Chương trình hành động cá nhân năm 2018 (mẫu không phải là Đảng viên)

1 8.155

Chương trình hành động cá nhân năm 2018

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2018, bản không phải là Đảng viên trong bài viết này. Chương trình hành động cá nhân đưa ra cam kết về đạo đức, lối sống, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Mẫu chương trình hành động cá nhân năm 2018

PHÒNG GD & ĐT ……………            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG …………………….                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày tháng năm 20

CHƯƠNG TRÌNH

Hành động cá nhân năm 20

Họ và tên: ………………………………………………….

Chức vụ: ……………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường …………………………………...

- Căn cứ : Công văn số ……….., ngày …………. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh …………….

- Căn cứ: Công văn số ………….., ngày … tháng … năm 20… của Ban thường vụ Huyện ủy …………. về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân

- Căn cứ: Công văn Số ………… V/v xây dựng chương trình công tác trọng tâm cùa tố chức và xây dựng chương trình hành động cá nhân năm 20...

Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương

1. Về tư tưởng chính trị

- Bản than tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cập nhật kiến thức mới, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập, bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cá nhân theo kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2010 của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hằng năm.

- Có tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Về đạo đức, lối sống

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.Có long nhân ái, bao dung độ lượng, đối xử hòa nhã với học sinh, đồng nghiệp.

- Luôn tuân thủ những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm. - Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ xã hội.

- Đề cao tinh thần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 - 10 - 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

3. Về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Đề cao tinh thần ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quỵết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vê tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Nâng cao ý thức chính trị nhằm phê phán, lên án những thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội và những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, ” tự chuyển hóa”.

- Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của bản thân khi cấp quản lý đã kiểm điểm, đánh giá.

4. Về trách nhiệm nêu gương

- Gương mẫu trong thực hiện tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Sẵn sang hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung. - Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế; gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

-Đề cao tinh thần nêu gương của cá nhân theo Quy định số 101-QD/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp", Quyết định số ……….. ngày ……… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành "Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh ……….".

- Uu tiên hàng đầu thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị "về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên".

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm

Nhiệm vụ, công việc chủ yếu sẽ làm theo vị trí công việc, công tác đảm nhiệm, gắn với nhiệm vụ chính trị do chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thê chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị giao cho như sau:

1. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 9A; quan tâm đời sống, tâm tư tình cảm của học sinh, luôn sát sao đến nơi ăn ở, sức khỏe của học sinh. Duy trì sĩ số lớp.

2. Giảng dạy môn toán lớp 9A, toán 6B; GDCD khối 9 (A, B, C). Tôi luôn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn nhà trường.

3. Tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động của ngành, địa phương, nơi cư trú.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện đời sống văn hóa mới.

III. Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi xin cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

Người xây dựng chương trình

Đánh giá bài viết
1 8.155
Thủ tục hành chính Xem thêm