Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ

Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ gồm các phần: công tác trọng tâm của chi bộ, nội dung hội nghị của chi bộ.

1. Mẫu chương trình công tác toàn khóa của chi bộ số 1

ĐẢNG BỘ TỈNH..............
ĐẢNG UỶ KHỐI
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
*
Số ..................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

..........., ngày .............tháng............ năm.............

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHÓA

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI,NHIỆM KỲ............
-----

Hội nghị lần thứ nhất, ngày......tháng......năm......., Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thảo luận, thống nhất thông qua Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ ...........như sau:

I. Năm..............

1. Tháng...............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất thông qua:

- Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy Khối.

- Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình công tác năm và Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm năm......., Nghị quyết về các nhiệm vụ trọng tâm công tác quý.......ủa Đảng bộ Khối.

- Bầu Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

2. Quý...........

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và Nghị quyết BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm .........

- Lãnh đạo thực hiện việc rà soát các chương trình, kế hoạch, quy định, quy chế, đề án, nghị quyết… (của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành và thực hiện trước đây) để sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh và triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

- Lãnh đạo quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết của Trung ương.

3. Quý.............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý............

- Đề án về sắp xếp, kiện toàn, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp.

- Thành lập các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ .............

- Định hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ .................

- Xây dựng đề cương các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ............

4. Quý.............

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm.......; Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm năm..........

- Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội các tổ chức đảng trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ ..............

- Thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ...........

- Bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ.............

- Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm........

II. Năm................

1. Quý................

- Nghe Ban Thường vụ báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm.............

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm.......... và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm năm..........của BCH Đảng bộ Khối.

- Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

+ Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Quý I và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.

+ Bàn công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ..............

+ Tiếp tục thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối; gửi văn kiện đến Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đóng góp ý kiến.

2. Quý.........

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thông qua:

- Dự thảo báo cáo sơ kết công tác Quý II và Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Khối về nhiệm vụ trọng tâm quý III/2020.

- Thông qua (lần cuối) văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ.............

- Cho ý kiến một số vấn đề chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ...............

3. Quý..........

Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ............ (dự kiến tháng........).

Quá trình tổ chức thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng, các Ban Đảng của Tỉnh ủy,
- Đ/c Trần Hồng Sơn - Ủy viên UBKT Tỉnh ủy,
- Đ/c Phạm Thị Thảo - Phó phòng, BTCTU,
- Các Ủy viên BCH, UBKT Đảng bộ Khối,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Văn phòng, các ban, đoàn thể ĐUK,
- Lưu VPĐUK (Duong-95b).

T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ

(đã ký và đóng dấu)

 

2. Chương trình công tác toàn khóa của chi bộ số 2

ĐẢNG BỘ ……………………                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ………………………..

Số: … /CT – CB THPT                    ………….., ngày … tháng … năm 20…

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TOÀN KHÓA CỦA CHI BỘ ……………

LẦN THỨ … NHIỆM KỲ 20…-20…

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ … nhiệm kỳ 20…-20…;

Chi bộ Trường …………… xây dựng Chương trình công tác toàn khóa như sau:

A. CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA CHI BỘ

1. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XV; Đại hội Đảng bộhuyện Chư Prông lần thứ XVI; Đại hội Chi bộ Trường THPT Pleime lần thứ I nhiệm kỳ 20...-20....

2. Chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Gia Lai, các nghị quyết, kết luận của Huyện ủy Chư Prông và các nhiệm vụ quan trọng của nhà trường giai đoạn 20... - 20....

3. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của đất nước, của ngành giáo dục.

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Giữ vững quy mô phát triển trường ,lớp, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn; nghiên cứu, vận dụng, xây dựng cơ chế nhằm động viên mọi cán bộ, giáo viên tham gia công tác giáo dục học sinh phát triển toàn diện, trở thành trường loại khá trong toàn tỉnh giai đoạn 20…- 20...

Nâng cao chất lượng đào tạo: Nâng cao chất lượng giáo dục thực chất gắn liền với đảm bảo chất lượng học sinh đỗ TN THPT, nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu xã hội ở địa phương

Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh: Tăng cường công tác quản lý giáo dục học sinh nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức trong sáng, tác phong và lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm và ý thức vươn lên trong học tập, rèn luyện, có hoài bão và quyết tâm cao trong cuộc sống, có chí tiến thủ trong lập thân, lập nghiệp sau khi ra trường

Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: Bổ sung xây dựng vị trí việc làm và định biên CBVC, HĐLĐ của các tổ; lựa chọn CB, GV có tâm huyết, có trình độ vào các vị trí lãnh đạo; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển Nhà trường.

Công tác quản lý tài sản, tài chính, tăng cường CSVC: Quản lý và sử dụng tài sản, tài chính có hiệu quả, đúng mục đích, tiết kiệm; khai thác, phát huy mọi nguồn lực tài chính hợp pháp để đảm bảo các hoạt động thiết yếu của Nhà trường.

Lãnh đạo thực hiện một số nhiệm vụ khác:

- Thực hiện nghiêm túc quy định 3 công khai theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Bộ GD&ĐT.

- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường.

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong trường học, phát huy quyền làm chủ tập thể của mọi thành viên trong trường.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa: Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong việc giáo dục học sinh. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập, tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành trong tỉnh và các trường bạn trong công tác đào tạo của trường.

B. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ CỦA CHI BỘ

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ và các nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 20… - 20…, Chi bộ xác định nội dung trọng tâm một số phiên họp quan trọng:

I. Nội dung các hội nghị được xác định từ đầu nhiệm kỳ

1. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Phân công công tác cho Bí thư.

- Xây dựng dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ, Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội, Chương trình làm việc toàn khoá của Chi bộ. Chương trình kiểm tra giám sát của chi bộ.

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

2. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Cho ý kiến vào Dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ.

- Cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20....

- Cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.

- Cho ý kiến vào Dự thảo chương trình kiểm tra giám sát của Chi bộ.

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

3. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Thông qua Quy chế làm việc của Chi bộ; Chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ nhiệm kỳ 20... – 20...; Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội.

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

4. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

5. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

6. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

7. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

-Chương trình công tác của chi bộ năm 20...

8. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Prông.

9. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

10. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

-Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 20...-20...

- Dự thảo Kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 20...-20....

11. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

12. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

13. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

14. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

15. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

16. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

17. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20...

18. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

19. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

20. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

21. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

22. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

23. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

24. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

25. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

26. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20....

27. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

28. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

29. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

30. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

31. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

32. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

33. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý III/20....

- Báo cáo chuyên đề quý III.

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

34. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

35. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

36. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20....

- Báo cáo chuyên đề quý IV.

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20....

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20....

37. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

38. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

39. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

40. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

41. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 20....

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 20....

- Kiểm điểm một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

42. Hội nghị Chi bộ tháng 8/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Chỉ đạo triển khai dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

43. Hội nghị Chi bộ tháng 9/20...

- Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

44. Hội nghị Chi bộ tháng 10/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/20....

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý III năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý IV năm 20....

- Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

- Chỉ đạo triển khai Hội nghị CBCC.

45. Hội nghị Chi bộ tháng 11/20...

- Chỉ đạo triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-20....

46. Hội nghị Chi bộ tháng 12/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý IV/20...

- Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Thông qua kế hoạch triển khai đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Tổng kết công tác chi bộ năm 20...

47. Hội nghị Chi bộ tháng 01/20...

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/20....

- Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ năm 20...

- Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 20....

- Chương trình công tác của chi bộ năm 20....

48. Hội nghị Chi bộ tháng 3/20...

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý I/20...

- Rà soát tình hình triển khai chương trình hành động của Chi bộ, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư prông.

- Cho ý kiến vào Đề án tổ chức Đại hội Chi bộ Trường lần thứ II.

- Cho ý kiến vào Đề án xây dựng Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ II.

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm phát triển 20... – 20... và định hướng Kế hoạch 5 năm phát triển 20... – 2025.

49. Hội nghị Chi bộ tháng 4/20...

- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát quý I năm 20....

- Thông qua kế hoạch kiểm tra, giám sát quý II năm 20....

- Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/20....

- Công tác chuẩn bị Đại hội và công tác nhân sự Đại hội Chi bộ.

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi bộ lần thứ X.

50. Hội nghị Chi bộ tháng 5/20...

- Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20...-2021.

- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ Trường

- Chỉ đạo đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kì 20...-2025

51. Hội nghị Chi bộ tháng 6/20...

- Cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20... – 2021.

- Định hướng Chương trình công tác năm học 20... - 2021.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát quý II/20...

2. Nội dung công tác quan trọng khác

Ngoài nội dung của 50 phiên họp đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ, dự kiến chi bộ sẽ bàn và cho chủ trương về các vấn đề sau:

  1. Công tác nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và một số chức danh lãnh đạo, tổ chuyên môn, lãnh đạo các đoàn thể theo hướng dẫn cấp trên.
  2. Đề án xây dựng quy hoạch các chức danh lãnh đạo nhà trường, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế cận theo quy định và hướng dẫn cấp trên .
  3. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ … nhiệm kỳ 20...-20....
  4. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) tổ chức đại hội định kỳ.
  5. Trong quá trình triển khai chương trình công tác toàn khóa của chi bộ, nếu phát sinh các nội dung không có trong chương trình công tác chi bộ thì chi bộ xem xét có thể bổ sung những nội dung mới phát sinh phù hợp với tình hình của chi bộ.

Nơi nhận:                                         TM. CHI BỘ

- Đảng bộ (báo cáo);

- Các Đảng viên (thực hiện);

- Web của Nhà trường;

- Lưu CB.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.087
Thủ tục hành chính Xem thêm