Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH

1 41
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH
HỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1700/LĐTBXH-BHXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế đ BHXH đối với đại
biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân
sách Nhà nước
Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh hội tỉnh Kon Tum
Trả lời công văn số 58/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 11/01/2018 của Sở Lao động - Thương binh
hội tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm hội đối với đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp không hưởng lương từ ngân sách nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh
hội ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết số 1206/2016/NQ- UBTVQH 13 ngày
13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ chính sách Điều kiện đảm bảo
hoạt động của đại biểu hội đồng nhân dân thì Đại biểu Hội đồng nhân dân được tham gia bảo
hiểm hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm hội bảo hiểm y tế”.
Căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm hội các văn bản hướng dẫn thi hành thì: Người lao động
thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hội bắt buộc, bao gồm: (1) Cán bộ, công chức, viên chức; (2)
Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời
hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định thời hạn từ đủ 01 tháng
trở lên (áp dụng từ 01/01/2018); (3) người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn;
(4) một số đối tượng khác. Người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hội t nguyện là
công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm hội bắt
buộc.
Về tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội bắt buộc: đối với người lao động thuộc đối
tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tiền lương theo ngạch, bậc các
Khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có); đối với
người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
mức lương, phụ cấp lương các Khoản bổ sung khác ghi trong Hợp đồng lao động theo quy
định của pháp luật lao động; đối với người lao động người hoạt động không chuyên trách xã,
phường, thị trấn mức lương sở. Thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm hội tự nguyện
do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ u trí tử tuất, nhưng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ
nghèo của khu vực nông thôn cao nhất bằng 20 lần mức lương sở.
Như vậy, đối với đại biểu Hội đồng nhân n hoạt động không chuyên trách đang làm việc
quan, tổ chức, đơn vị nếu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì thuộc đối tượng áp dụng
chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân
tham gia bảo hiểm hội tự nguyện thì mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm hội do người
lao động lựa chọn theo quy định nêu trên.
Bộ Lao động - Thương binh Xã hội trả lời để Quý S được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Quân (để báo cáo);
- Lưu: VT, BHXH.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM HỘI
Phạm Trường Giang
Xem thêm các văn bản pháp luật tại: https://vndoc.com/van-ban-phap-luat

Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH - Chế độ BHXH với Đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1700/LĐTBXH-BHXH về thực hiện chế độ BHXH đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Công văn 1700/LĐTBXH-BHXH

Số hiệu 1700/LĐTBXH-BHXH
Loại văn bản Công văn
Lĩnh vực, ngành Bảo hiểm, Tài chính nhà nước
Nơi ban hành Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký Phạm Trường Giang
Ngày ban hành 07/05/2018
Ngày hiệu lực 07/05/2018
Đánh giá bài viết
1 41
Bảo hiểm Xem thêm