Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016

1 44

Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016

VnDoc.com xin điểm qua những Chính sách ngân hàng, chứng khoán có hiệu lực từ 01/7/2016 nổi bật gồm có: Điều chỉnh giới hạn đối với mức dư nợ cấp tín dụng; quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán; điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh; hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Thông tư 09/2016/TT-NHNN quy định về ngân hàng hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1013/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông tư 65/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

1. Điều chỉnh giới hạn đối với mức dư nợ cấp tín dụng

Điều chỉnh giới hạn đối với mức dư nợ

Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 06/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, việc xác định giá trị cụ thể của tài sản bảo đảm đối với các khoản bảo lãnh, cam kết phát hành dưới hình thức tín dụng chứng từ phải bảo đảm giá trị tối đa theo nguyên tắc sau:

 • 100% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam.
 • 95% số tiền gửi được sử dụng để bảo đảm các Khoản bảo lãnh và cam kết phát hành đối với tiền gửi bằng ngoại tệ.
 • 95% giá trị theo giá mua vào niêm yết tại trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng sở hữu nhãn hiệu vàng miếng tại thời Điểm cuối ngày liền trước ngày xác định giá trị (trừ vàng miếng không có giá mua vào được niêm yết, vàng khác).

 2. Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán

Quy định mới về ký quỹ đối với công ty chứng khoán

Theo Thông tư 203/2015/TT-BTC thì giao dịch ký quỹ chỉ được thực hiện đối với công ty chứng khoán có tối thiểu hai nghiệp vụ môi giới, tự doanh chứng khoán và phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

 • Không trong tình trạng cảnh báo về tỷ lệ vốn khả dụng theo pháp luật chứng khoán về an toàn tài chính, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản.
 • Không có lỗ lũy kế lớn hơn hoặc bằng 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét (nếu có).

Đồng thời Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài chính năm gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần.

 • Vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, trích lập đầy đủ các khoản dự phòng và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật chứng khoán có liên quan khác.

3. Điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh

Nội dung này được quy định tại Thông tư 11/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP .
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất.
 • Tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.
 • Báo cáo tài chính năm tài chính gần nhất đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

Đồng thời Ý kiến của kiểm toán tại các báo cáo tài chính này phải là chấp nhận toàn bộ, không có ngoại trừ hoặc lưu ý.

4. Hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng

Theo Thông tư 17/2015/TT-NHNN về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng thì hồ sơ cấp mã ngân hàng đối với tổ chức tín dụng bao gồm những thông tin sau:

 • Văn bản đề nghị cấp mã ngân hàng theo mẫu Phụ lục 01.
 • Bản chụp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Văn bản đề nghị cấp tài khoản quản lý mã ngân hàng trên mạng theo mẫu Phụ lục 04.

* Lưu ý: Quy định này không áp dụng đối với quỹ tín dụng nhân dân.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập, Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi 01 bộ hồ sơ đến hộp thư điện tử của Cục Công nghệ tin học để được cấp mã ngân hàng.

Đánh giá bài viết
1 44
Hỏi đáp pháp luật Xem thêm