Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng CNTT ở Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm - Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng CNTT ở Tiểu học

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết sáng kiến kinh nghiệm - Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng CNTT ở Tiểu học để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ công tác chỉ đạo cũng như việc quản lý CNTT trong trường tiểu học. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết tại đây.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tác giả sáng kiến kinh nghiệm: ..........................................................................

Họ và tên: ...........................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................

Trình độ chuyên môn: .........................................................................................

Đơn vị công tác: .................................................................................................

Nội dung sáng kiến, kinh nghiệm: ......................................................................

1. Đặt vấn đề:

1.1. Lý do chọn đề tài:

Theo yêu cầu đổi mới của giáo dục Tiểu học hiện nay là từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục Tiểu học theo đồng bô, phù hợp tiên tiến và gắn với giáo dục phổ thông chuẩn bị cho trẻ học tiếp lên. Ngày nay, khi công nghệ thông tin càng phát triển thì việc ứng dụng công nghệ thông tin (ƯDCNTT) vào tất cả các lĩnh vực là một điều tất yếu. Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, công nghệ thông tin bước đầu đã được ứng dụng trong công tác quản lý và đưa vào giảng dạy học tập. Do vậy đối với ngành giáo dục, việc vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy đã đem lại một hiệu quả thật tích cực. Thông tin được cập nhật nhanh chóng và chính xác. Hòa nhập với xu thế chung của thời đại, nhằm thúc đẩy tiến trình đổi mới nhà trường theo hướng hội nhập, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học ...................., trường tiểu học Ninh Xuân đã áp dụng những ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý và giảng dạy nhằm đổi mới quá trình quản lý và phương pháp dạy học. Do vậy tôi nhận thấy việc áp dụng những thành tựu công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý nên tôi đã chọn nghiên cứu về: "Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học".

1.2. Mục đích nghiên cứu:

- Nhằm giúp đỡ cán bộ giáo viên nhà trường làm việc nhanh, hiệu quả trong công tác thực hiện nhiệm vụ giáo dục, cũng như công tác giảng dạy. Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên có cơ hội giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác, cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày.

- Rèn cho mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên có kỹ năng trong công tác truy cập Internet để tìm kiếm thông tin cũng như tìm kiếm các tư liệu phục vụ nhiệm vụ công tác giáo dục.

- Rèn luyện cho bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ kinh nghiệm trong công tác khai thác, ứng dụng công nghệ và sử dụng công nghệ thông tin.

1.3. Đối tượng nghiên cứu:

- Là cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường tiểu học .................

1.4. Phạm vi nghiên cứu:

- Tại trường tiểu học ..................

1.5. Phương pháp nghiên cứu:

- Sáng kiến kinh nghiệm: "Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học". Tôi đã sử dụng một số phương pháp sau:

+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

+ Phương pháp đàm thoại.

+ Phương pháp quan sát.

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

2. Giải quyết vấn đề.

2.1. Cơ sở lý luận.

- Quán triệt và thực hiện tinh thần văn bản số: ................ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học ................. ra ngày ............ Công văn số .................... về việc tổ chức chuyên đề “Hiệu quả sử dụng ƯDCNTT trong dạy học” ra ngày ...................Tiếp tục đổi mới phương pháp quản lý, khuyến khích và động viên đội ngũ sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy, tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới cách soạn giáo án, góp phần đem lại cho học sinh những giờ dạy thật sự bổ ích và sinh động. Có thể nói việc vận dụng những ứng dụng công nghệ thông tin đã đem lại những hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình quản lý và giảng dạy tại trường tiểu học .............. trong năm học .............

2.2. Cơ sở thực tế:

- Đối với công tác quản lý giáo dục tại nhà trường, việc vận dụng ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo ra một phương thức nhẹ nhàng trong việc thực hiện hồ sơ, sổ sách và báo cáo. Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, nếu chúng ta có sự cân nhắc và chọn lựa nội dung kiến thức cần truyền thụ cho học sinh hợp lý thì giáo án điện tử là một trong những hình thức đổi mới hiệu quả. Trước tình hình này, trong năm học này được chỉ đạo của Sở GD - ĐT ................., phòng giáo dục ................... đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn và bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên những kỹ năng cơ bản để vận dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy như: Tin học A, Internet... Qua các lớp tập huấn này, trình độ tin học, phương pháp quản lý và giảng dạy của đội ngũ CBQL, giáo viên đã từng bước được nâng lên rõ rệt. Tất cả cán bộ giáo viên đều nhận thấy việc áp dụng những thành tựu công nghệ thông tin vào quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục là một việc làm vô cùng cần thiết và hợp lý.

2.3. Giải pháp thực hiện:

2.3.1 Các giải pháp cụ thể:

a, Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên(CB,GV,NV).

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho CB,GV, NV thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo chuyên đề thông qua dự giờ thăm lớp và qua việc triển khai các cuộc thi có ứng dụng công nghệ thông tin do ngành tổ chức.

- Phát động sâu rộng thành phong trào và đề ra yêu cầu cụ thể về số tiết ứng dụng công nghệ thông tin (1tiết/tháng) đối với mỗi giáo viên để chính họ qua áp dụng thấy được hiệu quả và sự cần thiết của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đặc biệt đối với đổi mới phương pháp dạy học.

b, Nâng cấp trình độ tin học cho dội ngũ:

- Tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ tin học. Bố trí sắp xếp để CB, GV, NV được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng do ngành tổ chức.

- Bố trí sắp xếp và đầu tư trang thiết bị tin học, phòng máy, kết nối máy cho từng CB, GV, NV có điều kiện truy cập.

c, Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin:

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi về kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Từng CB, GV, NV luôn có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn như hướng dẫn soạn giáo án: powerpoint...

- Động viên CB, GV, NV tích cực học tập, khiêm tốn học hỏi luôn cầu tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp lãnh đạo nhà trường phải là bộ phận kết nối, tạo ra môi trường học hỏi chuyên môn tích cực.

- Để đạt được hiệu quả thì trước tiên BGH và tổ trưởng chuyên môn luôn đi sâu đi sát đi đầu gương mẫu càng học hỏi cùng làm với giáo viên thì mới hiểu được họ yếu ở điểm nào, gặp khó khăn ở khâu nào? cần giúp đỡ gì? Nói đi đôi với làm luôn được coi là biện pháp hữu hiệu nhất để thúc đẩy phong trảo công nghệ thông tin phát triển.

- Yêu cầu mỗi giáo viên phải lập 1 địa chỉ Email cố định với nhà trường. Để tham gia có chất lượng nhà trường cần lên kế hoạch cụ thể từ khâu chọn cử giáo viên, tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, động viên tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho giáo viên.

Mời bạn đọc cùng tải về bản DOC hoặc PDF để xem đầy đủ nội dung thông tin

Đánh giá bài viết
1 682
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm