Công văn 131/GSQL-GQ3

1 34

Công văn 131/GSQL-GQ3 về thủ tục nhập hàng theo chế độ quà biếu, tặng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
Số: 131/GSQL-GQ3
V/v: Thủ tục nhập hàng theo
chế độ quà biếu, tặng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
(Chi nhánh Hải Dương - KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương)

Trả lời công văn số 0602/CPHD ngày 06/02/2013 của Chi nhánh Hải Dương - Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu lô hàng là Hệ thống phun chất phụ gia dạng lỏng vào cám viên theo chế độ quà tặng, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng được quy định cụ thể tại Điều 69, 70, 71 và 73 Phần III Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Về áp mã HS: để xác định lô hàng là thiết bị đồng bộ của một hệ thống; người khai hải quan thực hiện các thủ tục kê khai, phân loại và tính thuế đối với hàng hóa theo quy định tại Điều 97 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về “thủ tục kê khai, phân loại, tính thuế đối với máy móc, thiết bị thuộc Chương 84 và 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi là tổ hợp, dây chuyền, đáp ứng chú giải 3, 4, 5 Phần XVI của Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam”

Đề nghị Công ty nghiên cứu kỹ các quy định nêu trên và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thủ tục cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Việt Đức

Đánh giá bài viết
1 34
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm