Chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật

1 399

Chương trình môn Mĩ thuật giáo dục phổ thông mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 27 môn học, tất cả có sự đổi mới về mặt nội dung, cấu trúc… so với bản hiện hành. Dưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật vừa mới được Bộ giáo dục ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN MĨ THUẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.......................................................................................................................................... 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH............................................................................................................................. 4

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC.......................................................................................5

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC......................................................................................................................................... 8

LỚP 1 ......................................................................................................................................................................12

LỚP 2 ......................................................................................................................................................................14

LỚP 3 .......................................................................................................................................................................17

LỚP 4 .......................................................................................................................................................................20

LỚP 5 .......................................................................................................................................................................22

LỚP 6 .......................................................................................................................................................................25

LỚP 7 .......................................................................................................................................................................28

LỚP 8 .......................................................................................................................................................................30

LỚP 9 .......................................................................................................................................................................34

LỚP 10 .....................................................................................................................................................................37

LỚP 11 ......................................................................................................................................................................46

LỚP 12 ......................................................................................................................................................................56

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC................................................................................................................................66

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC........................................................................................................................69

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.........................................................................70

Đánh giá bài viết
1 399
Văn bản giáo dục Xem thêm