Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII

6 50.538

Chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết chương trình hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ kế hoạch của cá nhân về việc thực hiện nghị quyết đại hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết chương trình hành động cá nhân tại đây.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

.........., ngày...tháng...năm...

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội đảng các cấp

Họ và tên: ...............................................................................................................

Đơn vị công tác: ....................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................

Sau khi được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp, là một đảng viên, một lãnh đạo trường học, người đứng đầu chi bộ, căn cứ vị trí, nhiệm vụ công tác được giao, tôi xây dựng kế hoạch chương trình hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, cụ thể nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ tỉnh .................., Đảng bộ huyện ................, Đảng ủy xã ..............; mở rộng hiểu biết cá nhân về nhận thức chính trị và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

- Tập trung khắc phục, giải quyết những tồn tại, hạn chế của của bản thân trong công tác lãnh đạo chỉ đạo chi bộ nhiệm kỳ trước; chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định. Hiểu sâu sắc trách nhiệm triển khai thực hiện, vai trò của người đứng đầu cấp ủy, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội các cấp, các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của các cấp, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và năng lực thực hiện của đơn vị.

- Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động phải có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu cá nhân

+ Không ngừng tự học, tự bồi nâng cao năng lực chính trị, năng lực lãnh đạo, có hiểu biết sâu sắc về nội dung, đường lối được Đảng đề ra thông qua Nghị quyết đại hội các cấp.

+ Kiên định mục tiêu, con đường đã chọn, mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo để thực hiện mục tiêu đã định; có sức chiến đấu cao, không hoang mang, dao động trước khó khăn; không giấu diếm khuyết điểm, sai lầm mà dám thẳng thắn thừa nhận sai lầm, khuyết điểm để tự sửa chữa, không ngừng đổi mới để phát triển.

+ Giữ vững phẩm chất danh dự nhà giáo, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin yêu quý mến.

2. Mục tiêu lãnh đạo chi bộ.

+ Đảm bảo 100% đảng viên trong chi bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết địa hội các cấp.

+ Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh ”.

+ Phấn đấu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký và thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ 100% Đảng viên chi bộ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng (1 lần/tháng); sinh hoạt theo chuyên đề (mỗi quý 1 chuyên đề), đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

+ Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 2 đến 5 (mỗi năm kết nạp từ 1) đảng viên trở lên, bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định.

+ Tăng cường sức chiến đấu của đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác giáo dục địa phương lên tầm cao mới trước năm 2020.

3. Mục tiêu chỉ đạo phát triển đơn vị

3.1. Các mục tiêu tổng quát:

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.

3.2. Các mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu ngắn hạn: Duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt và vượt các tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia, khẳng định thương hiệu nhà trường trên địa bàn của huyện.

- Mục tiêu trung hạn: Đến năm .............. hoàn thành xây dựng CSVC theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Đề nghị công nhân trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn .......... vào đầu năm học ...............

+ Phấn đấu đến tháng .... năm ........., trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Phấn đấu đến năm ..........., trường ..................... đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Trong đó phấn đấu đến năm ............., trường đạt và vượt các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng liên quan đến giáo viên và chất lượng giáo dục.

- Mục tiêu dài hạn: Đến năm ......., phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

+ Chất lượng giáo dục được khẳng định trong tốp những trường có chất lượng cao của Huyện Kim Bảng.

+ Đạt trường chuẩn Quốc gia giai đoạn ............

+ Giữ vững nâng cao các tiêu chí kiểm định chất lượng đạt mức độ 3

3.3. Các chỉ tiêu cụ thể

a. Đội ngũ cán bộ, giáo viên:

+ 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác. Có trên .... % trở lên số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tinh

+ Phấn đấu đến kết thúc nhiệm kỳ số giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện đạt trên .... % tương đương ...... đ/c, GVG cấp tỉnh ...... đ/c ( hiện tại 9 cấp huyện 1 cấp tỉnh)

+ Phấn đấu đến năm ....., có ....... % giáo viên đạt trình độ trên chuẩn.

+ Phấn đấu đến năm ........, ...... % giáo viên đạt loại khá, ....... % đạt loại xuất sắc theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS; ...... % tổ trưởng, tổ phó chuyên môn có trình độ đại học trở lên.

b. Học sinh:

+ Phát triển lớp học:

Năm học

Xếp loại

         

Tổng số HS

         

Tổng số Lớp

         

Tỉ lệ HS/lớp

         

- Kế hoạch huy động: Hàng năm huy động 100% số học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6; Đảm bảo duy trì sĩ số từ 99% trở lên.

- Chất lượng học tập:

+ Kết quả xếp loại trí dục

Năm học

Xếp loại

         

Giỏi

         

Khá

         

T Bình

         

Yếu

         

HSG đạt giải

         

Học đúng tuổi

         

+ Kết quả đức dục: Giữ vững và phát triển đảm bảo các năm học tỉ lệ hạnh kiểm Khá Tốt trên 95%; Tỉ lệ Trung bình dưới 4%; Tỉ lệ Yếu dưới 1%.

+ Hằng năm, duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

+ Phấn đấu tỉ lệ bỏ học không quá 1% năm, tỉ lệ lưu ban không quá 3%.

+ Giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường đạt chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống:

+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

c. Cơ sở vật chất:

+ Từng bước tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất theo lộ trình:

+ Năm học ............: Cải tạo lại khu phòng học đã xuống cấp để bố trí làm các phòng học truyền thống.

+ Năm học ................: Tiến hành cải tạo chuyển đổi mục đích sử dụng khu phòng học truyền thống hiện tại làm các phòng bộ môn, phòng chức năng, xây mới khu vệ sinh dành cho học sinh, làm nhà xe cho học sinh và GV, đổ lại toàn bộ sân trường, cải tạo lại cổng trường.

- Các tổ chức: Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đạt Vững mạnh xuất sắc.

- Hàng năm có từ 80% lao động Tiên tiến trở lên, trong đó có 20% CBGV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở.

- Nhà trường phấn đấu từ năm ............., trường ........... luôn đạt danh hiệu trường tiên tiến trở lên.

3.4. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”

II. LỘ TRÌNH

Giai đoạn 1: Từ năm ......................: Xây dựng CSVC đảm bảo theo tiêu chí của trường THCS thuộc Dự án nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì và giữ vững các tiêu chuẩn 1,2,3,5 trong 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn Quốc gia. Từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn số 4 về CSVC đối với trường đạt chuẩn Quốc gia kết thúc vào đầu năm học ................

Giai đoạn 2: Từ năm ....................: Đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn ......................, Đánh giá ngoài công tác kiểm định chất lượng mức độ 3.

Giai đoạn 3: Từ ..............: Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Phấn đấu xây dựng đơn vị đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc.

III. NHIỆM VỤ

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hành động tới từng CBGV-NV nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:

+ Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình cụ thể thực hiện kế hoạch chung cho toàn trường.

+ Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình nghiên cứu lớn có liên quan đến đơn vị.

+ Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch hành động của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp chung:

- Tuyên truyền trong CBGV và học sinh về nội dung Nghị quyết đại hội đảng các cấp trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của kế hoạch hành động của đảng bộ các cấp và của chi bộ. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí của toàn trường để quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Nghị quyết đại hội các cấp

- Xây dựng Văn hoá nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.

- Tăng cường gắn kết có hiệu quả giữa nhà trường với các cơ quan, đoàn thể doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.

2. Các giải pháp cụ thể

2.1 Thể chế và chính sách

- Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.

- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường đảm bảo sự thống nhất.

2.2 Tổ chức bộ máy:

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV để đáp ứng với yêu cầu công tác, giảng dạy của nhà trường.

- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn trong trường.

- Kiện toàn các tiểu ban để giúp việc cho nhà trường trong từng lĩnh vực hoạt động. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra thường xuyên bằng nhiều hình thức. Tổ chức rút kinh nghiệm sau kiểm tra. Phấn đấu 100% giáo viên phải được kiểm tra ít nhất 01 lần trong năm học.

2.3 Công tác đội ngũ

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, Ngoại ngữ, có phong cách sư phạm mẫu mực, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.

- Định kỳ đánh giá và ghi nhận chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những CBGV có thành tích xuất sắc.

- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ CBGV đầu đàn, cán bộ GV trẻ, có tài năng bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.

- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với nhà trường.

2.4. Nâng cao chất lượng giáo dục:

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Tăng cường giáo dục truyền thống, tuyên truyền giáo dục về phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, giáo dục dân số và vệ sinh môi trường; thực hiện tốt giáo dục thể chất. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.

2.5. Cơ sở vật chất:

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo đầu tư nâng cấp CSVC, phấn đấu có đủ phòng học, phòng bộ môn theo tiêu chí về giáo dục của dự án xây dựng nông thôn mới, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn Quốc gia trong giai đoạn mới.

- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, phòng học bộ môn, khu làm việc của CB-GV-NV, sân chơi bãi tập của học sinh.

- Tiếp tục đầu tư máy tính và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng cáp quang và Internet.

2.6. Kế hoạch - tài chính:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thu chi tài chính theo luật ngân sách và quy chế chi tiêu nội bộ, công khai theo quy định.

- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu, chi.

2.7 Tổ chức hoạt động Đoàn - Đội và các tổ chức đoàn thể khác:

- Duy trì tốt hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thường xuyên, các hoạt động văn hoá - văn nghệ - TDTT…Tích cực duy trì nề nếp, cải tiến các hoạt động để có ý nghĩa thiết thực trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Công Đoàn làm nòng cốt trong phong trào thi đua của giáo viên, phối hợp tốt với nhà trường trong việc động viên CBGV-NV thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đầy đủ, kịp thời mọi chế độ chính sách, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ giáo viên.

2.8.Công tác xây dựng Đảng

Củng cố chi bộ vững mạnh, làm tốt công tác xây dựng Đảng, kết nạp từ 1 đến 5 Đảng viên mới trong mỗi năm học. Phấn đấu có 50 đến 70% CBGVNV là Đảng viên.

2.9. Công tác xã hội hoá:

- Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu với các cấp Uỷ Đảng, chính quyền địa phương đổi mới nhận thức về giáo dục, tích cực đầu tư cho giáo dục, làm tốt công tác khuyến học - khuyến tài thông qua việc tổ chức thành công Đại hội giáo dục xã.

- Tham mưu với UBND xã, thoả thuận thống nhất với Hội CMHS hàng năm để huy động nguồn kinh phí xã hội hoá giáo dục hỗ trợ nhà trường.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.

- Phối hợp chặt chẽ với CMHS trong việc huy động và giáo dục học sinh. Tích cực tuyên truyền cho PHHS tham gia BHYT, BHTT cho học sinh và tổ chức tốt hoạt động YTHĐ.

- Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội ủng hộ và phối hợp trong công tác giáo dục.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban lãnh đạo nhà trường, BCH chi bộ:

Theo nhiệm vụ được phân công, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn và nguồn lực.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của tổ, hợp tác với các tổ chức trong nhà trường.

3. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:

- Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

4. Đối với học sinh:

- Không ngừng học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học Trung học hoặc học nghề.

- Ra sức rèn luyện đạo đức để trở thành những người công dân tốt.

5. Hội cha mẹ học sinh:

- Tăng cường giáo dục gia đình, quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.

- Hỗ trợ tài chính, cơ sở vật chất, cùng với nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch hành động.

6. Các Tổ chức Đoàn thể trong trường:

- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường.

- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch hành động của nhà trường.

7. Kiến nghị với các cơ quan hữu trách:

- Đối với Phòng GD&ĐT huyện ......................: Tạo điều kiện thuận lợi cho trường, giúp nhà trường thực hiện nội dung theo đúng Kế hoạch các hoạt động của nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển. Hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động.

- Đối với UBND xã Khả Phong, UBND huyện .....................: UBND xã ...................... có cơ chế đầu tư xây dựng CSVC theo các tiêu chí giáo dục của dự án phát triển nông thôn mới để nhà trường thực hiện Kế hoạch hành động.

 

Người viết

Đánh giá bài viết
6 50.538
Thủ tục hành chính Xem thêm