Cấu trúc viết lại câu so sánh với As... as, The same as ... và Different from

2 1.755
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
ÔN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH BẢN
VIT LI CÂU SO SÁNH
1. So sánh s ging nhau: "as... as", "the same as" (ging như)
- Cu trúc câu so sánh ngang bng đưc ng để so nh 2 ngưi, vt,... có tính cht
gì đó tương đương nhau.
Cu trúc
S + to be + as + adj + as + noun/
pronoun/ clause.
S + V + the same + noun + as
+ noun/pronoun.
Ghi chú
S: ch ng, adj: tính t, noun: danh t, pronoun: đại t, clause: mnh
Ví d
Folk music is as melodic as pop music.
(Nhc n gian thì du dương như là nhc
pop.)
My painting is as expensive as hers. (Bc
ha của tôi thì đt bng bc ha ca
ây.)
She is the same height as me.
(Cô y chiu cao như tôi.)
She has the same book as me.
(Cô y cun sách ging
tôi.)
2. So sánh s khác nhau: "not as...as" (không... bng), "different from" (khác)
- Cu trúc câu so sánh không ngang bng đưc dùng đ so sánh 2 ngưi, vt,... khác
nhau mt mt nào đó.
Cu trúc
S + to be + not + so/as + adj + as +
noun/ pronoun/ clause.
S + to be + different from +
noun/ pronoun.
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
Ví d
Black and white movies are not as
interesting as colour movies. (Nhng b
phim đen trng thì không hp dn bng
nhng phim màu.)
My hometown is not as noisy as yours.
(Quê tôi không n ào như quê bn.)
Life in the city is different
from life in the countryside.
(Cuc sng trong thành ph
khác cuc sống ng quê.)
His house is different from
my house. (Ngôi nhà ca anh
Lưu ý
cu trúc "not as...as", ta có th thay
thế "as" đu tiên bng "so".
BÀI TP VN DNG
Bài 1: Hoàn thành các câu dưi đây, s dng câu trúc so sánh "as...as" và nh t
trong ngoc.
1. I am not______________ you. (tall)
2. This book is not______________ that one. (interesting)
3. This summer is______________ last summer. (hot)
4. Yesterday it was______________ today. (sunny)
5. I think that my essay is______________ yours. (good)
6. My dog isn't______________ it appears to be. (fierce)
7. Children nowadays are not______________ they used to be. (active)
8. Watching movie is not______________ reading book. (entertaining)
9. Jane is______________ as a doll. (pretty)
10. Cats are not______________ dogs. (friendly
VnDoc - Ti tài liu, văn bn pháp lut, biu mu min phí
11. My brother said that going abroad was not______________ he thought. (amusing)
12. She didn't want to be late, so she run______________ she could. (fast)
13. Please call me______________ possible. (soon)
14. Sleeping on the sofa is not______________ in bed. (comfortable)
15. This hotel is______________ the one near the beach but it is much better.
(expensive)
16. My grandmother is______________ fairy godmother. (warm-hearted)
17. Do you think learning Japanese is______________ learning English? (difficult)
18. This musician is not______________ that one. (popular)
19. Ann looks ______________ princess in her new dress. (gorgeous)
20. The river isn't______________ it looks. (deep)
Bài 2: Dùng câu trúc so sánh "different from" đ hoàn thành nhng câu dưi đây:
1. My house is small and old. Your house is spacious and modern.
My house is _________________________________________________
2. My mother's favorite food is noodle. My favorite food is rice.
My mother's favorite food ___________________________________
3. My best friend has a powerful personality. I have a weak personality.
My best friend's personality ___________________________________
4. Life in the countryside is quiet and peaceful. Life in the city is exciting.
___________________________________________________________.
5. Lan's school is Hai Ba Trung School. Hue goes to Nguyen Hue School.
____________________________________________________________.
6. My hobby is collecting stamps. My brother's hobby is playing the piano.

Cách viết lại câu so sánh trong Tiếng Anh 

Tài liệu lý thuyết và bài tập về các cấu trúc viết lại câu so sánh với "As .... as", "The same as...." và ; 'Different from..." nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm

+ cách viết lại câu mang ý nghĩa so sánh sự giống nhau với As ... as và the same as;

+ cách viết lại câu mang ý nghĩa so sánh sự khác nhau với not as ... as và different from

và nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc nắm chắc phần ngữ pháp Tiếng Anh không thể thiếu này. 

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Cấu trúc viết lại câu so sánh với As... as, The same as ... và Different from. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 1.755
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm