Công văn 14972/BTC-QLCS năm 2016 xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất

Công văn 14972/BTC-QLCS năm 2016 - Xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 14972/BTC-QLCS về xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất. Theo đó, việc di dời trên địa bàn Thành phố Hà Nội được thực hiện theo đúng quy định. Mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền với đất

Quyết định 1161/QĐ-BXD về việc suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

BỘ TÀI CHÍNH
----------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 14972/BTC-QLCS
V/v xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân
trong khuôn viên cơ sở nhà, đất 
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;

- Các Tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 3 Công văn số 4094/VPCP-KTN ngày 30/5/2016 về kết quả kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp lại nhà, đất đã được phê duyệt của các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công Văn số 2107/BXD-KHTC ngày 27/9/2016 và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 5208/UBND-KT ngày 6/9/2016, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế thực hiện phương án xử lý nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên các cơ sở nhà, đất (đối với trường hợp nhà, đất đã bố trí làm nhà ở nhưng không đủ điều kiện chuyển giao về Thành phố để quản lý theo chính sách về nhà ở, đất ở) như sau:

1. Việc xác định chi phí hỗ trợ di dời

Các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế có cơ sở nhà, đất đang bố trí làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân có văn bản đề nghị tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có cơ sở nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cấp huyện) phối hợp xác định chi phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

2. Việc di dời được thực hiện như sau:

a) Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương quản lý tổ chức thực hiện việc di dời các hộ gia đình, cá nhân. Việc chi trả khoản hỗ trợ di dời cho các hộ gia đình, cá nhân căn cứ theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc trung ương gửi kết quả về Bộ Tài chính trước ngày 31/12/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương

- Đối với các Bộ, ngành có nguồn kinh phí thu được từ sắp xếp lại nhà, đất thì được sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất.

- Đối với các Bộ, ngành không có nguồn kinh phí thu được từ sắp xếp lại nhà, đất thì:

  • Trường hợp cơ sở nhà, đất có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân được bố trí trong vốn đầu tư của dự án.
  • Trường hợp cơ sở nhà, đất không có dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc thì kinh phí hỗ trợ di dời được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính có ý kiến để quý Cơ quan biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như trên;
  • Bộ Xây dựng;
  • UBND TP Hà Nội;
  • STC TP Hà Nội;
  • Lưu VT, QLCS (70) 
Nguyễn Hữu Chí
Đánh giá bài viết
1 149
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm