Công văn 1006/NGCBQLGD-NG thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG - Chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Công văn 1006/NGCBQLGD-NG thực hiện chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ban hành ngày 05 tháng 09 năm 2016. Nội dung chi tiết của Công văn mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ được chế độ trả lương, phụ cấp khác đối với người lao động.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ
QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1006/NGCBQLGD-NG
V/v: thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2016

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh

Phúc đáp công văn số 2654/GDĐT-TC ngày 11/8/2016 của Quý Sở về việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trả lời như sau:

1. Về thời gian nghỉ thai sản trùng thời gian nghỉ hè

Theo khoản 7 Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm.

Do đó trường hợp viên chức giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè (tháng 6 và tháng 7) thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí tiếp thời gian nghỉ hè theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (ban hành kèm theo thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT) hoặc thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm (nếu không bố trí được thời gian nghỉ hè cho giáo viên) Theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động; khoản 2 Điều 2 Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Về thực hiện giảm giờ dạy, trả lương làm thêm giờ

2.1. Về giảm giờ dạy cho Bí thư đảng bộ, Bí thư chi bộ

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 quy định: Giáo viên kiêm bí thư đảng bộ, bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng I được giảm 4 tiết/tuần, các trường hạng khác được giảm 3 tiết/tuần. Cơ sở giáo dục phổ thông có Đảng bộ thì Bí thư Đảng bộ nhà trường căn cứ tình hình thực tế thống nhất với Hiệu trưởng quyết định việc giảm trừ tiết dạy đối với giáo viên kiêm bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhà trường đảm bảo quyền lợi phù hợp với quyền lợi của Bí thư Đảng bộ nhà trường.

2.2. Về trả lương làm thêm giờ

- Đối với nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT/BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

- Đối với các vị trí hỗ trợ, phục vụ được quy định định mức số người làm việc trong Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 và Thông tư liên tịch số 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2008 thực hiện theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 1 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với các bộ, công chức, viên chức, cụ thể: Viên chức phải làm thêm giờ do tính chất công việc thì cơ quan quản lý bố trí nghỉ bù cho những giờ làm thêm hoặc thanh toán chế độ làm thêm giờ (hạn chế việc phải làm thêm giờ và ưu tiên bố trí nghỉ bù).

- Đối với các vị trí hỗ trợ, phục vụ làm hợp đồng khác thì chế độ làm việc và chế độ làm thêm giờ được thể hiện trong hợp đồng lao động theo quy định.

Trân trọng./.


Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Cục trưởng (để b/c);
  • Lưu VT.

K/T CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Thúy Hồng

 

Thuộc tính văn bản: Công văn 1006/NGCBQLGD-NG

Số kí hiệu 1006/NGCBQLGD-NG
Ngày ban hành 05/09/2016
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Phạm Vũ Luận
Đánh giá bài viết
1 284
Lao động - Tiền lương Xem thêm