Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý

1 1.277
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN VẬT LÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ................................................................................................................................................. 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ......................................................................................................... 4
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ................................................................................................................................. 5
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT .................................................................................................................................................. 5
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ............................................................................................................................................... 8
LỚP 10 ................................................................................................................................................................................. 9
CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 10 .............................................................................................................................................. 15
LỚP 11 ............................................................................................................................................................................... 17
CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 11 .............................................................................................................................................. 22
LỚP 12 ............................................................................................................................................................................... 24
CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 12 .............................................................................................................................................. 28
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC .................................................................................................................................. 31
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC ....................................................................................................................... 33
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ................................................................ 34
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Vt học ngành khoa học nghiên cứu c dạng vận động đơn giản, tổng quát nhất của vật chất và ơngc giữa chúng.
Trong nhà trường phổ thông, giáo dục vật lí được thực hiện ở cả ba cấp học với các mức độ khác nhau.
giai đoạn giáo dục bản (cấp tiểu học cấp trung học sở), nội dung giáo dục vật được đề cập trong các môn
học: Tự nhiên và Xã hội (lớp 1, lớp 2, lớp 3); Khoa hc (lớp 4, lớp 5); Khoa học tự nhiên (từ lớp 6 đến lớp 9).
Ở giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp trung học phổ thông), Vật môn học thuộc nhóm môn Khoa học
tự nhiên, được lựa chọn theo nguyện vọng định hướng nghề nghiệp của học sinh. Những học sinh định hướng nghề
nghiệp cần vận dụng nhiều kiến thức, kĩ năng vật lí được học thêm các chuyên đề học tập. Môn Vật lí giúp học sinh tiếp tục
phát triển các phẩm chất, năng lực đã được định hình trong giai đoạn giáo dục bản, tạo điều kiện để học sinh bước đầu
nhận biết đúng năng lực, sở trường của bản thân, có thái độ tích cực đối với môn học. Trên cơ sở nội dung nền tảng đã trang
bị cho học sinh giai đoạn giáo dục bản, Chương trình môn Vật lựa chọn phát triển những vấn đề cốt lõi thiết thực
nhất, đồng thời chú trọng đến các vấn đề mang tính ứng dụng cao là cơ sở của nhiều ngành kĩ thuật, khoa học và công nghệ.
Thí nghiệm, thực hành đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành khái niệm, quy luật, định luật vật . Vì
vậy, Chương trình môn Vật chú trọng rèn luyện cho học sinh khả năng tìm hiểu các thuộc tính của đối tượng vật thông
qua các nội dung thí nghiệm, thực hành dưới các góc độ khác nhau.
Chương trình môn Vật lí coi trọng việc rèn luyện khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để tìm hiểu và giải quyết
mức độ nhất định một số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống; vừa bảo đảm phát triển năng lực vật
biểu hiện của năng lực khoa học tự nhiên, vừa đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp của học sinh.
Thông qua Chương trình môn Vật lí, học sinh hình thành phát triển được thế giới quan khoa học; rèn luyện được sự
tự tin, trung thực, khách quan; cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên; yêu thiên nhiên, tự hào về thiên nhiên của quê hương,
đất nước; tôn trọng các quy luật của thiên nhiên, trân trọng, giữ gìn bảo vệ thiên nhiên, ứng xử với thiên nhiên phù hợp
với yêu cầu phát triển bền vững; đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác,
giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý mới

Chương trình môn Vật lý mới ở phổ thông sẽ coi trọng đánh giá khả năng đề xuất các phương án thí nghiệm và các kỹ năng thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý ngày 27/12/2018.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC........................................................................................................................................ 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH.................................................................................................... 4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH .......................................................................................................................... 5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT...........................................................................................................................................5

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ...................................................................................................................................... 8

LỚP 10 .................................................................................................................................................................. 9

CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 10....................................................................................................................................15

LỚP 11 ..................................................................................................................................................................17

CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 11....................................................................................................................................22

LỚP 12 ..................................................................................................................................................................24

CÁC CHUYÊN ĐỀ LỚP 12....................................................................................................................................28

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ...........................................................................................................................31

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC....................................................................................................................33

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH.....................................................................34

Đánh giá bài viết
1 1.277
Văn bản giáo dục Xem thêm