Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms)

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Với các sinh viên chuyên nghành tin học thì cụm từ Cấu trúc dữ liệu (Data Structure) không còn là xa lạ. Đây là một môn học bắt buộc và sẽ là thực sự khó cho bất kỳ sinh viên nào nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dành cách tiếp cận tích cực cho môn học này. Với các bài giảng dưới đây, các bạn sẽ hiểu hơn về Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Data Structure and Algorithms), từ đó học tốt môn lập trình.

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu là gì?

Một số khái niệm về Giải thuật

Cấu trúc dữ liệu mảng (Array)

Danh sách liên kết - Linked List

 • Danh sách liên kết - Linked List
 • Danh sách liên kết đôi - Doubly Linked List
 • Danh sách liên kết vòng - Circular Linked List

Ngăn xếp & Hàng đợi

 • Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp - Stack
 • Cấu trúc dữ liệu hàng đợi - Queue

Một số Giải thuật tìm kiếm

 • Tìm kiếm tuyến tính - Linear Search
 • Tìm kiếm nhị phân - Binary Search
 • Tìm kiếm nội suy - Interpolation Search
 • Cấu trúc dữ liệu Hash Table

Một số Giải thuật sắp xếp

 • Giải thuật sắp xếp
 • Sắp xếp nổi bọt - Bubble Sort
 • Sắp xếp chèn - Insertion Sort
 • Sắp xếp chọn - Selection Sort
 • Sắp xếp trộn - Merge Sort
 • Giải thuật Shell Sort
 • Sắp xếp nhanh - Quick Sort
 • Quay lui - Back Tracking

Cấu trúc dữ liệu đồ thị (Graph)

 • Cấu trúc dữ liệu đồ thị
 • Tìm kiếm theo chiều sâu - Depth First Traversal
 • Tìm kiếm theo chiều rộng - Breadth First Traversal

Cấu trúc dữ liệu cây

 • Cấu trúc dữ liệu cây
 • Duyệt cây - Tree Traversal
 • Cây tìm kiếm nhị phân - Binary Search Tree
 • Cây AVL - AVL Tree
 • Cây Slay - splay Tree
 • Giải thuật Cây khung - Spanning Tree
 • Cấu trúc dữ liệu Heap

Đệ qui (Recursion)

 • Khái niệm cơ bản về Đệ qui
 • Bài toán Tháp Hà Nội - Tower of Hanoi
 • Dãy Fibonacci

Đánh giá bài viết
2 1.199
Sắp xếp theo

Công nghệ thông tin

Xem thêm