Chỉ thị 05/CT-VKSTC

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN
DÂN
TỐI CAO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 05/CT-VKSTC
Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2018
CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG
KIỂM SÁT VIỆC BẮT, TẠM GIỮ, TẠM GIAM THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
Trong những năm qua, ngành Kiểm sát nhân dân đã thực hiện tốt chức năng kiểm sát việc
bắt, tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự, góp Phần bảo đảm quyền con người, các
quyền lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người
chấp hành án, đồng thời phục vụ tốt cho công tác Điều tra, truy tố, xét xử thi hành án
hình sự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, công tác này
còn tồn tại, hạn chế như: vẫn để xảy ra một s vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong quản
giam, giữ; việc ra quyết định thi hành án cũng như việc xét hoãn, tạm đình chỉ, miễn,
giảm thời hạn chấp hành án hình sự, rút ngắn thời gian thử thách của án treo còn
trường hợp chưa đúng quy định của pháp luật nhưng chưa được Viện kiểm sát phát hiện
kịp thời để kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu chấm dứt, khắc phục vi phạm, yêu cầu áp dụng
biện pháp phòng ngừa vi phạm.
Để khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, đáp ứng yêu cầu mới của pháp luật, Viện trưởng
Viện kiểm sát nhân n tối cao Chỉ thị Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương,
Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm t nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân
dân, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:
1. Tiếp tục quán triệt yêu cầu Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức làm công tác
kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự nắm chắc áp dụng đúng
quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Ngành, nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác này; c định đây một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện
chức năng, nhiệm vụ của Ngành, phải bố trí đủ số lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên,
công chức năng lực, trình độ để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm
giam thi hành án hình sự, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người bị bắt, người
bị tạm giữ, người bị tạm giam người chấp hành án.
2. Đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát Điều tra kiểm sát xét xử của Viện kiểm
sát các cấp phải kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm
giam, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam căn cứ, đúng pháp luật, không để xảy ra
trường hợp quá hạn tạm giữ, tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện kiểm t; khi xử
các trường hợp quy định tại Điểm a Điểm b Khoản 2 Điều 45 Quy chế công c kiểm
sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự (ban hành kèm theo Quyết định số
501/QĐ-VKSTC ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) thì
phải thông báo ngay cho đơn vị kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự
để theo dõi.
Đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát Điều tra kiểm sát xét xử hình sự Đơn vị
kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án nh sự của Viện kiểm sát các cấp phải phối
hợp kiểm sát chặt chẽ các trường hợp sở giam giữ đã thông báo bằng văn bản cho
quan đang thụ vụ án biết trước khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam theo quy định tại
Điều 13 Luật Thi nh tạm giữ, tạm giam năm 2015 để giải quyết theo quy định của pháp
luật. Trường hợp để xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam; bắt, tạm giữ, tạm giam không có
căn cứ, trái pháp luật những vi phạm khác lỗi của Kiểm sát viên thì phải nghiêm túc
kiểm Điểm, chỉ ra nguyên nhân của vi phạm đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục
kịp thời.
3. Yêu cầu Viện kiểm sát các cấp phải kiểm sát chặt ch các trường hợp Tòa án chậm ra
quyết định thi hành án; quan Công an chậm thực hiện việc áp giải, truy đối với các
trường hợp người bị kết án phạt đang tại ngoại bỏ trốn, không tự nguyện thi hành án
khi đủ Điều kiện thi hành án, các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;
chú trọng kiểm sát việc thực hiện các quy định mới của pháp luật về việc t miễn chấp
hành hình phạt, giảm mức hình phạt đã tuyên, buộc người được hưởng án treo phải chấp
hành hình phạt của bản án đã cho hưởng án treo, tha trước thời hạn Điều kiện.
Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự (V 8), Vụ Thực hành quyền
công tố kiểm sát xét xử án hình sự tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an để chỉ đạo việc soát, quản lý
người bị kết án tử hình, bảo đảm việc thi hành án tử hình đúng quy định của pháp luật.
4. Tăng cường trực tiếp kiểm t trại giam, cơ sở giam giữ; chú trọng kiểm sát việc thực
hiện kiến nghị, kháng nghị những đơn vị nhiều vi phạm, chậm khắc phục.
Viện kiểm sát cấp trên hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo nghiệp vụ kiểm t việc bắt, tạm giữ,
tạm giam thi hành án hình s đối với Viện kiểm sát cấp dưới; kịp thời phát hiện những
tồn tại, yếu kém, chỉ nguyên nhân, đề ra biện pháp, giải pháp khắc phục triệt để; chú
trọng kết, tổng kết để ban hành thông báo rút kinh nghiệm c n bản hướng dẫn,
chỉ đạo.
Trường hợp phát hiện vi phạm trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi nh án hình sự
quản tạm giữ, tạm giam, quản thi hành án nh sự thì phải kiên quyết kháng nghị,
kiến nghị, yêu cầu quan, người thẩm quyền khắc phục áp dụng các biện pháp
phòng ngừa vi phạm; yêu cầu xử nghiêm minh người vi phạm pháp luật; tổng hợp các
vi phạm phổ biến, kéo dài, chậm khắc phục để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Vụ 8 trách nhiệm chủ trì, tổng hợp các vi phạm đã được Viện kiểm sát các cấp phát
hiện kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục, xử nhưng không được khắc phục;
tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiến nghị cấp thẩm quyền
yêu cầu chỉ đạo khắc phục xử vi phạm.
Khi phát hiện vụ việc dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền Điều tra của quan Điều
tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, quan Điều tra Viện kiểm t quân sự trung ương
thì Viện kiểm sát c cấp thông o cho các quan này xem t, xử kịp thời theo quy
định của pháp luật.
5. Viện kiểm sát các cấp chủ động soát, nghiên cứu việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối
hợp với các quan, đơn vị hữu quan bảo đảm phù hợp với quy định mới của pháp luật,
quy chế, quy định của Ngành nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của Viện
kiểm sát.

Chỉ thị 05/CT-VKSTC - Tăng cường trách nhiệm của VKS trong giai đoạn bắt, tạm giữ

Viện trưởng VKSNDTC ban hành Chỉ thị 05/CT-VKSTC về việc tăng cường trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Theo đó, để khắc phục hạn chế còn tồn tại và đáp ứng yêu cầu mới của pháp luật, Viện trưởng VKSNDTC Chỉ thị các Thủ trưởng VKS cấp dưới nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thuộc tính văn bản: Chỉ thị 05/CT-VKSTC

Số hiệu 05/CT-VKSTC
Loại văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực, ngành Thủ tục Tố tụng
Nơi ban hành Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Người ký Lê Minh Trí
Ngày ban hành 15/05/2018
Ngày hiệu lực
15/05/2018
Đánh giá bài viết
1 72
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm