Công văn 1050/TCHQ-TXNK

1 93

Công văn 1050/TCHQ-TXNK về trị giá tính thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 1050/TCHQ-TXNK
V/v: Trị giá tính thuế hàng NK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo.
(Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 012013/TCHQ ngày 01/02/2013 của Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo khiếu nại về việc trị giá tính thuế mặt hàng Sữa non Good Health, xuất xứ New Zealand nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ danh mục rủi ro cấp Cục ban hành kèm theo công văn số 1553/HQHN-TXNK ngày 16/07/2012. Theo đó, mặt hàng Sữa non Good Health, xuất xứ New Zealand thuộc danh mục quản lý rủi ro cấp Cục của Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Căn cứ điểm 3.2 khoản 3 Điều 23 điểm 1.1 khoản 1 Điều 26 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính thì việc xây dựng, kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng nêu trên thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Từ các căn cứ nêu trên, đề nghị Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư Hoàng Đạo được biết./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hà Nội (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Hoàng Việt Cường

Đánh giá bài viết
1 93
Xuất - Nhập khẩu Xem thêm