết)

- Cấu trúc: adj/ adv + ER + than

- Ví dụ: Lan runs faster than me

b. Đối với tính từ dài, trạng từ dài (tức là có hai âm tiết trở lên)

- Cấu trúc: more + adi/ adv + than

- Ví dụ: He is more handsome than his brother.

2. So sánh nhất:

a. Đối với tính từ ngắn, trạng từ ngắn (tức là chỉ có một âm tiết)

- Cấu trúc: the + adj/ adv + EST + than

- Ví dụ: She is the smartest student in her class

b. Đối với tính từ dài, trạng từ dài (tức là có hai âm tiết trở lên)

- Cấu trúc: the most + adj/ adv + than

- Ví dụ: This is the most difficult lesson in the book

3. Lưu ý

a. Các trường hợp đặc biệt

 

So sánh hơn

So sánh hơn nhất

Good/ well (tốt)

better

best

Bad/ badly (xấu)

worse

worst

Many/ much (nhiều)

more

most

Little (ít)

less

least

Far (xa)

farther/further

farthest/furthest

b. Cách thêm “er” vào sau tính từ/ trạng từ ngắn

- Những tính từ/ trạng từ tận cùng là “e” thì thêm “r”

Ví dụ: late => later

- Những tính từ/ trạng từ tận cùng là “y” thì bỏ “y” thêm “ier”

Ví dụ: happy => happier

- Những tính từ/ trạng có 1 âm tiết, tận cùng là một phụ âm mà trước nó là một nguyên âm thì nhân đôi phụ âm thêm “er”

Ví dụ: hot => hotter

- Những trường hợp còn lại thêm “er” bình thường

II. Luyện tập câu so sánh

Exercise 1: Underline the correct words or phrases

1. Cattle usually cross over the road. You should drive more careful / more carefully.

2. The old usually get up earlier / more early than the young.

3. An ox doesn’t plough weller / better than a buffalo.

4. After a hard working day, you may sleep soundlier / more soundly than usual.

5. The air in the mountainous zones is more fresh / fresher than that in the cities.

Exercise 2: Put the correct form of adjective or adverb

1. He is _________ (clever) student in my group.

2. It’s _________ (good) holiday I’ve had.

3. The red T-shirt is better but it’s ________ (expensive) than the white one.

4. Being a firefighter is _________ (dangerous) than being a builder.

5. This is __________ (exciting) film I’ve ever seen.

6. Son Tung MTP is one of _______ (popular) singer in my country.

7. Which planet is _______ (close) to the Sun?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. The English test was ____________ than I thought it would be.

A. the easier

B. more easy

C. easiest

D. easier

2. English is thought to be _______ than Math.

A. harder

B. the more hard

C. hardest

D. the hardest

3. My house is ________ hers.

A. cheap than

B. cheaper

C. cheaper than

D. more cheaper

4. It was ______ day of the year.

A. the colder

B. the coldest

C. coldest

D. colder

5. She is ________ student in my class.

A. most hard-working

B. more hard-working

C. the most hard-working

D. as hard-working

6. My new sofa is ________ than the old one.

A. more comfortable

B. comfortably

C. more comfortabler

D. comfortable

7. This road is __________ than that road.

A. narrower

B. narrow

C. the most narrow

D. more narrower

8. My brother dances ___________ than me.

A. gooder

B. weller

C. better

D. more good

Exercise 4: Rewrite the following sentences without changing their original meanings

1. We were earlier at the party than the Smiths last night

We arrived ______________________.

2. Phong’s voice is louder than Josh’s.

Phong speaks ____________________.

3. As he gets older, he wants to travel less.

The older _______________________.

4. No one in my class is taller than Peter.

Peter __________________________.

5. The black dress is more expensive than the white one.

The white dress _________________.

Đáp án bài tập luyện tập câu so sánh

Exercise 1: Underline the correct words or phrases

1. Cattle usually cross over the road. You should drive more carefully.

2. The old usually get up earlier than the young.

3. An ox doesn’t plough better than a buffalo.

4. After a hard working day, you may sleep more soundly than usual.

5. The air in the mountainous zones is fresher than that in the cities.

Exercise 2: Put the correct form of adjective or adverb

1. He is ___the cleverest______ (clever) student in my group.

2. It’s _____the best____ (good) holiday I’ve had.

3. The red T-shirt is better but it’s ___more expensive_____ (expensive) than the white one.

4. Being a firefighter is ___more dangerous______ (dangerous) than being a builder.

5. This is ___the most exciting_______ (exciting) film I’ve ever seen.

6. Son Tung MTP is one of __the most popular_____ (popular) singer in my country.

7. Which planet is __the closest_____ (close) to the Sun?

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. C

Exercise 4: Rewrite the following sentences without changing their original meanings

1. We arrived at the party earlier than the Smiths (did) last night.

2. Phong speaks more loudly than Josh (does).

3. The older he gets, the less he wants to travel.

4. Peter is the tallest in my class.

5. The white dress isn’t so/ as expensive as the black one.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Cấu trúc câu so sánh và bài tập Tiếng Anh lớp 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 2, Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 8 Unit 1: Leisure activities .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng anh phổ thông lớp 8 Xem thêm