Chỉ thị 02/CT-NHNN 2020 các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng phòng, chống Covid-19

NGAN
HANG NHA NI/OC
vIPr_ry4U
56:
0&
lcr-NrnrrN
Hd Noi, ngdy
)/thdng
3
ndm 2020
CHi
THI
V6 cric
giii ph6p
c6p
bich cfra nginh
ngAn hing nhim tlng cudng
phdng,
ch5ng vir
kh6c
phgc
kh6
khin do t6c itQng cia dich
bQnh
Covid-I9
H0,\TdC'
-"
'
iru6c nhirng
diSn biiin
phirc
t4p cria dich
bQnh
Covid-l9
(gqi
tit ld
dich
benh) t6c dQng ti6u cgc d6n
kinh t;5 tong
nu6c, thoi
gian
qua
toirn
nganh Ngin
CQNG HOAXA HQI CHO NGHIA VIET NAM
DQc lip - Ty do - Hlnh
phric
hang-d6 chu
tl[ng xdy dgng
phuong
an
phdng,
chi5ng
dich
dim
b6o
ho4t d6ng cria
hQ thting an todn, th6ng
su5t vd
hiQu
qu6;
NgAn
hanC
$.a
nrlgg
VlQt nam
(NHNN)
d6 tri6n
khai kip thoi crlc
gi6i ph'6p chinh s6ch
nhu: tli6u hdnh
linh hoqt
c6c c6ng
cu
chinh
s6ch tiiin te, ty
gi6,
co c6u
lai thoi
hgn t$ ng,
mi6n,
g-idm
ldi.
giri
nguy€n
nh6m ng,
gi6m
d6ng tttoi
"a.
mirc
15i su6t diiu
hdnh de
h5 trg
s6n
xu6t, kinh
doanh, mi6n,
giim
phi
thanh
to6n.
Ni,\ng
gi6i ph6p
crla
ng2nh
NgAn
hang dd
vd
dang duo. c triSn
khai
quyiSt tiqt, bu6c dAu
th.io
gd
kh6 khdn
cho kh6ch
hirng
vay
uOnlto*
tcanh
de Oong
g6p
tr€n
160 r! donglho
phdng, ch6ng dich
b€nh,
th6
hiQn tinh than
tr6ch nhiQm
cao cta
tod,n hQ
th6ng
trong c6ng
t6c an sinh
x6 hQi.
Hign
nay, dich b€nh
vin dang
di6n
bi6n hiit
suc
phirc t4p, kh6
luong,
tiilp
tuc
inh
huong r6ito"
A6n hogt dQng
.a"
*r6t
kinh doanh
vd tldi
s6ng
cira
ngudi dan
trong thoi
gian
tdi.
Nhiem
vu
phdng, ch6ng
vd khdc
phuc kh6 khdn
do
Anh
hudng
cira
dich ld r6t cSLp
b5ch.
Thgc
hiQn c6c
vdn bin
chi
dao cua^Bq
Chinlr
trf,
Ban
Bi
thu,
Thir tuong.Chinh
phir
vA
quy6t
ligt
thUc hiQn
dgtcao
diem
phong,.chong
dich
bQnh,
ThiSng di5c
NHNN
y€u
cAu
c6c don
vl thuQc
NHNN, c6c
t6 chirc
tin
dpng,
chi
nhanh
ngdn hang
nuoc
ngoiri
(sau
dAy
gqi ld TCTD),
c6c
don
vi sr; nghiQp,
doanh nghiQp
truc thuQc,
HiQp
hQi
trong ngdurh
thgc
hiQn nghi€m
tuc, kh6n
truong,
klp thoi cdc
nhiQm
vU,
gi6i
phrlp
cp
thO sau
dAy:
I.
NHIEMW
CHUNG
1. Todn nganh
Ngdn
hang
tiCp tgc
qurin
triQt
tinh
thAn
"ch6ng dich
nhu
ch6ng
gi[c" voi
quy6t
tim
vi spd6ng
bQ
th6ngnh6t
cao
hcvn nta
tu
Trung uong
tttin
dia
phuong, tu NHNN
d6n c6c
TCTD
dC tri6n
khai c6
hieu
qu6
c6c
giai
ph5p
cAp
b6ch
phdng,
ch6ng
dich
vA khdc
phqc kh6 khen
do t6c tlQng
cira dlch
benh
d6i
v6i
n6n kinh t6.
.
,.tap
trung.tri6n
khai
quytit liet, cht
dQng,
hieu
quA
c6c
gi6i ph6p
phdng,
chilng
vd h6
trq kh6c
phpc
kh6
khin
do dich bQnh
trong tinh
hinh
moi
theo chi
d?o
cia
e9
Chinh
tri t4i
Th6ng b6o
k6t
ludn sli 172-TB1TW
ngity
211312020,
cira
Ban
bi
thu tai
vdn birn.O
Zg-CVruW
ngity
2910112020,
cua Tht
tuong
Chinh
phri tai
chi
thi so
tycr-t.Ig
ngdy
41312020, chi
rhi
s6 l3/cT-TTg
ngity
lll3l2020
vit
Chi
thi
s6 lslCT-TTg
ngiry 271312020,
cria
Th6ng d6c NHNN
tai
C6ng di6n
o2ICD-NHNN ngdy
1t/3t2020,
Th6ng
ru 0l/2020lfI-NHNN
ngiry
13t312020.
Ndm bdt,
cQp nhflt kip
thdi c6c th6ng
tin chinh thric
vA di6n bi6n
dich b6nh d6
chri
dQng 6p dung
c6c biQn,ph6p
phdng,
ch6ng
dich hi6u
quA,
dAm b6o ho4t
d6ng ngAn
!,
nang an
loan, thong suot.
3.
QuytSt
tAmthuc hi6n c6c
mpc ti6u d6
dA
ra
tai Chi thi 0I/CT-NHNN
ngdy
O3lOll2O2O
cria Th6ng d6c NHNN;
tgp trung
thsc hiQn c6c
gi6i ph6p
nhim kftm
sorit l4m
phrit,
duy tri
6n dinh thi
truong ti6n
t6,
ngoai
trOi, On dinh kinh
tii vi m6;
Jlp
tT.lC
!p
dy-rC,cho.c6c
tlnt
yy.
rru ti6n, linh
4r9
s6n xu6t
kinh doanh;
d6p tmg
kip thoi.
ddy dri v6n
cho n6n kinh
t6, tl4c
bi6t 1A dC kh6i
phUc
vir duy
tri sAn xu6t
cho c6c
ngAnh, linh v.uc
bi anh hucrng
boi dich
b6nh.
4.Ldnh d4o
c6c cdLp,
crin bQ, c6ng
chuc, vi6n
chric trong
toan Ngdnh nhQn
thirc 16
vai trd, tr6ch
nhigm, nAng
cao
y
thuc ch6Lp hanh
kj' luat, ky
cuong,
ph6t
huy
tinh chir
dqng,
ph6i
hqp trong
ho4t dQng,
tinh thAn
chia se
kh6 t<tran thOng
qua
c6c
ho4t dgng
ti6n tQ, tin
dr;ng ngAn
hang vi
an sinh xE h6i.
rr. DOr vol
cAc DoN vr
rAr NGAN
HANG NHA
NrIoc rRmrc
r_roNc
.1.
Thuong
xuy€n nghi€n
cr?u, dg b6o,
drinh
gi6
tric d6ng cria dich
benh
d6i
voi n6n
kinh
ti5; b6m s6t
di6n bi6n
thi truong
trorg ra ngodi
nu-oc d6 c@p
nhat,
di6u
chinh c6c kich
bin di€u
hdnh chinh
s6ch tiAn
tC, iin du"e
phn
hqp; chi
dQng diAu
hanh
d6ng
bQ, linh.ho4t
c6c c6ng
cq chinh srich
ti6n t9,
Oieu iiet ,ghiep uU
tt,l t*-,g
m6. v{
k} hAn,
ktriSi tuqng,
l6i
su6t hgp lf vA
cn an
t! c6c
phuong
an trO tro ttri
cAi
thi€t de
ddm b6o thanh
khoan
thi truong
th6ng
su6t, cung
img
yiin
kip
thoi,
gi6m
l6i
su6t
cho vay
d6i voi
nAn kinh
tii, h5 rq
teng t"r*g
tinf, tE va
Lem
soit
tam piat
theo
muc
ti€u.
2.
Cho
vay
t6i cAp v6n
aOi
voi TCTD
dC
thyc hign
c6c chuong
trinh theo
chi
dao cira
Chinh
phi,
Tht tuong
Chinh
phn,
h6
tro co
c6u l4i
c6c TCTD vd
xu ly nq
x6u
duoi c6c
hinh thtc
tii cAp
v6n
tr6n
co so tu6i phi6u
dac biQt
cria VAMC,
cho vay
lai
theo,h6
so tin
dung, cho vay
c6
b6o ddm
bang
cim co
gi6y
to c6
gi6
vri
cric hinh
thirc
t6i c6p v6n
kh6c theo
quy
d!nh.
3. Theo
d6i s6t
di6n
bitin thi truong,
diiu hdnh
rj,
gi6
tmng tam linh
ho4t, phir
hgp, ti6p
tqc sri dqng
d6ng
bQ cric
bi6n
phap
va
c6ng cq
ctinf, raln
ti6n t€ d€ 6n
drnh
thi tnrong
ngo4i tQ.
SEn sang
can thiep
th! truong khi
cdn thiiit
dii binh 6n
thl truong
ngoai
tQ,
g6p phAn
6n dinh
kinh ti5 vi m6.
4. Di6u
hanh hi su6t
phi
hgrp voi
cAn diii
vi m6, di6n
bii5n thi truong vd
muc
ti6u chinh
s6ch tiAn tQ;
girlrn
srlt
chet chE viQc
thqc thi
giAm
lfi su6t cira TCTd
theo
chi
dao cira
NHNN vri
chrl truong cia
Chinh
phir
trong vi€c
thrio
gd
kh6 khdn
cho sdn
xu6t kinh
doanh.
.
5.
Chi
dao
cric TCTD
tfp trung tin dqng
cho c6c
linh ryc
uu ti6n, linh vuc
sAn
xu6t kinh
doanh;
thulng xuy6n
theo d6i, dinh
gi6
diSn bi6n vd
rac dQng cira
dich
bQnh d6i voi
kh6 ning ting
tru&ng tin dpng
tod.n ngdnh d6 xem
xdt di€u chinh
chi ti€u
tin dr1ng d6i voi c6c
TCTD nhim d6p
ung day
dir
kip
thoi v6n
phUc
vu srin xu5t kinh
doanh,
nh6t lir c6c ngd,nh,
linh
vgc
bi anh
huong boi dich
bQnh, t4o di6u kign
cho
kh6ch hang vay v6n
tiiip tgc vay m6i kh6i
phqc
s6n xu6t; titSp
qc
kiiSm soAt
chflt
che
tin
dung
vdo
c5c linh vpc ti6m 6n rui ro.
.
6. Tryc
ti6p
ldm viQc v6i
Chrl
tich HQi d6ng thdnh vi6n/H6i
d6ng
quan
tri/T6ng
gi6m
d6c c6c
TCTD d€ ddy m4nh tri€n khai c6 hiQu
qui
c6c
gi6i ph6p
th6o
gd
kh6
khen
cho
kh6ch hang bi 6nh huong boi dich nhu:
co c6u l4i *toi h4n
tr6 no, mi6n,
giam
lai c6c kho6n
vay cfl,
giir
nguy6n nh6m
ng
theo
Th6ng tu
0l/2020fm-NHNN
ngiry 13103/2020
vd
cho
vay moi voi l6i sudt
m ddi; thuong
xuy6n theo d6i, t6ng hqp tinh
hinh, kCt
qui
thgc hiQn cira c6c
TCTD.
7. T6 chric
ki6m tra, thanh
tra dinh
kj,, dQt xuAt viQc
tri6n khai
thgc hi€n
cria c6c
TCTD;
gi6m
srit viQc thgc
hign Th6ng
tu 0112020ffT-NHNN,
c6c
quy
dinh
vA mi6n,
gi6.,rn phi
dich
yu
thanh
to6n dien ru
vir c6c
v6n bAn
phAp
luat li€n
9iT
k!?.1 tr..r1trgr. sii3 d6i,
b6-sung. c6c
qrly
di*,
:"
ch6 chinh
srich d6
hoan thiQn
khu6n
kh6
phep
F
vd thdo
96r
vuong mdc
ph5t
sinh
cho TCTD
vd kh5ch
hang
trong
qu6
trinh
tri6n khai thlrc
t6.
8. Phi5i
hqp v6i c6c don
vi chirc n6ng
cria BQ
K6 ho4ch
&
DAu tu,
BO Tai
chinh,
86 Lao
dQng,T11r*g
binh
vd
Xe
hQi vd
ciic co.quan
li€n
quan
tham
gia
x6y dmg
vd t6 chuc
tri6n khai.c6c
phuong rin su dgng.c6ng
cq
chinh
sach ti€n
tQ,
tin dgng
phn
hqp dC
h6 trg
khic
phqc
dich
bQnh sau
khi
dugc cdp
c6
th6m
quy6n
ph6
duyQt.
9.
ph6i
hqp c6c
don
vi chuc
n6ng
cira
BO Tei chinh
hoan
tit thi
tUc trinh
c6,p
co thim
quyEn
xu
li viQc ting
v6n dii:u lQ
cho
c6c NgAn
hang
thuong
m4i
c6
v6n
Nhd
nu6c.
10. Rir
so6t, xAy
dpg
c6c
quy
dlnh
6p dpng
c6.ne
nghQ
nhim
giimthitiu
giao
dfch tryc
ti6p trong
.ut
g
irng,
tu
apng c6c
s6'n
phAm, dich
vu ngan
hzurg' KhAn
tru<yne
ph6i
hqp c6c
BQ,
ngiu:h
hoan thipn
vd
trinh
Tht tuong
chinh
phri
ban
hanh
quyaldinh
vE vi6c tri6n
ilrai thi
di6m
dirng
tii khoan
vi6n
th6ng
thanh
to6n
cho
.i. ai.n
ru
kh6c c6
gi6
tri
nh6
(Mobile Money),
Chi
thi vO
viQc
dAy
mpnh
thanh
to6n
kh6ng
dttng ti€n
m[t
t4i ViQt
Nam.
ll.
XAy d*ng
kich
ban
dam b6o
c6ng
tric tham
mu* chi
d4o
vd diAu
hiurtr cira
c6c don
vi,
W
cpc
NHNN
th6ng
su6t
kip thoi;
tlim bio
an
tod'n cho
moi
hoat
dQng
nf,6,
ta
.Oog
t..lc
quan
lj vd
hoat-dQng
giao
dch
tr6n thi tru<mg
nQi, ngo4i
tQ,
hQ th6ng
thanh torin
vd c6ng
nghQ th6ng
tin
cta NHNN'
12,Tlngcudng
c6ng
tac tmyAn
th6ng
cua
NHNN,
ptrtii trqp chat
ch6
vdi
c6c
TCTD
;6 th6ig
tin, iuy6n"truydn
-t<ip
tfroi, aiy
dt
v6 cric
giai phap chinh
s6ch,
k6t
quA
tritiin
khai thgc
hiQn cria
ngdnh
NgAn
hdng.
III.
D6I
VOI NGAN
HANG
NHA NTIOC
CHI
NHANH
TiXTT,
TUAXH
PTT6
1.
T6ng cudng
vai trd
c<r
quan
guan
ly Nhi
nudc
v6 ho4t
dQng
ng6n
hdng
tr€n dia
Uan, ttAn
truong
chi
d4o
quy6t
liQt
viQc tri6n
khai
c6c
giii
phrlp phdng,
cfrOng,
kh6c
phqc kh6
kha.r.ho
khrich
hang.vay
v.on bi 6nh
huong
boi dlch
cia
ca"
iCfO tr6n
dia bdn
theo
chi d4o
cira
Th6ng
di5c
NHNN,
cira LrBND
c6c
dia
phuong.

Chỉ thị số 02 2020 NHNN

Chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Ngân hàng phải giảm chi lương, thưởng để dồn lực giảm lãi vay

Đây là nội dung được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông qua tại Chỉ thị 02/CT-NHNN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các đơn vị tại Ngân hàng Nhà nước trung ương sẽ cho vay tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng (TCTD) để thực hiện các chương trình theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hỗ trợ cơ cấu lại các TCTD và xử lý nợ xấu dưới các hình thức tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC.

Tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước trung ương sẽ trực tiếp làm việc với Chủ tịch Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc các TCTD để đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch như: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi các khoản vay cũ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và cho vay mới với lãi suất ưu đãi.

Đáng chú ý, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động rà soát, cắt giảm các chi phí hoạt động, đặc biệt là chi lương, thưởng, kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế trước khi tổ chức đại hội cổ đông, trước mắt không chia cổ tức bằng tiền mặt để tập trung nguồn lực giảm mạnh lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện nay và các khoản cho vay mới.

Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Ngân hàng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 50
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm