Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn ngữ văn

2 1.555
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN NGỮ VĂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Hà Nội, 2018
2
MỤC LỤC
Trang
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC ........................................................................................................................................................... 3
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH .................................................................................................................... 4
III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ............................................................................................................................................. 5
IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ........................................................................................................................................................... 7
V. NỘI DUNG GIÁO DỤC ....................................................................................................................................................... 12
LỚP 1 ................................................................................................................................................................................. 18
LỚP 2 ................................................................................................................................................................................. 22
LỚP 3 ................................................................................................................................................................................. 26
LỚP 4 ................................................................................................................................................................................. 31
LỚP 5 ................................................................................................................................................................................. 35
LỚP 6 ................................................................................................................................................................................. 40
LỚP 7 ................................................................................................................................................................................. 45
LỚP 8 ................................................................................................................................................................................. 49
LỚP 9 ................................................................................................................................................................................. 54
LỚP 10 ............................................................................................................................................................................... 59
LỚP 11 ............................................................................................................................................................................... 65
LỚP 12 ............................................................................................................................................................................... 71
VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ............................................................................................................................................. 78
VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC .................................................................................................................................. 85
VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH............................................................................... 87
IX. DANH MỤC VĂN BẢN (NGỮ LIỆU) GỢI Ý LỰA CHỌN Ở CÁC LỚP ...................................................................... 92
3
I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC
Ngữ văn môn học thuộc lĩnh vực Giáo dục ngôn ngữ văn học, được học từ lớp 1 đến lớp 12. cấp tiểu học, môn
học này có tên là Tiếng Việt; ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông có tên là Ngữ văn.
Ngữ văn môn học mang tính công cụ tính thẩm - nhân văn; giúp học sinh phương tiện giao tiếp, m cơ sở
để học tập tất cả các môn học hoạt động giáo dục khác trong nhà trường; đồng thời cũng công cụ quan trọng để giáo
dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa, văn học ngôn ngdân tộc; phát triển học sinh những cảm c lành
mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nn ái, vị tha,...
Thông qua các văn bản ngôn từ và những hình tượng nghệ thuật sinh động trong các tác phẩm văn học, bằng hoạt động
đọc, viết, nói nghe, môn Ngữ văn vai trò to lớn trong việc giúp học sinh hình thành phát triển những phẩm chất tốt
đẹp cũng như các năng lực cốt lõi để sống và làm việc hiệu quả, để học suốt đời.
Nội dung môn Ngữ văn mang tính tổng hp, bao gồm c tri thức văn hoá, đạo đức, triết học,... ln quan tới nhiều môn học
hot động giáo dục khác như Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhn và hội, Hoạt động trải
nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghip,… Môn Ngữ văn cũng liên quan mật thiết với cuộc sống; giúp học sinh biết quan
m, gắn n với đời sống thường nhật, biết liên h có năng giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.
Nội dung cốt lõi của môn học bao gồm c mạch kiến thức ng bản, thiết yếu về tiếng Việt văn học, đáp
ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của học sinh ở từng cấp học; được phân chia theo hai giai đoạn: giai đoạn
giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp.
Giai đoạn giáo dục bản: Chương trình được thiết kế theo c mạch chính tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói
nghe. Kiến thức tiếng Việt văn học được tích hợp trong quá trình dạy học đọc, viết, nói nghe. c ngữ liệu được lựa
chọn sắp xếp phù hợp với khả năng tiếp nhận của học sinh mỗi cấp học. Mục tiêu của giai đoạn này giúp học sinh sử
dụng tiếng Việt thành thạo để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống học tập tốt c n học, hoạt động giáo dục khác; hình
thành và phát triển ng lực văn học, một biểu hiện của năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh
phát triển về tâm hồn, nhân cách.

Chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn 2018

Ngữ văn là môn học bắt buộc được học từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học có tên là Tiếng Việt; ở cấp THCS và cấp THPT có tên là Ngữ văn. Mời các bạn cùng tham khảo chương trình phổ thông môn ngữ văn mới nhất do Bộ giáo dục đào tạo ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT
ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC                                                                              

I. ĐẶC ĐIỂM MÔN HỌC.............................................................................................................................. 3

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ...........................................................................................4

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH..................................................................................................................5

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT ............................................................................................................................... 7

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC............................................................................................................................12

LỚP 1 ..........................................................................................................................................................18

LỚP 2 ..........................................................................................................................................................22

LỚP 3 ..........................................................................................................................................................26

LỚP 4 ..........................................................................................................................................................31

LỚP 5 ..........................................................................................................................................................35

LỚP 6 ..........................................................................................................................................................40

LỚP 7 ..........................................................................................................................................................45

LỚP 8 ..........................................................................................................................................................49

LỚP 9 ..........................................................................................................................................................54

LỚP 10 ........................................................................................................................................................59

LỚP 11 .........................................................................................................................................................65

LỚP 12 .........................................................................................................................................................71

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC..................................................................................................................78

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC..........................................................................................................85

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH...........................................................87

IX. DANH MỤC VĂN BẢN (NGỮ LIỆU) GỢI Ý LỰA CHỌN Ở CÁC LỚP ...................................................92

Đánh giá bài viết
2 1.555
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm