Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022

Mẫu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ

VnDoc.com mời các bạn tham khảo mẫu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 - 2022 trong bài viết này. Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ gồm 3 phần: Quan điểm chỉ đạo chung, Một số nội dung chủ yếu và tổ chức thực hiện. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Kịch bản điều hành Đại hội chi bộ 2020 - 2022

ĐẢNG BỘ …………………….

CHI BỘ ………………………………

Số: … /KH-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

…………, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 20…-20…

----------------------------------------

Thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ ……………, nhiệm kỳ 20…-20…, chi bộ và nhà trường xây dựng chương trình hành động như sau:

I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHUNG

Để thực hiện tốt Nghị quyết của đại hội trước hết cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhằm tạo ra sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức trong toàn trường về quan điểm, chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp lớn mà đại hội đã đề ra. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động phù hợp để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển KT-XH-ANQP của xã …………….. Trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu sau:

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, CBVC và học sinh trong toàn trường về cơ hội, thách thức; nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, nhận thức về luật pháp, nắm vững các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBVC và học sinh về vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và xây dựng, phát triển nhà trường.

-Quán triệt và tăng cường nghiên cứu, thực hiện nghị quyết về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Đảng.

2. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của trường và ngành GD-ĐT. Nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng giáo dục.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể để đổi mới phương thức quản lý, phát huy vai trò nòng cốt của chỉ bộ, của chi ủy. Tăng cường công tác giám sát đánh giá theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục, theo quy định trường chuẩn quốc gia. Tích cực thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học.

- Đẩy mạnh việc bồi dưỡng, phụ đạo học sinh; thu hút học sinh vào các hoạt động tập thể, chú trọng giáo dục kỹ năng sống.

- Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy và học.

- Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên được tham dự các lớp học bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ.

- Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt, tăng cường việc kiểm tra quản lý giờ giấc và chất lượng giảng dạy; đẩy mạnh công tác kiểm tra giáo dục nhằm đưa công tác giảng dạy và học tập đi vào nề nếp. Đảm bảo tính công bằng, khách quan, nghiêm túc trong kiểm tra, đánh giá. Kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực trong quá trình dạy và học ở nhà trường.

-Tăng cường cơ sở vật chất - thiết bị đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của chất lượng giáo dục

- Thực hiện tốt chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, chường trình ngoại khóa. Quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn giáo dục công dân, đảm bảo tốt trật tự an toàn trong nhà trường, không để xảy ra điểm nóng hoặc các tình huống phức tạp về an ninh chính trị trong cán bộ, giáo viên, học sinh.

- Làm tốt công tác thi đua. Động viên và tổ chức tốt CBVC, học sinh tham gia các chương trình từ thiện, chương trình bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, không để cho ma tuý và các tệ nạn xã hội xuất hiện trong Nhà trường.

3. Lãnh đạo chi bộ thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên. Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân.

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường giáo dục rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đảng viên CBVC và học sinh. Đề cao lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư; tinh thần đoàn kết nội bộ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về chính trị, có bản lĩnh, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ hàng năm, chú ý đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

- Thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; mở rộng dân chủ đồng thời tăng cường kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong bàn bạc, thảo luận và xây dựng nghị quyết. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

- Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động gắn nội dung với chức năng của tổ chức mình, tạo sự phối hợp thống nhất chặt chẽ, đồng bộ trong mọi hoạt động của trường nhằm phát huy sức mạnh của tất cả CBVC và học sinh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ thực sự vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Trước hết chi bộ cần tổ chức việc học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là chương trình hành động của đại hội Đảng bộ ………….. lần thứ …, nhằm nâng cao sự thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn chi bộ về những quan điểm, chủ trương của Đảng bộ. Trên cơ sở đó, các tổ chuyên môn xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với tình hình, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Chi bộ căn cứ vào chương trình hành động này cụ thể hóa kế hoạch tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết về nhiệm vụ năm học và Nghị quyết hàng tháng.

3. Chi bộ cần tăng cương chỉ đạo các cá nhân, các tổ chuyên môn xây dựng các chỉ tiêu về chất lượng GD, đồng thời xây dựng chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, tăng cường công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, quản lý và giáo dục đảng viên rèn luyện tu dưỡng tốt, phấn đấu xây dựng chi bộ thành chi bộ vững mạnh tiêu biểu và 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tổ chức đoàn thể quần chúng (Hội đồng trường, Công đoàn, Đội TNTP, Đoàn TN) tiếp thu sự chỉ đạo của chi ủy, và tổ chức đoàn thể cấp trên, phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của chi bộ.

Trên đây là kế hoạch và chương trình hành động của chi bộ trường ………..nhiệm kỳ 20…-20... Các cán bộ, giáo viên, các tổ chức đoàn thể căn cứ chương trình hành động này tiến hành xây dựng chương trình hành động của mình để tổ chức và triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Nơi nhận:
- Đảng ủy xã (Báo cáo);
- Lưu: CB.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Đánh giá bài viết
1 25.386
Thủ tục hành chính Xem thêm