Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học

1 864
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I.
ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ........................................................................................................................................................... 3
II.
QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................... 3
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................................................. 5
IV.
YÊU CẦU CẦN ĐẠT ........................................................................................................................................................... 5
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ......................................................................................................................................................... 7
LỚP 10 ............................................................................................................................................................................... 13
LỚP 11 ............................................................................................................................................................................... 24
LỚP 12 ............................................................................................................................................................................... 40
VI.
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ............................................................................................................................................. 56
VII.
ĐÁNH GIÁ KT QUẢ GIÁO DỤC .................................................................................................................................. 59
VIII.
GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................... 60
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Sinh học là môn học được lựa chọn trong nhóm môn khoa học tự nhiên ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.
Môn Sinh học hình thành, phát triển học sinh năng lực sinh học, đồng thời góp phần cùng các môn học, hoạt động
giáo dục khác hình thành, phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu và năng lực chung.
Chương trình môn Sinh học vừa hthống hoá, củng cố kiến thức, phát triển năng giá trị cốt lõi của sinh học đã
được học giai đoạn giáo dục bản; vừa giúp học sinh tìm hiểu sâu hơn các tri thức sinh học cốt lõi, các phương pháp
nghiên cứu và ứng dụng sinh học, các nguyên líquy trình công nghệ sinh học thông qua các chủ đề: sinh học tế bào; sinh
học phân tử; sinh học vi sinh vật; sinh lí thực vật; sinh lí động vật; di truyền học; tiến hoá và sinh thái học.
Đối ợng nghn cứu của sinh học là thế giới sinh vật gần i với đời sống hằng ngày của học sinh. Bản thân sinh học
khoa học thực nghim. Sự phát triển của sinh học đang ngày ng t ngắn khoảng cách giữa kiến thức thuyết bản với
công nghệ ứng dụng. vậy thực nghiệm phương pháp nghn cứu sinh học, đồng thời ng phương pháp dạy học đặc
trưng của môn học này. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thực nghiệm, thực hành, môn Sinh học giúp học sinh khám phá
thế giới tự nhiên, phát triển khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn khả năng định hướng nghề nghiệp sau giáo dục
phổ thông.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương trình môn Sinh học tuân thủ các quy định được nêu trong Chương trình tổng thể, đồng thời, xuất phát từ đặc
điểm môn học, nhấn mạnh các quan điểm sau:
1. Tiếp cận với xu hướng quốc tế
Bên cạnh việc tiếp thu, kế thừa thành công, ưu điểm của chương trình môn Sinh học hiện hành của Việt Nam, Chương
trình môn Sinh học còn được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu sâu chương trình môn học này của một số quốc gia, vùng lãnh
thổ tổ chức quốc tế (Anh, Australia, Cộng hoà Liên bang Đức, Hàn Quốc, một số bang của Hoa Kỳ, Liên bang Nga,
Singapore, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Tổ chức Olympic Sinh học quốc tế, UNESCO,...). Kết quả nghiên cứu đó
cho phép rút ra các xu hướng chung trong xây dựng chương trình môn Sinh học phổ thông có thể vận dụng cho Việt Nam:

Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới gồm 27 môn học, tất cả có sự đổi mới về mặt nội dung, cấu trúc… so với bản hiện hành. Dưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học được ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018. Mời các bạn cùng tham khảo.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN SINH HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC .................................................................................................................................................. 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................... 3

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ..................................................................................................................................... 5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ................................................................................................................................................... 5

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC.................................................................................................................................................. 7

LỚP 10 ............................................................................................................................................................................13

LỚP 11 .............................................................................................................................................................................24

LỚP 12 ............................................................................................................................................................................40

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ..................................................................................................................................... 56

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC.............................................................................................................................. 59

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH...............................................................................70

Đánh giá bài viết
1 864
Văn bản giáo dục Xem thêm