Công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

1 8.822

Công văn 1288/HTQTCT-HT - Điều chỉnh biểu mẫu hộ tịch kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã ban hành Công văn 1288/HTQTCT-HT về việc điều chỉnh một số một số biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư 15/2015/TT-BTP. Theo đó, để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất và hạn chế các lỗi kỹ thuật hoặc sai sót, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh sửa một số biểu mẫu hộ tịch. 

Thông tư 04/2016/TT-BTP quy định nội dung hoạt động thống kê ngành Tư pháp

Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC
-------- 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1288/HTQTCT-HT
V/v điều chỉnh một số biểu mẫu hộ tịch ban hành
kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2016

Kính gửi: Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, cơ quan đăng ký hộ tịch trên cả nước đã triển khai thực hiện Luật hộ tịch, các văn bản quy định chi tiết thi hành, sử dụng các biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp, đáp ứng được yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân. Tuy nhiên, theo phản ánh của địa phương, vẫn có một số biểu mẫu hộ tịch còn bị lỗi, chưa bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phản ánh của địa phương và thực hiện rà soát thực tế, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thấy các biểu mẫu hộ tịch chủ yếu là bị lỗi về kỹ thuật trình bày, sai sót trong phần chú thích, hướng dẫn. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đã chỉnh sửa các biểu mẫu này (có các biểu mẫu đã chỉnh sửa kèm theo) và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thông báo để các Sở Tư pháp thông tin tiếp cho các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa phương biết, tải về để sử dụng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất./.

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
  • Cục CNTT (để biết);
  • Lưu: VT (Lâm). 
Nguyễn Công Khanh

DANH MỤC
CÁC BIỂU MẪU HỘ TỊCH BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BTP ĐƯỢC CHỈNH LÝ, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 1288/HTQTCT-HT ngày 15/9/2016)

STT Biểu mẫu
được điều chỉnh
Nội dung điều chỉnh Ghi chú
1 Tờ khai đăng ký khai sinh, Trích lục khai sinh (bản sao); Tờ khai đăng ký lại khai sinh; Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (bản chính, bản sao) Điều chỉnh phần khai về người cha, người mẹ, bảo đảm thống nhất theo trình tự phần khai về mẹ trước, phần khai về cha sau.  
2 Trích lục kết hôn (bản sao)  Hướng dẫn cho phép bổ sung thêm nội dung thể hiện ngày tháng năm xác lập quan hệ hôn nhân trong trường hợp đăng ký lại kết hôn, đăng ký hôn nhân thực tế và thực hiện lại việc đăng ký kết hôn theo quy định tại Điều 13 Luật HNGĐ tại mục Ghi chú  
3 Tờ khai ghi chú thay đổi hộ tịch, Trích lục ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác (bản chính, bản sao)  Chỉnh lý tên cho phù hợp với Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư  
  Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Chỉnh lý phần ghi nội dung đề nghị thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  
  Tờ khai, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  Chỉnh lý phần Chú thích cho thống nhất về thuật ngữ.  
  Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch  Bổ sung thêm mục "Ngày, tháng, năm sinh" của người yêu cầu  
Đánh giá bài viết
1 8.822
Quyền Dân sự Xem thêm