Chỉ thị 24/CT-TTg 2019

1 15
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________
Số: 24/CT-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________________
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019
CHỈ THỊ
V vic tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều
_______________
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng
3 năm 2011 về tăng cường xử vi phạm pháp luật về đê điều quản lý việc
khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, t
đó công tác quản lý, bảo vệ đê điều đã có những chuyển biến nhất định.
Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất đai, vật liệu xây dựng cho phát triển kinh
tế, hội ngày càng cao nên tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều vẫn xảy ra
nhiều địa phương, nhất vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, tập kết vật liệu
với quy mô lớn trên bãi sông và trong hành lang bảo vệ đê, xây dựng công trình,
nhà xưởng trái phép trên bãi sông và lấn chiếm lòng sông gây cản trở thoát lũ; số
vụ vi phạm xảy ra giảm dần qua từng năm nhưng nhiều vụ có mức độ và quy mô
vi phạm tăng; việc ngăn chặn, xử vi phạm còn hạn chế, số vụ vi phạm tồn
đọng chưa xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm còn nhiều (trên 70% số vụ vi phạm).
Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản nhà nước, ngăn chặn, xử kịp
thời các vi phạm pháp luật về đê điều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ,
ngành Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai
thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đê điều các quy định pháp luật
khác có liên quan, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
a) Tăng cường quản đê điều, chỉ đạo quan chức năng cấp ủy
đảng, chính quyền các cấp địa phương thực hiện đầy đ trách nhiệm ngăn
chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi vi phạm,
ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh; xnghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng
vụ vi phạm; gắn trách nhiệm của người đứng đầu, nhất người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền địa phương trong việc để xảy ra các vụ vi phạm kết quả xử
lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn.
b) Tchức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý thường xuyên,
đột xuất; mở các đợt cao điểm xử vi phạm, nhất các vụ vi phạm nổi cộm,
trường hợp xác định đủ điều kiện cấu thành hành vi phạm tội cần xử hình sự
theo quy định của pháp luật hình sự.
c) Tchức lập, soát nội dung phương án phòng, chống của tuyến
sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều thuộc phạm vi quản lý của địa
2
phương trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong đó
xác định cụ thể phương án quản lý, sử dụng đất bãi sông, số lượng công trình,
nhà trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông phải di dời và xây dựng phương
án, lộ trình di dời đảm bảo khả thi để tổ chức thực hiện.
d) Tổ chức quản lý chặt chẽ công trình đê điều, đất trong hành lang bảo vệ
đê điều, bãi sông theo đúng quy định pháp luật về đê điều các quy định pháp
luật khác có liên quan.
đ) Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn các tổ chức, nhân có hoạt động liên
quan đến đê điều tuân thủ nghiêm các quy định liên quan đến việc cấp phép đối
với các hoạt động phải được cấp phép theo quy định của pháp luật về đê điều và
giám sát việc thực hiện bảo đảm đúng quy định.
e) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật v đê điều phòng,
chống thiên tai đến cộng đồng, nhất các tổ chức, doanh nghiệp hộ gia đình
ven đê.
g) Chủ động bố trí ngân sách địa phương đthực hiện di dời công trình,
nhà trong phạm vi bảo vđê điều, bãi sông phải di dời theo quy hoạch phòng,
chống của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều được cấp thẩm quyn phê duyt
theo đúng quy định của pháp lut Luật Đê điều Luật Ngân ch nhà nước.
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
a) Tiếp tục soát đề xuất sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình
thủy lợi, đê điều (sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai đê điều được Quốc hội thông qua) nhằm tăng cường hiệu lực,
hiệu quả quản lý và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tiếp tục tăng cường công tác thanh
tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đê điều, phát hiện kịp thời các hành vi
vi phạm, kiến nghị chính quyền các cấp xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Thường xuyên tổng hợp tình hình vi phạm chỉ đạo, đôc đốc các địa
phương tăng cường quản lý, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.
3. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp quan
chức năng kiểm tra, ngăn chặn, xử nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về
đê điều, đặc biệt là đối với các vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm.
4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối của ngân
ch trung ương xem t, ưu tiên bố t kinh phí để tăng ờng đầu củng cố,
ng cấp, duy tu hệ thống đê điều, nhất là các tuyến đê từ cấp III trở n và xử
c trọng điểm đê điều xung yếu nhằm đảm bảo an toàn chống cho các tuyến đê.
5. Các Bộ, ngành liên quan các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm
Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về

Chỉ thị số 24/CT-TTg

Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 24/CT-TTg về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều. Yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý đê điều, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật...

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 24/CT-TTg

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về đê điều, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Tăng cường quản lý đê điều, chỉ đạo cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý vi phạm, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm khắc hành vi vi phạm;

- Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, mở các đợt cao điểm xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều;

- Lập nội dung, phương án phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phương án phát triển hệ thống đê điều;

- Chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện di dời công trình, nhà ở trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông phải di dời theo quy hoạch…

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 15
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm