Chuyên đề Các dạng đặc biệt của câu bị động trong tiếng Anh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CHUYÊN ĐỀ: CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU BỊ ĐỘNG
STRUCTURE 1
Somebody + want/ like/ expect + someone to do something
Somebody + want/ like/ expect + something + to be done
EX: Our teacher wants us to prepare our lessons carefully./ Our teacher wants our lessons to be
prepared carefully.
STRUCTURE 2
Somebody + agree/ arrange/ determind/ decide + to do something
Somebody + agree/ arange/ determind/ decide + that something + should be + done
EX:
She decided to rebuild the house.
She decided that the house should be rebuilt.
STRUCTURE 3
Something + need(s) + doing (also: want+ v-ing/ require+v-ing)
Something + need(s) + to be done (also: want+ to be done/ require+to be done)
EX:
The house needs cleaning. (passive meaning) These flowers require watering.
The house needs to be cleaned. These flowers require to be watered.
You don’t need to prepare the lesson (active) The chickens need feeding
The lesson doesn’t need to be prepared. The chickens need to be fed.
The lesson doesn’t need preparing.
STRUCTURE 4
A. PRESENT MEANING
people + think/ expect/ believe/ estimate/ say/ report/ suppose/ hope/ declare/ rumour +
that+someone + do something (active) PASSIVE
PASSIVE
TYPE 1
It is
thought/ expected/
believed/
estimated/ said/ reported
supposed/ hoped/ declared/
Rumoured
that someone + do something
TYPE 2
Someone
is
to do something
EX:
People think that he drives dangerously. (active)
It is thought that he drives dangerously. (type 1)
He is thought to drive dangerously. (type 2)
B. PAST MEANING
people + think/ expect/ believe/ estimate/ say/ report/ suppose/ hope/ declare/ rumour + that +
someone + did something (active) PASSIVE
PASSIVE
TYPE 1
thought/ expected/ believed/
estimated/ said/ reported
supposed/ hoped/ declared/
Rumoured
that someone + did something
TYPE 2
to have done something
EX:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
People think that he drove dangerously. (active)
It is thought that he drove dangerously. (type 1)
He is thought to have driven dangerously. (type 2)
NOTE:
It’s your duty to do something
You are supposed to do something (bổn phận của bạn là….)
EX:
It’s your duty to lock all the doors.
You are supposed to lock all the doors.
STRUCTURE 5
Somebody + see/ make/ let + someone + do + something (active)
Someone is seen/ made + to do something (passive)
Someone is let + do something (passive) but we often say: someone is (not) allowed to do
something
EX:
He made me stay outside yesterday. (active)
I was made to stay outside yesterday.
The teacher let us go home early last week. (active)
We were let go home early by the teacher last week = We were allowed to go home early by the
teacherlast week.
I saw the thief climb the wall. (active)
The thief was seen to climb the wall.
STRUCTURE 6
Somebody + have + someone + do something
Somebody + get + someone + to do something
Somebody + have + something + done
EX: He had his waiter carry the luggage home.
He had the luggage carried home by the waiter.
I got the postman to post the letter for me.
I had the letter posted for me by the postman.
STRUCTURE 7
Don’t do something (active) something musn’t be done
It’s impossible to do something (active) something can’t be done
It’s possible to do something (active) something can be done
EX: Don’t touch this switch
This switch musn’t be touched
It is impossible to do this
This can’t be done.
STRUCTURE 8
Somebody + advise/ beg/ urge/ recommand someone to do something (active)
Cách 1: someone is advised/ begged/ urged/ recommanded to do something
Cách 2: somebody advise/ beg/ urge/ recommand that something should be done
EX: He advised me to sell the car.
I was advised to sell the car.
He advised that the car should be sold.
STRUCTURE 9
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Somebody + agree/ arrange/ determine/ decide/ is deternined/ is anxious +to do something
(active)
Somebody + agree/ arrange/ determine/ decide/ is deternined/ is anxious + that something should
be done
EX: She decided to rebuild the house.
she decided that the house should be rebuilt.
STRUCTURE 10
Somebody + insist/ advise/ propose/ recommand/ suggest + doing something (active)
Somebody insist/ advise/ propose/ recommand/ suggest that something should be done
EX:
He suggested selling the radio
He suggested that radio should be sold.
STRUCTURE 11
Mệnh lệnh thức (imperative) + Object S + should/ must + be +P2/ Let+object+be+P.P
EX: Turn on the lights. Open your book, please!
The lights should be turned on. Let your book be opened, please!
EXERCISES
A. MULTIPLE CHOICE
1. All bottles _________ before transportation.
A. frozen B. is frozen C. was frozen D. were frozen
2. Everything that _________ remained a secret.
A. had be overheard B. had been overheard
C. had been overheared D. would had been overheard
3. Everything ___________________________.
A. were forbidden B. is forbidden C. is forbidded D. are forbidden
4. Everything___________________________.
A. are going to be forgotten B. is going to be forgotten
C. is going to be forgot D. were going to be forgotten
5. I___________________________.
A. have not given the money B. have not been given the money
C. have not been give the money D. have not be given the money
6. It _________ for years.
A. has not be known B. had not been known
C. had not be known D. have not been known
7. It _________ that learning English is easy.
A. are said B. said C. is said D. is sayed
8. John and Ann___________________________.
A. were not mislead B. were not misleeded
C. was not misled D. were not misled
9. Our horses ___________________________.
A. are well feeded B. are well fed C. is well fed D. is well feeded
10. Peter and Tom _________ in an accident yesterday.
A. is hurt B. is hurted C. were hurt D. were hurted
11. South Florida and HawaiI _________ by a hurricane.
A. is hit B. have been hit C. have are hit D. has been hit

Câu bị động trong tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Chuyên đề Các dạng đặc biệt của câu bị động trong tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải bao gồm lý thuyết kèm bài tập thực hành sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hiểu sâu hơn dạng ngữ pháp tiếng Anh này. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

Đánh giá bài viết
7 6.404
Bài tập ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm