Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ

Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ - Lịch nghỉ lễ, tết năm 2019

Ngày 11/04/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 1400/LĐTBXH-ATLĐ về việc nghỉ Tết Âm lịch và hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào dịp nghỉ lễ năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Mời các bạn tham khảo.

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/LĐTBXH-ATLĐ
V/v ngày nghỉ lễ, tết năm 2019

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 Kính gửi: ……………………………………………….

Từ năm 2010 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi này đã đem lại các lợi ích thiết thực như hoạt động của các cơ quan đơn vị được liên tục, không ngắt quãng, người lao động được nghỉ liền nhiều ngày để chủ động sắp xếp, giải quyết công việc riêng của cá nhân.

Qua rà soát các ngày nghỉ lễ, tết năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất phương án nghỉ lễ, tết âm lịch năm 2019 để lấy ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhằm hoàn thiện phương án nghỉ Tết Âm lịch và các dịp nghỉ lễ năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị quý Cơ quan góp ý dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và các phụ lục kèm theo, gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 29/4/2018.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để báo cáo);
- Lưu: VT, ATLĐ (03 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Lê Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 40

Video đang được xem nhiều

Lao động - Tiền lương Xem thêm