Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học

1 1.336
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN HOÁ HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ........................................................................................................................................................... 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................... 3
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................................................. 5
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ........................................................................................................................................................... 5
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ......................................................................................................................................................... 7
LỚP 10 ............................................................................................................................................................................... 11
LỚP 11 ............................................................................................................................................................................... 20
LỚP 12 ............................................................................................................................................................................... 33
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ............................................................................................................................................. 45
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC .................................................................................................................................. 48
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH............................................................................... 49
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Hoá học ngành khoa học thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần cấu trúc, tính chất sự biến
đổi của các đơn chất và hợp chất.
Hoá học kết hợp chặt chẽ giữa thuyết thực nghiệm, là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên khác như vật lí, sinh
học, y dược và địa chất học. Những tiến bộ trong lĩnh vực hoá học gắn liền với sự phát triển của những phát hiện mới trong
các lĩnh vực của các ngành sinh học, y học vật lí. Hoá học đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, sản xuất, góp phần
vào sự phát triển kinh tế - hội. Những thành tựu của hoá học được ứng dụng vào các ngành vật liệu, năng lượng, y dược,
công nghệ sinh học, nông - lâm - ngư nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.
Trong chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên cấp trung học phổ
thông, được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích năng lực của bản thân. Môn Hoá học giúp học sinh
được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, đồng thời mối quan hệ với
nhiều lĩnh vực giáo dục khác. Cùng với Toán học, Vật , Sinh học, Tin học Công nghệ, môn Hoá học góp phần thúc đẩy
giáo dục STEM, một trong những xu hướng giáo dục đang được coi trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Nội dung môn Hoá học được thiết kế thành các chủ đề vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức và
năng thực hành đã hình thành từ cấp học dưới, vừa giúp học sinh hiểu biết sâu sắc hơn vcác kiến thức schung
của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu.
Trong mỗi năm học, những học sinh định hướng nghề nghiệp cần sử dụng nhiều kiến thức hoá học được chọn ba
chuyên đề học tập phù hợp với nguyện vọng của bản thân điều kiện tổ chức của nhà trường. Các chuyên đề này nhằm
thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, giúp học sinh tăng cường kiến thức năng thực hành, vận dụng kiến thức, năng đã
học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình môn Hoá học tuân thủ đầy đủ các quy định được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ
đặc điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:

Chương trình giáo dục phổ thông môn hóa học mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 27 môn học, tất cả có sự đổi mới về mặt nội dung, cấu trúc… so với bản hiện hành. Dưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học mới nhất do Bộ giáo dục ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN HOÁ HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.......................................................................................................................................... 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ...................................................................................................... 3

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH............................................................................................................................. 5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ...........................................................................................................................................5

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC........................................................................................................................................ 7

LỚP 10 ................................................................................................................................................................... 11

LỚP 11 ................................................................................................................................................................... 20

LỚP 12 ................................................................................................................................................................... 33

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC............................................................................................................................. 45

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC..................................................................................................................... 48

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH..................................................................... 49

Đánh giá bài viết
1 1.336
Văn bản giáo dục Xem thêm