Chỉ thị 01/CT-BTC

1 71
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 01/CT-BTC
Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ SẮP XẾP, SÁP
NHẬP CHI CỤC THUẾ QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THÀNH CHI CỤC THUẾ
KHU VỰC TRỰC THUỘC CỤC THUẾ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp nh Trung ương về tiếp tục
đổi mới, sắp xếp t chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị
quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban
Cán s đảng Bộ Tài chính về việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 444/QĐ-
BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng B Tài chính ban hành kế hoạch hành động của Bộ i chính
thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch sắp xếp, p nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành
phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng
cục Thuế đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa triển khai áp dụng các chủ trương, kế hoạch đã được
phê duyệt cho tất cả các đơn vị trong ngành.
Để đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, ổn định trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến việc thực
hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục trưởng Tổng cục
Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm khẩn
trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo
theo đúng l trình, không gây xáo trộn lớn ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.
1.1. Nhanh chóng soát, triển khai thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận,
huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực theo đúng lộ trình kế hoạch đã được phê
duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
1.2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức người lao động đối
với Nghị quyết số 04-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc triển
khai Nghị quyết số 18-NQ/TW, Quyết định số 444/QĐ-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính ban hành kế hoạch nh động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ trưởng Bộ i chính.
1.3. Kịp thời nắm bắt tưởng của công chức người lao động trong đơn vị nhằm đảm bảo sự
đoàn kết, thống nhất trong nội bộ quan khi tiến hành việc tổ chức lại Chi cục Thuế, tránh xáo
trộn gây ách tắc ảnh hưởng đến triển khai nhiệm vụ chính trị được giao.
1.4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc triển khai kế hoạch của Bộ thực
hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo ổn định trong mọi hoạt động, không
ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao, tránh ách tắc ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch
ngân sách hàng năm của các địa phương.
1.5. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu phát sinh việc Điều chỉnh phương án sáp nhập các
Chi cục cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, Tổng cục Thuế phải khẩn trương báo cáo Bộ
xem xét Điều chỉnh. Việc Điều chỉnh các phương án sáp nhập các Chi cục vẫn phải đảm bảo về tiến
độ, lộ trình số lượng đã được phê duyệt tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính.
2. Thực hiện tốt công tác cán b công tác nội vụ
2.1. Xây dựng phương án bố trí, sắp xếp nhân sự khi sáp nhập các Chi cục Thuế đảm bảo ràng,
công khai, minh bạch khi triển khai thực hiện tránh gây hoang mang cho công chức người lao
động; y mất đoàn kết trong nội bộ đơn vị ảnh hưởng đến lộ trình thực hiện kế hoạch chung trong
toàn ngành việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị.
2.2. Việc lựa chọn, bố trí lãnh đạo các Chi cục khi sáp nhập phải nguyên tắc, tiêu chí ràng,
đảm bảo quyền lợi cho công chức theo quy định theo hướng:
+ Dừng việc bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo cấp Chi cục tương đương thuộc c Cục Thuế
cấp Đội thuộc các Chi cục Thuế trên toàn quốc để ưu tiên cho việc sắp xếp công chức lãnh đạo
thuộc Chi cục Thuế khi triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế đã được
phê duyệt;
+ Đối với cấp trưởng (Chi cục trưởng, Đội trưởng): Ưu tiên bố trí các chức danh tương đương
trong đơn vị. Trong trường hợp không thể bố trí các chức danh tương đương thì xem t bố trí vị trí
cấp phó tại c bộ phận phù hợp được ưu tiên xem xét bổ nhiệm cấp trưởng khi đơn vị nhu
cầu;
+ Đối với cấp Phó (Chi cục Phó và Đội phó): Trong thời gian thực hiện việc sắp xếp, số lượng cấp
phó của các Chi cục Thuế do sắp xếp, sáp nhập thể trước mắt cao hơn so với quy định; khi
cấp phó nghỉ hưu hoặc Điều chuyển công tác thì không được bổ sung (kể cả đối với các Chi cục
Thuế chưa tiến hành sắp xếp các Phòng thuộc Cục); đồng thời phải giải pháp, kế hoạch Điều
chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó đảm bảo theo quy định kể từ ngày sáp nhập các Chi cục Thuế.
+ Trường hợp Điều chuyển công chức lãnh đạo gi chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp
chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật.
+ Xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp công chức tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp lại tổ
chức bộ máy theo quy định nhằm khuyến khích công chức người lao động tự nguyện nghỉ
đảm bảo quyền lợi cho những đối tượng này.
2.3. soát, y dựng phương án tiếp nhận, bàn giao các tài sản, sở vật chất của các Chi cục dự
kiến sáp nhập để tiếp tục sắp xếp, quản sử dụng hiệu quả tránh lãng phí, thất thoát tài sản khi
đưa vào khai thác, sử dụng.
2.4. Khẩn trương soát các quy trình nghiệp vụ, hạ tầng CNTT tại các Chi cục Thuế kế hoạch
sáp nhập để kịp thời phương án Điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới, tránh để ách tắc làm
ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi cục Thuế khu vực.
3. Xây dựng Đề án sáp nhập Chi cục Thuế đảm bảo đúng kế hoạch
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo Cục trưởng Cục Thuế các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận,
huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế; đồng thời thẩm định trước
khi trình Bộ xem xét phê duyệt.
3.1. Nội dung Đề án
3.1.1. Căn cứ pháp xây dựng Đề án;
3.1.2. Đặc điểm tự nhiên, dân số của c quận, huyện, thị xã, thành phố Chi cục Thuế thực hiện
việc sáp nhập;
3.1.3. Dự kiến tình hình quản thu trên địa bàn

Chỉ thị 01/CT-BTC - Khẩn trương triển khai sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Chỉ thị 01/CT-BTC yêu cầu Tổng cục Thuế triển khai ngay việc sắp xếp, sáp nhập chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo đúng lộ trình đã được phê duyệt.

Thuộc tính văn bản: Chỉ thị 01/CT-BTC

Số hiệu 01/CT-BTC
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực, ngành Thuế - Phí - Lệ Phí, Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 09/05/2018
Ngày hiệu lực
09/05/2018
Đánh giá bài viết
1 71
Hành chính Xem thêm