Công văn 1569/BHXH-TCKT về chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người khác

Công văn 1569/BHXH-TCKT - Chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản người khác

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn nội dung hướng dẫn trả lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác kèm theo Công văn 1569/BHXH-TCKT về chuyển tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

Từ năm 2018, đóng bảo hiểm xã hội theo tổng thu nhập

Cách tính mức lương hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội

Từ 2018, muốn hưởng lương hưu tối đa phải đóng thêm 5 năm BHXH

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1569/BHXH-TCKT
V/v chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác
 Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Để thống nhất thực hiện việc người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của mình vào tài khoản cá nhân của người khác; Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 20 Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (Quyết định số 828/QĐ-BHXH), BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH tỉnh) như sau:

1. Khi người hưởng có yêu cầu chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của mình vào tài khoản cá nhân của người khác, BHXH tỉnh hướng dẫn người hưởng lập 01 Thông báo thay đổi hình thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 18-CBH) ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH được bổ sung chỉ tiêu theo hướng dẫn tại Văn bản này hoặc Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01) theo Quyết định số 999/QĐ-BHXH ngày 24/9/2015 của BHXH Việt Nam ban hành Quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, ghi rõ tên chủ tài khoản, số tài khoản cá nhân, ngân hàng nơi mở tài khoản gửi Đại diện chi trả hoặc cơ quan BHXH.

2. BHXH tỉnh thông báo thông tin thay đổi của người hưởng cho cơ quan Bưu điện để thực hiện quản lý người hưởng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Quyết định số 828/QĐ-BHXH.

3. Về mẫu biểu: Bổ sung chỉ tiêu "Tên chủ tài khoản" vào mẫu số 18-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 828/QĐ-BHXH (biểu mẫu sửa đổi đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận: KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
  • Như trên;
  • Tổng Giám đốc (để b/c);
  • TCT Bưu điện Việt Nam (để p/h);
  • CSXH;
  • Lưu: VT, TCKT (2). 
Nguyễn Đình Khương

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

PHỤ LỤC
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

(Ban hành kèm theo Công văn số 1569/BHXH-TCKT ngày 08/5/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tiền lương hưu, trợ cấp BHXH vào tài khoản người khác)

Mẫu 18-CBH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận/huyện/thị xã............

Tên tôi là: ...............................................Ngày..............., tháng................, năm sinh....................:

Số sổ BHXH/Số định danh:............................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:..................................ngày cấp:........................, nơi cấp:.....................

Từ tháng................ năm............., đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, bổ sung thông tin của tôi như sau:

Công văn 1569/BHXH-TCKT năm 2017

 Tôi xin cam đoan các thông tin sửa đổi, bổ sung của tôi là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ......... tháng .......... năm .........

Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • Ghi đầy đủ đối với những thông tin có thay đổi; thông tin nào không bổ sung, sửa đổi đề nghị gạch (x) vào ô tương ứng.
  • Bổ sung thêm chỉ tiêu "Tên chủ tài khoản" tại Gạch đầu dòng thứ nhất Mục 5.2.
Đánh giá bài viết
1 547
Lao động - Tiền lương Xem thêm