Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nhật

1 72

Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Nhật

Theo chương trình giáo dục mới ngày 27/12/2018, môn Tiếng Nhật là môn học tự chọn, có thể được tổ chức giảng dạy từ lớp 6 đến hết lớp 12. Dưới đây là nội dung chi tiết của chương trình môn tiếng Nhật giáo dục phổ thông mới.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG NHẬT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT

ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.....................................................................................................................................................3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ................................................................................................................3

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH........................................................................................................................................5

Mục tiêu chung ...................................................................................................................................................................5

2. Mục tiêu cụ thể ...............................................................................................................................................................5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .....................................................................................................................................................6

1. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung.........................................................................................................6

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù ............................................................................................................................6

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC..................................................................................................................................................15

1. Nội dung khái quát.........................................................................................................................................................15

2. Nội dung cụ thể..............................................................................................................................................................16

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC........................................................................................................................................33

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC................................................................................................................................34

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH................................................................................34

 

Đánh giá bài viết
1 72
Văn bản giáo dục Xem thêm