Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh

4 5.530
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ................................................................................................................................................. 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................... 4
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................................. 5
1. Mục tiêu chung .........................................................................................................................................................
5
2. Mục tiêu cụ thể .........................................................................................................................................................
6
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ................................................................................................................................................. 8
1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung ................................................................................................... 8
2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ........................................................................................................................
8
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ...............................................................................................................................................
9
1. Nội dung khái quát ...................................................................................................................................................
9
2. Nội dung cụ thể ........................................................................................................................................................
26
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ..................................................................................................................................... 48
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ..........................................................................................................................
50
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................
51
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Tiếng Anh là môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12. Là một trong những môn học
công cụ trường phổ thông, môn Tiếng Anh không chỉ giúp học sinh hình thành phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng
Anh mà còn góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung, để sống và làm việc hiệu quả hơn, để học tập tốt các môn
học khác cũng như để học suốt đời.
Môn Tiếng Anh cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp quốc tế quan trọng, giúp các em trao đổi thông tin, tri thức
khoa học và kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá, qua đó góp phần tạo dựng sự hiểu biết giữa các dân tộc, hình thành
ý thức công dân toàn cầu, góp phần o việc phát triển phẩm chất năng lực nhân. Thông qua việc học Tiếng Anh
tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, học sinh có thể hiểu rõ hơn, thêm yêu ngôn ngữ và nền văn hóa của dân tộc mình.
Với cách môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Tiếng Anh còn liên quan trực tiếp
tác động qua lại với nhiều môn học/nội dung giáo dục khác như Ngữ văn/Tiếng Việt, Tự nhiên hội, Lịch sĐịa lí,
Nghệ thuật, Giáo dục thchất, Tin học, Hoạt động trải nghiệm. Tiếng Anh còn công cụ đdạy và học các môn học khác,
đặc biệt là môn Toán và các môn khoa học tự nhiên.
Mục tiêu cơ bản của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh là giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực
giao tiếp thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và các kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp). Các
kỹ năng giao tiếp và kiến thức ngôn ngđược xây dựng trên sở các đơn vị năng lực giao tiếp cụ thể, trong các chủ điểm
chủ đề phù hợp với nhu cầu khả năng của học sinh phổ thông nhằm giúp các em đạt được các yêu cầu quy định trong
Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc ng cho Việt Nam (ban hành theo Tng số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 m
2014 của Bộ trưng Bộ Go dục Đào tạo), cụ thể học sinh kết thúc cấp tiểu học đạt Bậc 1, học sinh kết thúc cấp trung
học cơ sở đạt Bậc 2, học sinh kết thúc cấp trung học phổ thông đạt Bậc 3.
Nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thể hiện những định hướng bản được nêu trong
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể là:

Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh mới

Chiều 27/12/2018 Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ cấp tiểu học, THCS, THPT. Dưới đây là nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 12, mời các bạn cùng theo dõi.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC .............................................................................................................................................. 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................... 4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ................................................................................................................................. 5

Mục tiêu chung ............................................................................................................................................................. 5

2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................................................................................... 6

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ................................................................................................................................................ 8

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung ................................................................................................... 8

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ....................................................................................................................... 8

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ............................................................................................................................................. 9

1. Nội dung khái quát .................................................................................................................................................... 9

2. Nội dung cụ thể ....................................................................................................................................................... 26

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ................................................................................................................................. 48

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ......................................................................................................................... 50

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................... 51

 

Đánh giá bài viết
4 5.530
Văn bản giáo dục Xem thêm