Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2

1 497
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PH THÔNG
LÀM QUEN TIẾNG ANH LỚP 1 VÀ LỚP 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC .................................................................................................................................................................................
4
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................................................... 4
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ...................................................................................................................................................................
6
1. Mục tiêu chung ....................................................................................................................................................................................... 6
2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................................................................................................... 6
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ................................................................................................................................................................................. 7
1. Yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất .............................................................................................................................................
7
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ...................................................................................................................................................... 7
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ..............................................................................................................................................................................
9
1. Nội dung khái quát ................................................................................................................................................................................. 9
2. Nội dung cụ thể ...................................................................................................................................................................................... 10
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC .....................................................................................................................................................................
14
1. Đối với giáo viên .................................................................................................................................................................................... 14
2. Đối với học sinh ..................................................................................................................................................................................... 15
3
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ......................................................................................................................................................... 16
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ...................................................................................................... 17
1.
Phân bổ thời lượng dạy học
........................................................................................................................................................................ 17
2.
Điều kiện thực hiện Chương trình
.............................................................................................................................................................. 17

Chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2 mới

Một trong những điểm đáng chú ý ở chương trình giáo dục phổ thông mới là ở cấp tiểu học môn tiếng Anh được đưa vào thành môn học tự chọn cho lớp 1 và lớp 2. Dưới đây là nội dung chi tiết của chương trình giáo dục phổ thông Làm quen tiếng Anh lớp 1 và lớp 2.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG LÀM QUEN TIẾNG ANH LỚP 1 VÀ LỚP 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ............................................................................................................................................ 4

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ......................................................................................................... 4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................................... 6

1. Mục tiêu chung ....................................................................................................................................................... 6

2. Mục tiêu cụ thể ....................................................................................................................................................... 6

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ............................................................................................................................................. 7

1. Yêu cầu cần đạt về năng lực và phẩm chất ........................................................................................................... 7

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ..................................................................................................................... 7

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC .......................................................................................................................................... 9

1. Nội dung khái quát ................................................................................................................................................. 9

2. Nội dung cụ thể .................................................................................................................................................... 10

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC .............................................................................................................................. 14

1. Đối với giáo viên ................................................................................................................................................... 14

2. Đối với học sinh .................................................................................................................................................... 15

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ....................................................................................................................... 16

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ....................................................................... 17

1. Phân bổ thời lượng dạy học.................................................................................................................................. 17

2. Điều kiện thực hiện Chương trình ......................................................................................................................... 17

Đánh giá bài viết
1 497
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm